منابع پایان نامه ارشد با موضوع %RMS، فوقخاری، نمودار۴-۶-، ۸۱

%RMS عضله فوقخاری در حرکت ابداکشن در صفحه فرونتال ۷۸
نمودار۴-۳- %RMS عضله فوقخاری در حرکت ابداکشن در صفحه اسکپشن ۷۹
نمودار۴-۴- %RMS عضله فوقخاری در حرکت ابداکشن در صفحه ساجیتال ۸۰
نمودار۴-۵- %RMS عضلات مختلف در حرکت ابداکشن در صفحه کتف زوایه ۳۰ درجه ۸۱
نمودار۴-۶- نسبت فعالیت عضله فوقخاری به دلتوئید میانی ۸۲
نمودار۴-۷-%RMS