منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۱۳، ۱۳۰تا، شکل۲-۳-، پرگزیمال

در حرکت ابداکشن در صفحه اسکپشن ۸۸
نمودار۴-۱۲-%RMS عضله دلتوئید میانی در حرکت آبداکشن در صفحه ساجیتال ۸۹

فهرست شکلها
شکل ۱-۱ دستگاه ۸
شکل۲-۱- نمای قدامی کمربند شانهای ۱۱
شکل۲-۲- بخش پرگزیمال استخوان بازو ۱۳
شکل۲-۳- زاویه تنه ۱۳۰تا ۱۵۰ درجه و سراستخوان بازو ۲۶ تا ۳۱ درجه به عقب برگشته است ۱۳
شکل ۲-۴- بخش