منابع و ماخذ پایان نامه ?max=، واکنشگر، ۶۲، ۵۷۳

سلولز ۶۲
شکل ۴-۲- اثر زمان تثبیت واکنشگر بر پاسخ حسگر ۶۳
شکل ۴-۳- اثر pH در اندازه گیری سرب ۶۴
شکل ۴-۴- اثر pH در اندازه گیری جیوه ۶۴
شکل ۴-۵- اثر زمان تماس حسگر با محلول سرب ۶۵
شکل ۴-۶- اثر زمان تماس حسگر با محلول جیوه ۶۶
شکل ۴-۷- منحنی کالیبراسیون خطی فلز سرب ?max= 573 nm ۶۷
شکل ۴-۸- منحنی کالیبراسیون خطی فلز جیوه ?max=