می 11, 2021

منبع پایان نامه ارشد با موضوع معماری بومی، شمال ایران، روابط اجتماعی، میراث فرهنگی

ورزش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107
4-19-1 استخرشنا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………107
4-19-2 کلوپ بدن سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………..107
4-20 پارکینگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108
4-21 دفاتراداری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108
4-22 رختشوی خانه وخانه داری وفضاهی مجاور……………………………………………………………………………………………………………112
فصل پنجم : ارائه پیشنهادات طراحی
تحلیل سایت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..116
طراحی بادست(آلترناتیوها)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..125
ارائه نقشه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………128
طراحی های سه بعدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………137
منابع وماخذ
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….144
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………147

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

1-1 جدول لایه های تاریخی جهانی شدن………………………………………………………………………………………………………………………….42
2-3جدول تعرفه بدست آوری میزان ارتفاع ساختمان…………………………………………………………………………………………………………55

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

1-1 نمودارتوسعه پایدار………………………………………………………………………………………………………………………………………………23
2-1 نمودارالگو واره طبیعت درطول تاریخ……………………………………………………………………………………………………………………..53
2-2 نمودارارکان یک سیستم……………………………………………………………………………………………………………………………………….54
1.
1.1.
1.2.
1.3.
4-1نموداردیاگرام لابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….104
4-2 نمودار دیاگرام سالن چندمنظوره………………………………………………………………………………………………………………………………107
4-3 نمودار محاسبه تعدادپارکینگ……………………………………………………………………………………………………………………………….108
4-4 نمودار دیاگرام فضای اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………108
4-5 نمودار دیاگرام فضای خدمات اداری وپذیرش…………………………………………………………………………………………………………..108
4-6نمودار دیاگرام فضای خدمات………………………………………………………………………………………………………………………………….109
4-7 نمودار دیاگرام خانه داری……………………………………………………………………………………………………………………………………..110

چیست این سقف بلندساده بسیارنقش
زین معماهیچ دانادرجهان آگاه نیست.

فرزندان شمابه حقیقت فرزندان شما نیستند.
آنها پسران ودختران زندگی اند.ودرسودای خویش،آنها ازطریق شماپابه عرصه وجودگذاشته اند.اماازشمانیستند، اگرچه باشمایند ولی به شماتعلق ندارند.
شما می توانیدعشق ومحبت خودرابه آنهابدهیداما نه اندیشه های خودرا،زیراکه آنها اندیشه های خود را دارند. شما می توانید تن آنهارادرخانه نگه داریداما نه روحشان را،زیراروح آنهادرخانه فردازیست خواهدکرد،که شما رابه آن راه نیست،حتی درعالم خواب.
شمامیتوانیدبکوشیدتامانندآنهاباشید،امامکوشیدتاآنها رامانندخودسازید زیرا زندگی وا پس نمی رود ودربند دیروز نمی ماند.
شماکمانی هستیدکه فرزندانتان تیرزنده ای ازچله آن بیرون می جهد.
کمانگیر است که هدف رامیسرونامتناهی می بیندواوست که باقدرت خودشما راخم می کندتااو راتیز ودوردس به پرواز درآورید.
بگذاریدکه خم شدن شمادردست کمانگیر از روی شادی باشدزیرا؛اوهم به تیری که می پرد،مهری می ورزدوهم به کمانی که درجا میماند.(جبران خلیل جبران،کتاب پیامبر)
امام علی (ع):

فرزند زمان خودباشید.(براساس علم ودانش زمان خودحرکت کنید).

فصل اول
کلیات طرح
o مقدمه
o بیان مساله
o اهمیت موضوع
o روش تحقیق
o تعاریف و مفاهیم

