منابع و ماخذ پایان نامه نموداری، α=۰، قابل‌محاسبه، پاشش

بنابراین
u ̅=√(۱-(۴μ^۲ K^2)/〖(۱+S)〗^۲ ) √(〖۲P〗_t/ρ) (۳-۳۳)
tg α/۲=v ̅/u ̅ =۲μK/√(〖(۱+S)〗^۲-۴μ^۲ K^2 ) (3-34)

زاویه پاشش با استفاده از نموداری بر حسب μ و K قابل‌محاسبه است. برای α=۰