منبع مقاله درباره روش تحقیق، محصول گردشگری، رضایت گردشگران، رضایت گردشگر

A cardboard space rocket launching with crumped paper as clouds of smoke on a blue background.

گردشگری مورد بررسی قرار گرفته است .
هادیانی (1389) در مطالعهای اثرات اقتصادی گردشگری در شهرهای مذهبی (موردشناسی کلان شهر قم) را بررسی کرده اند . در این پژوهش که به روش پژوهشی توصیفی– تحلیلی انجام گرفته ، محقق به گردشگری مذهبی و بررسی اثرات اقتصادی گردشگری ورابطه بین حضور گردشگران و ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ناشی از آن اشاره نموده و ضمن پرداختن به آمار و ارقام ورود گردشگران مذهبی خارجی، نتیجه گرفته چنانچه فرصت های شغلی غیر مستقیم را کنار یکدیکر قرار بدهیم پیامدهایی از قبیل کمک به کاهش معضل بیکاری و ایجاد فرصت شغلی جدید و متعاقب آن افزایش سطح رفاه مردم را در پی خواهد داشت .
تقوایی (1389) در توسعه گردشگری مذهبی (شهرستان نورآباد ممسنی) نتیجه گرفته شهرستان ممسنی با وجود قابلیت ها و پتانسیل های گردشگری فراوان همچنان برای گردشگران ناآشناست. نتایج این مطالعه نشان میدهد که نگاه مدیریتی به این منطقه و برنامهریزی صحیح برای شهرستان فوق موجب احیای مکان این امامزادهها و محیط پیرامون آن میشود و در نهایت محیطی مناسب جهت جذب گردشگران مذهبی و رفع بخشی از مسایل شهرستان نورآباد ممسنی را درپی خواهد داشت. در ادامه پیشنهاداتی نیز از جمله ایجاد اقامتگاه مناسب، فرهنگ سازیعمومی، استفاده از درآمدهای مکانهای مذهبی جهت بهسازی اماکن ، برنامه ریزی برای حفظ و نگهداری مکانهای گردشگری ارائه شده است.
ابراهیمزاده (1390) در مطالعهای به برنامهریزی راهبردی برای توسعه صنعت گردشگری، با تاکید بر گردشگری مذهبی در شهر قم پرداخت. برای تجزیه و تحلیل فرآیند برنامهریزی راهبردی از مدلswot استفاده شده است. نتایج نشان داده که موثرترین راهبردها به ترتیب: بهبود وضعیت مناطق سرگرمی و تفریحی به عنوان یک راهبرد فرصتی و نیز افزایش جاذبههای طبیعی برای جلوگیری از گردشگری فصلی و برای افزایش زمان اقامت گردشگران به عنوان راهبرد تهاجمی هستند.
اکبری (1390) مطالعهای در خصوص رضایت از سفر در چارچوب فرا تحلیل و با استفاده از آمارهای میانگین استاندارد و میانگین وزنی استاندارد انجام داده است. نویسنده در این مقاله در خصوص بررسی وضعیت رضایت از سفر در بعد اسکان و حمل و نقل و امنیت راه ها پرداخته است .که در جمعبندی وضعیت رضایت از زیر ساختهای فضایی سازه رضایت از سفر اندکی بیشتر از حد متوسط است. همچنین در این مقاله به بررسی وضعیت رضایت از اطلاع رسانی، رضایت از همسفران و تغذیه، تحت عنوان مولفه اجتماعی – فراغتی پرداخته است. افزایش سطح خدمات شهرداری در منطقه مذکور راهگشای سطح نازل رضایت از بهداشت گردشگران خواهد بود. بعد دیگری که آن هم دارای سطح نازل رضایت است، وضعیت حمل و نقل و امنیت راهها است. توسعه ناوگانی ریلی از سویی و برنامهریزی و ارائه سیاستهای تشویقی برای توزیع نسبتا یکسان گردشگران در تمام ایام سال ازسوی دیگر در این حوزه مفید است .
قنبری (1391) به بررسی میزان رضایتمندی زائران از امکانات فضاهای گردشگران مذهبی ( مورد مطالعه : آرامگاه شاه چراغ (ع)) پرداخت. نتیجه بررسی نشان میدهد زائران از امکانات رفاهی در داخل و اطراف آرامکاه رضایتی در حد متوسط قرار دارند. و به طور کلی کاستیهایی در وضعیت ارائه امکانات آن مشاهده می شود . همچنین بررسیها نشان میدهد تفاوت معنیداری بین رضایتمندی زائران از وضعیت امکانات آرامگاه و مدت زمان اقامت آنها در شهر شیراز وجود دارد . به طور کلی با وجود قابلیت های بالای گردشگری شیراز در ایام مختلف سال برای زائران، نبود امکانات مناسب و ضعف مدیریتی این امکانات در آینده میتواند مشکلات زیادی را برای گردشگران مذهبی به وجود آورد. و در میزان جذب زائران به این مکان مقدس تاثیر منفی بگذارد.
تاجیک قلعه (1391) در مقاله مدیریت توریست ، جذب گردشگری مذهبی، به جاذبههای گردشگری ایران و جهان و نیز به پتانسیلهای گردشگری مذهبی تهران اشاره نموده و به دخالت پیش از پیش سازمان حج و زیارت در مسائل گردشگری مذهبی پرداخته و عنوان نموده، با بهبود قوانین و مقررات سازمان حج و زیارت ، این سازمان میتواند ضمن نظارت بر فعالیتهای گردشگری مذهبی ، جهت دهی، هدایت و کنترل، بخش خصوصی و مردم محلی را در انجام این امر که میتواند اوضاع اقتصادی و انگیزههای معنوی آنها را تامین کند، یاری نماید. تا از این طریق ارتباط با دنیای اسلام و به برقراری ارتباط میان فرهنگ ها بیش از پیش تقویت شود.
زینلی (1393) در مطالعهای به ارزیابی رضایت گردشگران با استفاده از مدل HOLSAT از محصول گردشگری پارک ساحلی قروق پرداخته است. نتایج نشان داد گردشگران از جاذبههای مقصد، تسهیلات مقصد، دسترسی مقصد، تصویر از مقصد و هزینههای صرف شده در مقصد با توجه به امکانات موجود و زمینههای مساعد منطقه رضایت دارند. چون رضایت گردشگران تابع انتظارات و عملکرد مقصد است .
با وجود چنین مطالعات ارزشمندی، پژوهش در زمینه موضوع مورد نظر و اهداف آن انجام نشده است. لذا به لحاظ اهمیت این گونه از توریسم مذهبی در کشور ایران، بررسی میزان رضایتمندی گردشگران مذهبی شهر تبریز از محصول گردشگری کشور عراق ضروری بنظر میرسد .

1-3- مقدمه
در این فصل ابتدا به روش تحقیق، روشهای گردآوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه آماری … پرداخته شده است. و سپس مطالبی در باره مدل مورد استفاده در تحقیق یعنی مدل HOLSAT آورده شده است.
2-3-روش تحقیق
ا
ین پژوهش از نظر هدف در زمره، پژوهشهای کاربردی– توسعهای قرار دارد. و با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی درصدد ارزیابی رضایت گردشگران از ابعاد محصول گردشگری توریسم مذهبی کشور عراق است. در این روش پژوهش از مجموعه روشهای مختلفی جهت توصیف کردن شرایط پدیدههای مورد بررسی استفاده میشود. همچنین روش تحقیق پیمایش مقطعی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. در این روش تحقیق، محقق در یک مقطع زمانی سه ماهه از تاریخ 01/12/93 تا 31/02/94 اقدام به تکمیل پرسشنامه و گردآوری دادهها از طریق نمونهگیری نموده است.
پس از تأیید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط چند تن از خبرگان و کارشناسان گردشگری و اساتید، به منظور تعیین پایایی ابزار پژوهش، پرسشنامه بین 30 تن از گردشگران توزیع و گردآوری شد. زمانی که آزمون پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 94/0 مورد تأیید قرار گ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *