منبع تحقیق با موضوع of، and، the، ESP

study aims to investigate the current level of familiarity to academic rhetoric within a systemic functional grammar among the Iranian ESP teachers and ESP course learners. The participants of the study consist of 10 ESP teachers and 85 learners at M.A and PhD level at Ilam state university and Islamic Azad university of Ilam.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *