می 14, 2021

منابع و ماخذ پایان نامه سطح معنادار، سابقه خدمت، اداره کل ورزش و جوانان، استان فارس

الف : پرسشنامه خشونت در محیط کار
این پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که شامل 28 گویه میباشد. این پرسشنامه بعد از تدوین ابتدایی، جهت تایید به استاد راهنما و مشاور محترم، ارسال گردد و بعد از اظهار نظر نهایی اساتید راهنما و مشاور نسخه نهایی تدوین گردید.

3-4-1 پایایی و روایی
منظور از اعتبار آزمون، ثبات و پایایی اندازه‌گیری در زمانهای مختلف است. در آزمونهایی که ضریب اعتبار بالایی دارند، خطاهای اندازه‌گیری به حداقل کاهش یافته است. دامنه ضریب اعتبار از صفر (عدم وجود پایایی) تا 1+ (پایایی کامل) است. برای اندازه‌گیری اعتبار پرسشنامه روشهای متعددی از جمله اجرای دوباره، روش موازی، روش تنصیف و ضریب آلفای کرونباخ194 و ضریب آلفای اسپیلیت هالف195 وجود دارد. برای تعیین پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار آلفای خروجی از نرم‌افزار آماری ?P?? به تفکیک عوامل محاسبه گردید. شایان ذکر است، سؤال های جمعیت شناختی در استخراج آلفای کرونباخ لحاظ نشده است. ضریب آلفای کرونباخ قابل قبول در این پژوهش نشانگر همسانی سؤال ها و برداشت یکسان پاسخگویان از سؤالها است.
ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عدالت سازمانی84/.، برای ابعاد این پرسشنامه: عدالت توزیعی82/.، عداالت رویه ای 83/.، عدالت ارتباطی 85/. و پرسشنامه خشونت در محیط کار 81/. برآورد گردید که حاکی از اعتبار بالای ابزار اندازهگیری میباشد. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از فرمول زیر استفاده می‌شود.
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوایی ابزار یا سؤالات مندرج در ابزار گردآوری اطلاعات، دقیقاً موضوع و متغیرهای مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی اینکه هم داده های گرداوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از دادههای مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار، حذف نشده باشد. یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد (حافظ نیا،1389: 182).
در این تحقیق به منظور تعیین روایی پرسشنامهها، از روایی محتوایی استفاده شده است. به این منظور پرسشنامه ها در اختیار 5 نفر از استادان دانشگاه قرار گرفت و از آنها در خواست شد تا نظرات خود را پیرامون میزان تناسب سؤالات با ابعاد مربوطه در قالب گزینههای کاملاً مناسب، مناسب، نسبتاً مناسب، نامناسب و کاملاً نامناسب، بیان فرمایند. پس از جمع آوری پرسشنامهها با نظر استاد محترم راهنما، اصلاحات لازم صوری و ساختاری در آنها اعمال گردید.

3-4-2- متغیرهای پژوهش
متغیر به ویژگی یا صفت یا عاملی اطلاق می شود که بین افراد جامعه مشترک بوده و میتواند مقادیر و ارزشهای متفاوتی داشته باشد.متغیر های مورد مطالعه در این پژوهش عبارتند از:

جدول 3-1- متغیر های پژوهش
متغیرهای پیشبین
عدالت سازمانی
متغیر ملاک
خشونت در محیط کار

3-5- شیوه اجرای پژوهش
روش جمعآوری دادهها در این پژوهش به این صورت بود که پس از انتخاب افراد، پرسشنامههایی که در اختیار آنها قرار داده شد و شیوه تکمیل پرسشنامه به صورت انفرادی بوده و به طور همزمان بر روی افراد نمونه اجرا شد.