مقدمه
چقدرباید پرداخت؟
چقدربایدبرای رشدمکعب سیمانی پرداخت؟
ماهرچه راکه باید ازدست داده باشیم،ازدست داده ایم !..(فروغ فرخ زاد)
زندگی درمحیطی آرام ورسیدن به یک آرامش نسبی وفعالیت درمحیطی فارغ ازتنش واظطراب وتشنج وهیاهو،کمال آرزو وکمترین توقع ذاتی انسان شهرنش
ین است.توقع داشتن امکانات رفاهی مناسب،دسترسی به وسائل حمل ونقل،پاک سازی محیط و زدودن آلودگی های صوتی وهوا.
دردنیای مدرن ورو به توسعه امروزشهرهای بزرگتر وگسترده تر می شوند،به همان نسبت نیازهای جدیدی فراتر ازتصوروانتظار فرا رویشان قرار می گیرد.درمقابل چنین شتاب فزاینده ای… .
سفربه شمال ایران اندیشه آدمی رابه فراسوی بند ها می برد،احساس آزاد بودن به استشمام هوای تازه درروح انسان اوج میگیرد.دراینجا همه چیزسبز است.تضادخاک باآب ،رطوبت پیچیده درهوا،نقوش سبز،هیجان ازتصاویردور ونزدیک رادرانسان برمی انگیزد.
مردم شمال خوشحال وبا روحیه مشتاق پذیرائی ازمیهمانان ومسافران درخانه هایی باصفا وصمیمی هستند.خانه هائی که تمام امنیتش بامرزهای سبزامامبهم تامین میشود.تعامل میان افراد هرگز باعث نشده زندگی خصوصی آنهاآسیب ببیند.میهمانان ازمیان پیچ وخم جاده هاوفراز ونشیب سبزراهها عبور کرده اند ومکان هایی رنگین رالمس کرده اند.
یک مکان زیبا همراه بارابطه دوستانه وصمیمی میهمان نواز وپیام هایی پاک ازشهر وزندگی شهری معماری های بازمانده ازگذشتگان به جمع بندی تفکرات مان کمک میکند.برخلاف معماری امروز شمال که ملغمه ای است ازآهن،بتن وانسان های متکبری که به غلط آن رامعماری پایدارنامیده اند.باید به این حقیقت آگاه باشیم که حفظ طبیعت بسیار مهم تر ازساخت وساز وطراحی وخیابان سازی وخرید وفروش است.گویا معماران نتوانسته اندروح جستجوگرانسان هاراآزاد سازد.آنها فقط ساخته اندومسیر این ساخت وسازهارو به ناخوشی دارد.به تصورمعماری ابزاری است برای رهائی ازمحیط وهمین باعث شده تقاضابرای ساختن روبه صعودباشد.درحالی که این امرباطبیعت این منطقه تناقض دارد.
پروژه های معماری درجهت خدمت رسانی به انسان هاطرح ریزی شده اندبدون اینکه احترامی به سبک های معماری قائل باشنداین سازنده گان هستندکه به محیط وسایرین ظلم میکنند.
ساختن محیط بدون احترام به آن دردنیای امروز ازنظرفرهنگی،اجتماعی واقتصادی بی مفهوم است.آب وهوای شمال ایران یک نمونه بی نظیراست.چطورمی توان این میراث ارزشمندراحفظ کرد؟
ارتباط این ساختمان های مدرن که به سرعت از زمین سربر می آورندبامحیط چیست؟
جغرافیای محل وآب وهوا،دلیل خوبی برای تحکیم احساس عمیق درکنار هم بودن وتشدیدروابط اجتماعی هستند.لبخند های ناخودآگاه با دیدن باغ ها،گل ها ودرختان پالایش می یابندوسبزی درختان انعکاس طلائی می یابد.درست درهمین لحظه احساس حرکت وسکون آشکارمی شود.وتصاویربعدی می آیند.
شایدآنچه امروز از ازمیراث معماری بومی برایمان قابل استفاده است یاباشدهمان آزادی درفضاسازی مجموعه هاواحجام ساختمانی،گوشودگی سیال بدون فضااستفاده ازجریان طبیعی وکوران هوادرداخل بنا وترکیب فضاهای نیمه بازوبسته بایکدیگربرای تلفیق هرچه بیشترزندگی باطبیعت است.
خاک.آب.نسیم وآفتاب…،
همه آمده اند
نیاکانم!
1.1. بیان مسئله
باتوجه به افزایش روزافزون مشکلات جسمی وروحی درزندگی شهرنشینی بلاخص درشهرهای بزرگ،بیش ازپیش گسیل موجی ازمردم تشنه طبیعت وآرامش دیده می شود.که به طبع ازاین نیازمی توان به عنوان یک فرصت استفاده کرد.وباارائه خدمات رفاهی چون هتل ها،مجموعه های توریستی واقامتی وغیره نه تنهابه مسائل اقتصادی پرداخت بلکه به معرفی فرهنگ وسنت هاوطبیعت منطقه اندیشید.
باتوجه به میزان روزهای فراغت وامکان استفاده ازوسائل رفت وآمدسریع ،سواحل دریای خزر وحاشیه کوه هامعمولابا انبوه مسافران روبه روبوده وبه دلیل اینکه این منطقه امکانات کافی ومناسبی برای پذیرائی ازاین مسافران راندارد،بنابراین وجود مراکزاین چنین منطبق بامعماری بومی،میراث وفرهنگ پرافتخاروباشکوه گذشته که تنهادردیوار،خشت وگل خلاصه نمی گردد،بلکه مهمترازهمه روح نهفته دربناها،محوطه وارزش هائی چون فروتنی،ساده گی،ابتکار،خلاقیت،تجربه،تفکر،اندیشه،هندسه،هنر،دانش،تخصص نهفته دراین فضاهاست احساس می شود.که به اتکاءریشه هایی چون جغرافیا،اقتصادومعماری می توان گفت:شهر ها زائیده اندیشه وفرهنگ انسانها در راستای پاسخ به نیاز های زندگی شهرنشینی آنها هستند.وتمام آنچه که تحت میراث فرهنگی می شناسیم نشانه ای ازهویت مامی باشد.(ضمنادراین راه باید حدالامکان محل اسکان توریست به گونه ای طراحی گرددتاحداکثر قابلیت های وحفظ شیوه هاسنتی،زیست محیطی ومحافظت ازفرهنگ گذشته وتقویت روابط وتعاملات اجتماعی رابه همراه داشته باشد.
1.2. اهداف تحقیق
1.2.1. امکان بهره برداری اقتصادی غیرمخرب درجهت احیای محیط طبیعی،جاذبه های فرهنگی توریستی، باتوجه به وجودبازارچه های محلی هفتگی اززیباترین نمونه های فعالیت وجنب وجوش مردم،صیدهای دسته جمعی درساحل،صنایع دستی(حصیربافی،نمدمالی…).
1.2.2. حفظ ارتباط هماهنگ وموزون انسان بامحیط زیست،محافظت ازتاریخ وفرهنگ مردم،شامل آثاربرجای مانده ازدوران پیش ازاسلام وبعدازاسلام،که تعدادقابل توجهی ازآرامگاه، قلعه هاوپل هاوغیره تشکیل می دهد.
1.2.3. یکی ازمنابع مهم تامین نیازهای ارزی درراستای راهگشایی توسعه اجتماعی واقتصادی وبازیابی جایگاه صنعت توریسم درسطح منفعت عمومی.
1.2.4. تامین رفاه حال مسافران ازنظرامنیت آسایش وخدمات درمنطقه.
1.2.5. تقویت روابط اجتماعی درقالب کارکردهای معماری ومشارکت گردشگران درفعالیت هاوتبادل اطلاعات باجامعه بومی.
1.2.6. بومی سازی فرهنگی فناوری های نوین.
1.2.7. شناخت قالب
های معماری بومی وترکیب بارویکردهای روزدنیابرای ایجادمعماری معاصرایران.
1.3. اهمیت موضوع
زندگی صنعتی بااشغال هرچه تمام ترزمین توسط مکان وفضاهای تولیدی وصنعتی،مکانهای کمتری برای استراحت وتفریح افرادجامعه ایجاد شده است.که این مشکل برنامه ریزی هارابه سمت فضاهای گردشگری بدون آلودگی اطراف شهرها دربسترطبیعی کشانده است.که اکثرا به عنوان فضای تنفس شهرهادرنظرگرفته شده وازقابلیت زیادی برای جذب گردشگران داخلی وخارجی برخورداراست.باتوجه به این امرپذیرش گردشگران داخلی وخارجی اقامت وپذیرائی ازآنهامهم است.که کشورمادراین مسئله هنوزدارای مشکلات فراوان است.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4. تعاریف ومفاهیم
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.1. توریسم
گسترش دامنه دگرگونی اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی هرجامعه، درگروشناخت زمینه هایی است که قابلیت انجام طرحهای توسعه رادرخود داشته ومی توانندجایگاه های مناسبی برای برای این منظوربه شمارآیند.پس ازانقلاب صنعتی ،باافزایش وسایل ارتباطی بین کشورهای جهان،زمان لازم برای مسافرت هاکاهش یافت وسفربه دورترین نقاط گیتی امکان پذیرشد.افزایش نسبی درآمدهای ناشی ازرشد اقتصادی کشورها،ایجادتحولاتی شگرف درعرصه جهانگردی وسیاحت رادرپی داشت،به گونه ای که امروزه صنعت جهانگردی درسطح جهانی،ازتوسعه یافته ترین بخش ها است ویکی ازارکان اقتصادی بسیاری ازکشورهای دنیا راتشکیل می دهد.توریسم پدیده ای است که ازگذشته های دور مورد توجه جوامع انسانی بوده وبرحسب نیازهای متفاوت اجتماعی ،اقتصادی وتاریخی به حرکت خودادامه داده است.بادرنظرگرفتن تاثیر ارتباطات می توان گفت،بکارگیری قابلیت ها وامکانات موجوددرزمینه توسعه توریسم می تواند نتایج ارزنده ای مانند جذب درآمد ارزی ،ایجاداشتغال وسرعت بخشیدن به رون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *