منبع تحقیق با موضوع of، organization، acceptable، an

wishes. The kernel organization of segments of RAs can to a great extent determine their publication (Belcher & Braine, 1995; Swales, 1990; Kelly & Bazerman, 2003). There are some influential factors in an acceptable organization of academic texts, one of which is the realization of academic conventions. It is generally believed

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *