خدائی وله زاقرد و یحیایی(۱۳۸۹)، بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران علی رغم وجود ادعاهای اخیر مبنی بر اینکه کیفیت گزارشگری مالی میتواند دلالتی اقتصادی برای کارایی سرمایهگذاری داشته باشد، شواهد تجربی اندکی برای این رابطه وجود دارد. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری پرداخته است. کیفیت اقلام تعهدی، نماینده کیفیت گزارشگری مالی است که با عدم کارایی سرمایهگذاری، رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین سرمایهگذاری بیشتر از حد و سرمایهگذاری کمتر از حد به عنوان مصادیق عدم کارایی سرمایهگذاری میباشد. نتایج نشان میدهد، بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایهگذاری کمتر از حد، رابطه منفی و معناداری وجود دارد و بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایهگذاری بیشتر از حد، رابطه منفی است اما معنادار نمی باشد.
سجادی و همکاران(۱۳۸۸)، ویژگی های غیر مالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کنند. نتایج نشان می دهد که اندازه شرکت (تعداد سهام) رابطه مثبت معناداری در سطح اطمینان ۹۹ درصد با کیفیت گزارشگری مالی دارد و همچنین در این پژوهش نشان میدهد. ساختار مالکیت با کیفیت گزارشگری مالی رابطه دارد. به خصوص ساختار مالکیت نوع اول رابطه منفی معناداری با کیفیت گزارشگری مالی در سطح اطمینان ۹۹ درصد دارد .
مدرس و حصارزاده،(۱۳۸۷) به بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری پرداختند. این پژوهش با استفاده از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۵ نشان داد که نه تنها آن دسته از شرکتهایی که دارای سطح بالاتری از کیفیت گزارشگری مالی می باشند، از سرمایهگذاری های کاراتری بهره میجویند بلکه کیفیت گزارشگری بالاتر ، خود موجب کاراتر شدن سرمایهگذاری میگردد. همچنین این پژوهش نشان داد که بین بیش سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی و نیز بین کم سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به بیان جامعتر این پژوهش نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی با کم نمودن میزان بیش سرمایهگذاری و همچنین کم سرمایهگذاری، موجب ارتقای کارایی سرمایهگذاری می گردد .
عرب مازار یزدی (۱۳۸۷)، کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه را بررسی کرد. در این پژوهش نقش کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نماگری برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی و ریسک اطلاعاتی در تبیین هزینه سرمایه (هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام ) شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. اقلام تعهدی به خاطر قابلیت دستکاری ، ممکن است که کیفیت سود و درنهایت کیفیت گزارشگری مالی و ریسک اطلاعاتی برای استفاده کنندگان را تحت تاثیر قرار دهند. همانطور که انتظار میرفت اقلام تعهدی با کیفیت بالا باعث کاهش هزینه سرمایه شرکتها شده و عکس العملهای بازار را در پی داشته است. از سوی دیگر چنین استنباط میشود که سرمایهگذاران در ارتباط با سنجش میزان اقلام تعهدی اختیاری، محافظهکارانهتر عمل میکنند. با توجه به این که اقلام تعهدی غیر اختیاری، ثابت هستند، بنابراین نمیتوان از آنها جهت هموارسازی سود استفاده نمود. علت این برخورد محافظه کارانه را میتوان به آگاهی سرمایهگذاران در مورد توانایی مدیران در دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و نشان دادن تصویری غیر واقعی از سود واحد تجاری جهت کاهش هزینه استقراض و هزینه حقوق صاحبان سهام دانست.
نگاره‌ ( ۲-۲) خلاصه‌ی پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Tags:
ردیف نام پژوهشگر سال عنوان یافتهها
۱ امیری وفرشی ۱۳۹۲ اثر اهداف مالیاتی شرکتها بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نتایج نشان میدهند که در شرایط فشار مالیاتی بین کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری رابطه معناددار ومستقیم وجود ندارد، در نتیجه در شرایط فشار مالیاتی افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث کارایی سرمایهگذاری نمیشود.
۲ سلیمانی امیری وفرشی ۱۳۹۱ تاثیر تامین مالی از بانکها و اهداف مالیاتی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق تهران افزایش کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها میتواند به افزایش کارایی سرمایه گذاریها کمک کند در نتیجه در شرایط فشار مالیاتی افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث کاهش سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد نمی گردد؛ در نتیجه کارایی سرمایه گذاری نیز افزایش نمی یابد.
۳ سجادی، حاجیزاده و نیککار ۱۳۹۱ هزینههای نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایهگذاری در شرکتهای بورسی این موضوع می تواند منجر به کاهش عدد متقارن اطلاعاتی میان افراد درون سازمانی و برون سازمانی شده، در نهایت ریسک سرمایه گذاری در این گونه شرکت ها به مراتب از سایر شرکت ها کمتر است.
۴ رهنمای رودپشتی و همکاران ۱۳۹۱ تاثیر افشای رویههای حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت در این مطالعه با استفاده از رویکرد سودمندی افشای انتقادی اقلام حسابداری بر تصمیمات سرمایه گذاری، محتوای اطلاعاتی اضافی افشای اقلام مبتنی بر حسابداری انتقادی را مورد بررسی و کاوش قرار داده است.