۵

مقدم،احمدی نژاد و جوانمردی

۱۳۹۰

رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و پراگندگی بازده غیرعادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نتایج حاصل از آزمون، فرضیههای پژوهش نشان میدهد که سرمایهگذاران کاهش کیفیت گزارشگری مالی را درک میکنند و از طریق تعدیل قیمت سهام نسبت به آن واکنش نشان میدهند که این امر از طریق افزایش نوسان بازده غیرعادی سهام نمایانگر میشود، نتایج این پژوهش انتظارات اولیه مندرج در بخش چارچوب نظری را تایید کرد.

۶

ثقفی و عرب مازار یزدی ثقفی و عرب مازار یزدی

۱۳۸۹

کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایهگذاری

نتایج حاصل، بیانگر آن است که در ایران، علی رغم وجود رابطه منفی بسیار ناچیزی که میان کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد به عنوان ناکارایی سرمایه گذاری مشاهده شده است، عملا هیچ گونه همبستگی معناداری میان متغیرهای فوق وجود ندارد.

۷

خدائی وله زاقرد و یحیایی

۱۳۸۹

رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران

نتایج نشان میدهد، بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایهگذاری کمتر از حد، رابطه منفی و معناداری وجود دارد و بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایهگذاری بیشتر از حد، رابطه منفی است اما معنادار نمی باشد.

۸

سجادی و همکاران

۱۳۸۸

ویژگی های غیر مالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ویژگی های غیر مالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نتایج نشان می دهد که اندازه شرکت (تعداد سهام) رابطه مثبت معناداری در سطح اطمینان ۹۹ درصد با کیفیت گزارشگری مالی دارد

۹

مدرس و حصارزاده

۱۳۸۷

رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری

نشان داد که نه تنها آن دسته از شرکتهایی که دارای سطح بالاتری از کیفیت گزارشگری مالی می باشند، از سرمایهگذاری های کاراتری بهره میجویند بلکه کیفیت گزارشگری بالاتر، خود موجب کاراتر شدن سرمایهگذاری میگردد.

۱۰

عرب مازار یزدی

۱۳۸۷

کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه

Tags: