منابع و ماخذ پایان نامه بهینه سازی

صفحه

فصل چهارم : بحث و نتایج
۴-۱- بهینه سازی پارامترهای مؤثر در اندازه گیری همزمان سرب و جیوه ۶۱
۴-۱-۱- بررسی اثر غلظت واکنشگر بر روی فرایند تثبیت ۶۱
۴-۱-۲- بررسی اثر زمان تثبیت ۶۲
۴-۱-۳- اثر pH در اندازه گیری همزمان سرب و