منابع پایان نامه ارشد با موضوع الکترومایوگرافی

۲۰۰۵) ۶۲
شکل ۳-۱۰- الف ۶۳
شکل ۳-۱۰- ب ۶۳
شکل۳-۱۱- تصویر دستگاه الکترومایوگرافی ۶۵

فصل اول
کلیات پژوهش

۱-۱-مقدمه
۱-۲-بیان مسئله
عضلات چرخاننده بازو RC1 شامل فوقخاری، تحتخاری، گرد گوچک و تحتکتفی هستند که که این چهار عضله باهم، عضلات RC را تشکیل میدهند.
عضله فوقخاری و عضله دلتوئید، عضلات اصلی در آبداکشن