منبع تحقیق با موضوع بخش غیررسمی، مناطق شهری

شود.(بینفلد،۱۹۷۵)اکثر اقتصادانان معرفی بخش غیررسمی را به هارت نسبت می دهند که در سال ۱۹۷۳ درمورد فرصت های درآمدی در بخش غیررسمی و بیکاری در مناطق شهری کشور غنا مقاله ای نوشت. اما در واقع قبل از او دیگران در این مورد سخن گفته اند. در سال ۱۹۶۹ رینولدز ۱۷ مدلی معرفی نمود که در آن دو بخش شهری وجود داشت. یکی از این دو بخش را خدمات