منبع پایان نامه درباره دی اکسید کربن، مواد معدنی

هیدروکربنی توسط تصفیه بیولوژیکی قابل تجزیه می باشد]۴[.
این نوع تجزیه با افزایش رشد میکروبی توسط آماده سازی شرایط محیطی مناسب جهت تجزیه مواد آلاینده صورت می پذیرد که در نهایت مواد آلی به گازهایی چون دی اکسید کربن، مواد معدنی و آب تجزیه می گردد]۴[.
روشهای بیولوژیکی در محلولهای رقیق در مورد آلایندههایی که از لحاظ بیولوژیکی