منابع و ماخذ پایان نامه توسعه شهر، اوقات فراغت، ارزش افزوده، کلاس جهانی

اندازه‏گیری خلاقیت شهری ارائه داده که به شهرها در ارزیابی و برنامه‏ریزی متناسب با آن و در نتیجه ایجاد شهرهای خلّاق کمک می‏کنند. این گروه‏ها همچنین جو خلّاقیت را در شهر ایجاد می‏کنند. ایده شهر خلّاق بر نقش هنر و فرهنگ در ایجاد جو مناسب در شهر یا ناحیه، ایجاد تنوع و سبک خیابان‏ها و … تأکید می‏کند. به عبارت دیگر، هنر و فرهنگ، فضای مناسب برای مردمی در کلاس جهانی را فراهم می‏کند.

2-7- راهبردهایى برای توسعه شهرهاى خلّاق
همانطور که بیان شد شهرهاى خلّاق داراى ارکانى مىباشند. حال براى ایجاد و توسعه شهرهای خلّاق باید راهبردهایى را به اجرا درآورد که ضمن پشتیبانى از ارکان، شهر را به یک آینده خلّاق سوق میدهند.
2-7-1- راهبردهایى براى مردم
توسعه ظرفیت خلّاقیت در کلیه سطوح آموزش عمومى: برنامههاى آموزشى خلّاقانه در سیستم آموزش عمومى، روش موثرى براى تشویق جوانان براى حل مساله و تفکر خلّاقانه است. این موضوع حائز اهمیت است که این توسعه ظرفیت در مدارس و اجتماعات بدون توجه سطوح درآمدى مردم یا مکان جغرافیایى زندگى آنان باشد. سرمایهگذارى در برنامهریزى اجتماعى خلّاقیت: ایجاد شرایط مناسب براى دستیابى به برنامههاى فرهنگى در کلیه سطوح محلات (به خصوص محلات در معرض خطر)، مهمترین ابزار براى پیشبرد مشارکت اجتماعى است. خطمشى مبتنى بر محلات، روش اصلى براى استراتژى توسعه اقتصادى مبتنى بر خلّاقیت است. این استراتژى به نوبه خود باعث بهبود بىعدالتیهاى اجتماعى خواهد شد. برنامهریزى اجتماعى خلّاقیت مىتواند باعث رشد استعدادها در آینده شده، محیطى امنى را براى یادگیرى مهارتهاى اساسى زندگى فراهم سازد. پشتیبانى از برنامههاى خلّاق در آموزش عالى: چنین برنامههایى براى آماده کردن استعدادهاى خلاق و کارکنان خلاق صنایع در آینده حیاتى است. برنامهریزى فعالیتها و رخدادهاى فرهنگى: وجود و قابلیت دسترسى به نهادها و رخدادهاى فرهنگى، باعث افزایش فعالیتهاى خلاقانه خواهد شد.
– راهبردهاى جذب و نگهدارى استعدادها: این راهبردهاى هدف دار به بهبود کیفیت مکان هاى شهرى مىانجامند که این خود باعث تشویق کارکنان خلاق براى مهاجرت و اقامت آنها در شهرهاى خلّاق میشود.
2-7-2- راهبردهایى براى بنگاههاى اقتصادى
فراهم نمودن شرایطى براى بنگاه هاى اقتصادى به صورتىکه این بنگاه ها بتوانند ریسکها (عدم قطعیتها) را بپذیرند: با فراهم نمودن حمایتهاى تخصصى براى کسب و کارها و سهولت دستیابى به سرمایههاى خطرپذیر مىتوان از کشیده شدن بنگاهها و کارآفرینان به سایر بازارها جلوگیرى نمود و به یک بنیان رقابتپذیر براى شهرهاى خلّاق در سطح جهانى دست یافت. افزایش حمایت از بخشهایى که مورد توجه بینالمللى هستند: حمایت از مواردى مانند صنایع خلّاق، صنایع طراحى خلّاق، موسیقى، فعالیتهاى فرهنگى و غیره که از ویژگىهاى شناخته شده یک شهر خلّاق در سطح بینالمللى هستند، مى تواند به رشد و توسعه بنگاه ها و کارآفرینان این حوزه ها منجر شود. الهام بخشى و تشویق کلیه بنگاه ها و کارآفرینان در تمام بخشهاى اقتصادى براى این که خلاقانه فکر کنند: مثالى از این موضوع به رسمیت شناختن ایجاد ارزش افزوده از طریق سرمایهگذارى در طراحى بهتر میباشد. همچنین توسعه همگرایى خلّاقیت و نوآورى در هنرها و سایر بخشهاى دانشبنیان مانند زیست فناورى و فناورىهاى اطلاعات و ارتباطات نیز مثالهایى در این خصوص مىباشد. توسعه و بهبود آموزش و مربیگرى در زمینه مهارتهاى کسب وکار: مراکز آموزشى هنر و طراحى در اغلب موارد، دچار کمبودهاى آموزشى در زمینه هاى کسب وکار میباشند. بنابراین