3-6- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها بصورت توصیفی و استنباطی انجام شده که در روش توصیفی، اطلاعات و دادههای خام با استفاده از روش های معین طبقه بندی شده و به صورت جداول و نمودارهای آماری ابتدا از تک تک آزمودنیها حاصل شده است. در قسمت استنباطی به تعیین ارتباط و شدت و جهت ارتباط بین نظرات آزمودنیها در مورد هر یک از ابعاد پرداخته میشود. جهت انجام این کار از بر اساس نرم افزار SPSS آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده که هم وجود ارتباط و هم شدت و جهت ارتباط را به خوبی نشان میدهد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادها

4-1- مقدمه
دادهها و اطلاعات جمعآوری شده منابع خامی هستند که جهت کاربردی شدن نتایج آنها بایستی توسط ابزار مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در فصل سوم، راجع به روش انجام پژوهش بحث شد.
لذا در این فصل جهت دستیابی به اهداف و پاسخ به سؤالات پژوهشی به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات بوسیله روش های آماری مختلف است. آمار به دو نوع اصلی یعنی توصیفی196 و استنباطی197 تقسیم می شود. آمار توصیفی آماری است که الگوی پاسخ های افراد نمونه را تلخیص میکند. آمار توصیفی اطلاعاتی در مورد شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی میدهد. اما کار آمار استنباطی نشان دادن این نکته است که آیا الگوهای توصیف شده در نمونه، کاربردی در مورد جامعه ای که نمونه از آن انتخاب شده دارد یا نه. در کل آمار استنباطی ما را قادر به استنباط ویژگی های جامعه از روی ویژگی های نمونه می کند.در این فصل ابتدا به تحلیل توصیفی داده ها بر اساس فراوانی،درصد میانگین و انحراف معیار پرداخته و سپس به تحلیل استنباطی داده ها پرداخته می‌شود. لازم به ذکر است برای گزینه های بدون پاسخ میانگین پاسخ ها جایگزین آن گردید.

4-2- آمار توصیفی
توزیع فراوانی جنسیت
جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
تعداد
فروانی
درصد
مرد
86
82%
زن
19
18%
کل
105
100%

نمودار(4-1)توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت

جدول و نمودار شماره (4-1) نشان می‌دهد که 82 درصد شرکت کنندگان در تحقیق مرد و 18 درصد زن میباشند. یا به عبارتی از تعداد
105 نفر پاسخ گو به سؤالات پرسشنامه 86 نفر را مردان و 19 نفر را زنان تشکیل میداده اند.

4-2- توزیع فراوانی سطح تحصیلات

جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات
تعداد
فروانی
درصد
کمتراز کارشناسی
11
10%
کارشناسی
74
71%
کارشاسی ارشد و بالاتر
20
19%
کل
105
100.0

نمودار 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات

نتایج جدول و نمودار (4-2) نشان می‌دهد 10 درصد پاسخ گویان در تحقیق دارای کمتر از کارشناسی، 71 درصد کارشناسی و 19 درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر بوده اند.

4-3- توزیع فراوانی سابقه خدمت

جدول 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه خدمت
تعداد
فروانی
درصد
زیر 10 سال
16
15%
بین 10 تا 15 سال
43
41%
بین 15 تا 20 سال
41
39%
بالای 20 سال
5
5%
کل
105
0/100

نمودار 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه خدمت

نتایج جدول و نمودار (4-3 ) نشان می‌دهد 15 درصد پاسخ گویان دارای سابقه خدمت کمتر از 10 سال، 42 درصد دارای سابقه خدمت 15-10 سال، 39 درصد دارای سابقه خدمت 20-15 سال و 5 درصد دارای سابقه خدمت بیش از 20 سال بوده اند.

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها
در این بخش، تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه میشود.
مقیاس سنجش آماره توصیفی متغیرهای تحقیق، جدول هایر198(2006) می‌باشد:
بالا
متوسط
کم
5-67/3
66/3-34/2
33/2-1

