منبع پایان نامه درباره آلاینده ها، محیط زیست

فوتونی را تسریع خواهد کرد. کاتالیستها انواع مختلف دارند. بهترین راه برای تمیز کردن آبهای آلوده استفاده از کاتالیستی است که برای تعداد زیادی از آلاینده ها کاربرد داشته باشد.

۱-۳- روش های مختلف تصفیه پساب

در دوهه اخیر، تحقیقات گستردهای در زمینه حفاظت از محیط زیست با توجه به اهمیت این موضوع در نزد مسئولان سیاسی و دولتی و