افراد وکارکنان خلّاق نیاز به اکتساب مهارتهاى کسب و کار دارند. پشتیبانى از کارآفرینى خلاقانه: در بیشتر موارد سخت ترین کار براى کسب و کارهاى خلاقانه ورود به دنیاى تجارت است. شاغلین در این گونه کسب وکارها نیاز به مهارتهاى اولیهاى مانند نوشتن طرح کسب و کار، یافتن فضا براى کار و استخدام افراد دارند. بنابراین حمایت از این کارآفرینان باید متمرکز بر نیازهاى اختصاصى صنعتشان باشد. توسعه مراکز رشد (انکوباتورها): انکوباتورها از طریق فراهم کردن فضاى حرفهاى مناسب، خدمات پشتیبانى مشترک، شبکهسازى، آموزش و سایر کارکردها براى توسعه کسب و کارها مىتوانند محیطى پروراننده براى کسب و کارهاى کوچک خلّاق ایجاد کنند. حمایت از خوشهها یا بخشهاى خلّاق: توسعه راهبردى خوشهها یا بخشهاى ویژه با اهداف سرمایهگذارى و صادرات در شهرهاى خلّاق، مىتوانند به عنوان اهرمى براى تقویت خلّاقیت شهرى در جهت منافع اقتصادى به کار گرفته شوند. حمایت از نمایش محصولات خلّاق: گران بودن هزینههاى نمایش کالاهاى خلّاق (مثلا نمایشگاهها یا گالرىهاى هنرى) معمولا از ارائه محصولات کارآفرینان به بازار جلوگیرى مىکند. اقداماتى شبیه مکانهاى وب براى نمایش و فروش کالاهاى خلّاق یا برخى رخدادهاى هنرى که باعث باز شدن استودیوهاى هنرمندان براى عموم مردم مىشوند، مىتوانند محصولات خلّاق را در معرض دید خریداران قرار دهند. توسعه ظرفیت خلاقیت در سایر صنایع: ارتباط صنایع خلّاق با سایر بخشهاى تولیدى صنعتى مانند زیست فناورى، مراقبتهاى بهداشتى مىتواند براى هر کدام از آنان مفید واقع شود. حمایت تخصصى از کسب و کارهاى خلاق: به طور معمول حمایت سنتى که از کسب و کارها به عمل مىآید، براى کسب و کارهاى خلّاق مناسب نمىباشد. زیرا نیازهاى آنان با سایر کسب وکارها متفاوت مىباشد. همچنین در صنا
یع خلاق، نوع کسب و کارها از نظر اندازه (از خود اشتغالى انفرادى تا کارکنان زیاد)، نیازها، مخاطبین و کالاها بسیار متفاوت مىباشد. به عنوان مثال حمایتى که یک کسب وکار طراحى نیاز دارد با حمایتهاى مورد نیاز یک شرکت فیلمسازى متفاوت مىباشد. ایجاد مراکز همگرایى افراد خلّاق: ارتباط و پیوند بین کارکنان خلّاق که در نیازها و مشکلاتشان مشابه هستند، فواید و منافع متعددى براى آنها در بر دارد. برخى از این فواید شامل بر یادگیرى آنها از یکدیگر، کمک متقابل، افزایش مقیاس تولیدات خلّاقانه، تحریک خلّاقیت و نوآورى بیشتر میگردد که این موارد تبعات اقتصادى قابل توجهى خواهند داشت.
2-7-3- راهبردهایى براى فضاهاى شهرى
ایجاد فضاهاى با ثبات و مطمئن براى هنرمندان: افراد و کسب و کارهاى خلاق معمولا به دلیل بالا رفتن نرخ اجارهبها مجبور به جابجایى مىشوند که این موضوع تهدیدى براى بقا، خلاقیت و نوآورى آنان است. بنابراین فراهم کردن فضاهاى با ثبات و اطمینان بخش براى این افراد ضرورى است. ایجاد و بهبود فضاهاى خلّاقانه شهرى: بهبود فضاهاى خلّاقانه شهرى باعث احساس غرور شهروندان، جذب و نگهدارى افراد و کارکنان مستعد و خلاق، سرمایهگذارى بیشتر و افزایش گردشگرى مىشود. میتوان در این خصوص موارد زیر را برشمرد: طراحى بهتر براى فضاهاى عمومى، سرمایهگذارى در نهادها و ساختمانهاى بزرگ فرهنگى، حفاظت از آثار فرهنگى، پیشبرد و سرمایهگذارى در به کارگیرى هنر در فضاهاى عمومى (شامل برفضاهاى طبیعى).
2-7-4- راهبردهایى براى بهبود پیوندها و ارتباطات
