منابع و ماخذ پایان نامه ۱-۳-، ۱-۴-، ۱-۲-، ۱۳

اشکال
عنوان صفحه

شکل ۱-۱- نمایش ماتریس X به Scores و Loading توسط روش آنالیز مولفه های اصلی ۱۱
شکل ۱-۲- نمایش جذب ها و مشتق هایی از یک طیف گوسین ۱۳
شکل ۱-۳- نمایی از یک طیف دارای جذب زمینه و مشتق آن ۱۷
شکل ۱-۴-