منابع و ماخذ پایان نامه Scoresبرای، ۷۶، PRESS، ۴-۱۵-

۴-۱۲- نمودار Scoresبرای فلزات سرب و جیوه با روش پیش پردازشD-PLS ۷۴
شکل ۴-۱۳- نمودار PRESS برای فلزات سرب و جیوه با روش پیش پردازش OSC-PLS ۷۶
شکل ۴-۱۴- نمودار Scoresبرای فلزات سرب و جیوه با روش پیش پردازشOSC-PLS ۷۶
شکل ۴-۱۵- نمودار PRESS برای فلزات سرب و جیوه با روشهای پیش پردازشD-OSC-PLS ۷۸
شکل ۴-۱۶- نمودار Scoresبرای فلزات