4-2-1- توصیف متغیر عدالت توزیعی
این متعیر از 5 سؤال 5 گزینه ای تشکیل شده است. میانگین مشاهده شده برابر 03/3(در حد متوسط میباشد)، میانه 3، مد برابر با 83/2، بیشترین مقدار برابر با 5/4 و کمتر برابر با 83/1 و انحراف معیار 58/. مشاهده شده است. (با توجه به اینکه طیف لیکرت می‌باشد و ارزش 1 به خیلی کم و ارز2 به کم و ارزش 3 به متوسط و ارزش 4 به زیاد و ارزش 5 به خیلی زیاد اختصاص داده شده است و میانگین این طیف که برابر عدد سه می‌باشد در نرام افزار تحلیل آماری به عنوان شاخص مقایسه در نظر گرفته می‌شود، بنابراین میانگین متغیر بدست آمده در تحلیل اگر حدود شاخص در نظر گرفته باشد(میانگین شاخص، میزان3 که همان مقدار میانگین طیف لیکرت) گفته می‌شود، حد متوسط می‌باشد.

جدول4-4- توصیف عدالت توزیعی
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
تعداد
03/3
3
83/2
58/0
83/1
5/4
105

منظور از بیشترین مقدار و کمترین مقدار یعنی پاسخی است که اعضای نمونه آماری به طیف لیکرت داده اند، به عبارتی بیشترین مقدار و کمترین مقدار، فراوانی پاسخگویان به گویه می‌باشد.

4-2-2- توصیف متغیر عدالت رویهای
این متعیر از 6 سؤال 5 گزینهای تشکیل شده است. میانگین مشاهده شده برابر 06/3 (در حد متوسط می‌باشد)، میانه 16/3، مد برابر با 83/2، بیشترین مقدار برابر با 5/4 و کمتر برابر با 1 و انحراف معیار 73/. مشاهده شده است.

جدول4-5- توصیف متغیر عدالت رویهای
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
تعداد
06/3
16/3
83/2
73/0
1
5/4
105

4-2-3- توصیف متغیر عدالت ارتباطی
این متعیر از 9 سؤال 5 گزینه ای تشکیل شده است. میانگین مشاهده شده برابر 13/3(در حد کم می‌باشد)، میانه 05/3، مد برابر با 89/2، بیشترین مقدار برابر با 11/4 و کمتر برابر با 78/1 و انحراف معیار 48/. مشاهده شده است.

جدول4-6- توصیف متغیر عدالت ارتباطی
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
تعداد
13/3
05/3
89/2
48/0
78/1
11/4
105

4-2-4- توصیف متغیر خشونت در محیط کار
این متعیر از 28 سؤال 5 گزینه ای تشکیل شده است. میانگین مشاهده شده برابر 54/2(در حد متوسط می‌باشد)، میانه 3، مد برابر با 3، بیشترین مقدار برابر با 5 و کمتر برابر با 1 و انحراف معیار 86/. مشاهده شده است.

جدول4-7- توصیف متغیر خشونت در محیط کار
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
تعداد
54/2
3
3
86/0
1
5
105

4-3- بخش سوم: آمار استنباطی
4-3-1- آزمون ضریب همبستگی پیرسون
1- بین عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار رابطه وجود دارد.
جهت بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار، فرضیه آماری زیر مورد آزمون قرار میگیرد:
H0: بین عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار رابطه وجود ندارد.
H1: بین عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار رابطه وجود دارد.

جدول4-9- نتایج آزمون همبستگی بین عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار
متغیرهای مورد آزمون
میزان همبستگی
پیرسون
سطح معناداری
تعداد پاسخها
نتیجه آزمون
عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار
0.403-
0.000
105
رابطه وجود دارد
با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون در جدول بالا، و سطح معناداری محاسبه شده، بین دو متغیر عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار، به میزان 403/.- رابطه معکوس و در حد متوسط وجود دارد. () بنابراین فرضیه صفر رد میگردد. میتوان اذعان کرد که با بهبود عدالت سازمانی، خشونت در محیط کار نیز کاهش مییابد.
تبصره: مقیاس مقایسه میزان همبستگی، جدول زیر میباشد.
همبستگی قوی
همبستگی متوسط
همبستگی ضعیف
65/. به بالا
65/.-41/.
4/.-2/.
منبع(مومنی و همکاران، 1391: 101)

2- بین عدالت توزیعی با خشونت در محیط کار رابطه وجود د
ارد.
جهت بررسی رابطه بین عدالت توزیعی با خشونت در محیط کار، فرضیه آماری زیر مورد آزمون قرار می گیرد:
H0: بین عدالت توزیعی با خشونت در محیط کار رابطه وجود ندارد.
H1: بین عدالت توزیعی با خشونت در محیط کار رابطه وجود دارد.

جدول4-10- نتایج آزمون همبستگی بین عدالت توزیعی با خشونت در محیط کار
متغیرهای مورد آزمون
میزان همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد پاسخها
نتیجه آزمون
عدالت توزیعی با خشونت در محیط کار
0.419-
0.000
105
رابطه وجود دارد

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون در جدول بالا، و سطح معناداری محاسبه شده، بین دو متغیر عدالت توزیعی با خشونت در محیط کار، به میزان 419/.- رابطه معکوس و در حد متوسط وجود دارد. () بنابراین فرضیه صفر رد میگردد. میتوان اذعان کرد که با بهبود عدالت توزیعی، خشونت در محیط کار نیز کاهش مییابد.
3- بین عدالت رویهای با خشونت در محیط کار رابطه وجود دارد.
جهت بررسی رابطه بین عدالت رویهای با خشونت در محیط کار، فرضیه آماری زیر مورد آزمون قرار می گیرد:
H0: بین عدالت رویهای با خشونت در محیط کار رابطه وجود ندارد.
H1: بین عدالت رویهای با خشونت در محیط کار رابطه وجود دارد.

جدول4-11- نتایج آزمون همبستگی بین عدالت رویهای با خشونت در محیط کار
متغیرهای مورد آزمون
میزان همبستگی
پیرسون
سطح معناداری
تعداد پاسخها
نتیجه آزمون
عدالت رویهای با خشونت در محیط کار
0.267-
0.005
105
رابطه وجود دارد

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون در جدول بالا، و سطح معناداری محاسبه شده، بین دو متغیر عدالت رویهای با خشونت در محیط کار، به میزان 267/.- رابطه معکوس و در حد متوسط وجود دارد. () بنابراین فرضیه صفر رد میگردد. میتوان اذعان کرد که با بهبود عدالت رویهای، خشونت در محیط کار نیز کاهش مییابد.

4- بین عدالت ارتباطی با خشونت در محیط کار رابطه وجود دارد.
جهت بررسی رابطه بین عدالت ارتباطی با خشونت در محیط کار، فرضیه آماری زیر مورد آزمون قرار می گیرد:
H0: بین عدالت ارتباطی با خشونت در محیط کار رابطه وجود ندارد.
H1: بین عدالت ارتباطی با خشونت در محیط کار رابطه وجود دارد.

جدول4-12- نتایج آزمون همبستگی بین عدالت ارتباطی با خشونت در محیط کار
متغیرهای مورد آزمون
میزان همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد پاسخها
نتیجه آزمون
عدالت ارتباطی با خشونت در محیط کار
0.43-
0.000
105
رابطه وجود دارد

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون در جدول بالا، و سطح معناداری محاسبه شده، بین دو متغیر عدالت ارتباطی با خشونت در محیط کار، به ترتیب میزان 43/.- رابطه معکوس و در حد متوسط وجود دارد. () بنابراین فرضیه صفر رد میگردد. میتوان اذعان کرد که با بهبود عدالت ارتباطی، خشونت در محیط کار نیز کاهش مییابد.

4-4- آزمون رگرسیون
ابعاد عدالت سازمانی می‌تواند پیش بینی کننده خشونت در محیط کار اداره کل ورزش و جوانان استان فارس ‌باشد.
جدول 4-13- خلاصه نتایج آزمون رگرسیون تأثیر همزمان ابعاد عدالت سازمانی بر خشونت در محیط کار
متغیر ملاک
شاخص آماری
ضریب همبستگی چندگانه
ضریب تعیین
F اماره
سطح معناداری
B
بتا
Tاماره
سطح معناداری

متغیرهای پیش بین

ابعاد عدالت سازمانی
عدالت توزیعی
213/.
045/.
047/7
000/.
53/0-
124/0-
1.817
.034

عدالت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *