منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

ژنتیک را می‌توان در زمره بهترین‌ها قرار داد. در فصل سوم به تفصیل الگوریتم ژنتیک و چگونگی کاربرد آن در تحقیق حاضر و همچنین مقادیر به کار گرفته شده برای عملگرهای اصلی ژنتیک تشریح شده است. برای بررسی تمامی فضای جستجو ، تعداد حالات ممکن قابل بررسی با توجه به تعداد سه پارامتر، بسیار زیاد است به طوریکه انجام تمامی حالات ممکن با