منابع و ماخذ پایان نامه μ=۱/√((k_λ^۲)/(، ۱-ϵ، )+۱/ϵ^۲، k_λ

مقدار ممنتوم زاویه‌ای در خروج کمتر از ورود است و همچنین شعاع هسته گازی و زاویه α کاهش و مقدار μافزایش می‌یابد. پس در نتیجه ضریب تخلیه به شکل تقریبی زیر در می‌آید
μ=۱/√((k_λ^۲)/( ۱-ϵ )+۱/ϵ^۲ ) (۳-۳۵)

که در معادله بالا k_λ جایگزین K