ایجاد یک بدنه رهبرى براى شهر خلاق: گروه یا سازمانى که ماموریتش رهبرى و حمایت از خلاقیت است، مىتواند باعث پیشبرد گسترهاى از زندگى خلّاقانه در شهر شود و تمامى عناصر آن را به هم پیوند دهد. تقویت واسط هاى ارتباطى براى پیوند فعالیتهاى خلاقانه فعلى شهر: سادهترین شیوه براى بهبود پیوندها، کاهش فاصله بین محیطهاى خلاقانه است و این وظیفه باید به افراد یا تیمها واگذار گردد. چنین واسطههایى مىوانند در دولت، سازمانهاى هنرى، سازمانهاى تکنولوژیک، دانشگاهها یا هر فضاى خلاقانه دیگرى مستقر شوند. هدف اصلى این افراد یا گروهها دستیابى به سایر محیطهاى خلاقانه است. این محیطها مىتوانند در بخش دیگر، حوزه دیگر یا از لحاظ جغرافیایى در جاى دیگرى باشند. دستیابى به محیطهاى دیگر باعث یادگیرى گروهها یا دستههاى اجتماعى مختلف و خلّاق از یکدیگر و همکارى آنها میشود. شبکهسازى: شبکهسازى روشى موثر و ارزان براى انتشار آگاهى از فعالیتها و منابع گوناگون خلّاقیت بین بخشها و گروههاى مختلف مىباشد. شبکهسازى سازماندهى شده مىتواند افراد خلّاق و هنرمند را که مجزا هستند، گرد هم آورد، بین خریداران و تولیدکنندگان خلّاق پیوند برقرار کند و بین اعضا خلّاق بخشهاى مختلف ارتباط برقرار نماید. به عنوان مثال این شبکهها مىتوانند باعث همکارىهاى هنرى، نوآورانه یا تکنولوژیک شوند، مىتوانند به فروش محصولات خلاقانه بیانجامند و یا این که به دستیابى به بازارهاى جدید، اکتساب مهارتهاى مشتریان و ارتباطات جدید منجر شوند. افزایش توجه به خلاقیت در ساختارهاى موجود: کلیه بخشها، سازمانها و ساختارهاى موجود در شهر باید به نحوى قانع گردند که مشارکت در زندگى خلّاقانه و فرهنگى شهر را در تصمیمگیرىهاى خود مدنظر داشته باشند. سیستم برنامهریزى، ایجاد بخشهاى آموزشى، برنامههاى ایجاد زیرساختهاى عمومى مثالهایى از عملکرد سازمانها براى مشارکت مزبور مىباشند. باید توجه داشت که ایجاد ارتباط بین افراد و سازمانهایى که در زمینه خلّاقیت کار میکنند مهم است ولى این امر مهم باید همراه با ایجاد ارتباط منابع حیاتى با این پروژههاى ارتباطى باشد. ایجاد مکانیسمهاى تامین منابع مالى براى پروژههاى خلّاقانه: ابزارهایى مانند مشوقهاى مالیاتى و سرمایههاى خطرپذیر که براى حمایت از افراد، بنگاهها و فضاهاى خلّاق اختصاص مىیابند، پروژههاى مهم خلّاقانه را با منابع ضرورى مرتبط میسازند.
2-7-5- راهبردهایى براى چشم انداز و آوازه شهر
تجلیل از پیشرفتهاى خلاقانه: به رسمیت شناختن دستاوردهاى موفقیتآمیز افراد، رهبران و بنگاههاى مستعد و خلّاق باعث ایجاد آوازه غرورآمیز یک شهر خلّاق در جهان خواهد شد. توسعه فرهنگ خطرپذیرى: خطرپذیرى در ذات خلّاقیت است. اگر قرار باشد آوازه یک شهر انعکاسى از خلّاقیت آن باشد، آن شهر باید خطرپذیرى را گرامى بدارد و این مفهوم را توسعه دهد که حمایت از ریسکها میتواند به موفقیتهاى خلّاقانه بینظیرى منجر شود. توسعه حمایت چند سطحى سیاسى براى فعالیتهاى خلّاقانه: آوازه خلّاقانه جمعى یک شهر باید شامل بر تعهد سطوح مختلف دولتى (سطوح برنامهریزى، خدمات اجتماعى، زیرساخت و غیره) به نقش حیاتى خلّاقیت در زندگى اجتماعى، اقتصادى و سیاسى باشد. پیشبرد وفاق اجتماعى: براى اطمینان از این که آوازه خلّاقیت جمعى یک شهر به تمام جهان اظهار گردد، مردم آن شهر باید به نحو گستردهاى در مورد باورها و نیازهاى مرتبط با فعالیتهاى خلّاقانه خود در مواردى مانند آموزش، اشتغال، فضاهاى عمومى و اوقات فراغتشان با یکدیگر همفکرى نمایند. قویترین و اثربخشترین آوازه خلّاقیت یک شهر زمانى است که شهروندان بتوانند خودشان و فعالیتهایشان را در آن ببینند. بازاریابى، ترفیعات و پیام رسانى: آوازه خلّاقیت یک شهر به نحو موثرى مىتواند براى ایجاد تصویر ذهنى خلّاقیت شهر به کارگرفته شود، باعث تسریع در سربلندى شهر شود و ب
راى موجودیهاى آن شهر به صورت منطقهاى یا گسترده بازاریابى نماید.

2-8- چشمانداز شهر خلّاق
چشمانداز شهر خلّاق بر منفعتی فراتر از هزینهها تاکید میکند: زیرا خلّاقیت گزاره اصلی ارزشی است که از ارزش به عنوان اهرم نفوذ استفاده روشن بینانه خطرات نوآوری را مدیریت میکند تا در سرمایهگذای، بازگشتی(Returns) دستنیافتنی تولید کند. نتایج خاصل از سیاستها، تعاملات یا پروژههای خلاق میتواند در ارزشهای مالکیتی و داراییهای کلانتر و درآمدهای بالاتر، کیفیت مکانی غنیتر و فرایندها و فناوریهای هوشمندتر و پایدارتر و از نتایج و شیوههای اجتماعی فراگیرتر مورد ارزیابی قرار گیرد. در حالی گه چشمانداز منفعتطلبانه بر پایه کنترل هزینه، پتانسیل بازگشت سرمایه و خطرات و منافع خارج سیستمی را کاهش دهد( 18,2008 , et al,Baeker). در جدول شمار 3 به مقایسه ویژگیهای چشمانداز شهر خلّاق و چشمانداز منفعتطلبانه پرداخته شده است که به شرح ذیل میباشد.

جدول2-3 : مقایسه ویژگیهای چشمانداز شهر خلّاق و چشمانداز منفعتطلبانه

منبع: ( 18,2008 , et al & Others).

نمودار2-2: چشمانداز شهر خلّاق

منبع:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *