منبع پایان نامه درباره ۹۰=، فتومیکروگرافها، ۲-۱۰، ۴.۲۱،

شده‌اند به ترتیب دارای کرنش‌هایی به میزان ۴.۲۲،۴.۲۷، ۴.۲۱، ۴.۳۳ شدند. نتایج میکرو ساختارها در شکل ۲-۱۰ نشان داده شده است که نتایج آزمایش SAEDآن‌ها ضمیمه شده است. با توجه به این فتومیکروگرافها کاملاً معلوم است که ارائه ای از دانه های فوق ریز هم محور با زاویه کانال ۹۰= تحت کرنش پلاستیک خیلی شدیدی بدست آمده است. به علاوه الگوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *