می 17, 2021

تحقیق – مطالعه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی …

در جدول فوق مشاهده میشود که:
میانگین بهموقع بودن اطلاعات برابر با ۴۹/۸۹ و انحراف معیار آن برابر با ۷۸/۷ میباشد. حداکثر آن برابر با ۱۰۰و حداقل آن برابر ۶۶ میباشدمقدار پایین انحراف معیار آن نشان میدهد که پراکندگی دادههای این متغیر پایین است.
میانگین قابلیت اتکای اطلاعات برابر با ۸۳/۸۵ و انحراف معیار آن برابر با ۳۵/۹ میباشد. حداکثر آن برابر با ۱۰۰و حداقل آن برابر ۴۴ میباشدمقدار پایین انحراف معیار آن نشان میدهد که پراکندگی دادههای این متغیر پایین است.
میانگین عدم تقارن اطلاعاتی برابر با ۷۶/۱ و انحراف معیار آن برابر با ۸۹۳/۰ میباشد. حداکثر آن برابر با ۰۳/۵ و حداقل آن برابر ۱۱/۰ میباشدمقدار انحراف معیار آن نشان میدهد که پراکندگی دادههای این متغیر نسبتاً پایین است.
میانگین مدیرت سود برابر با ۴۴۵۹۴۰۰۰ و انحراف معیار آن برابر با ۱۱۵۰۰۵۰۰۰ میباشد. حداکثر آن برابر با ۹۳۷۰۰۰۰۰۰ و حداقل آن برابر ۱۳۵۰۰۰۰ میباشدمقدار انحراف معیار آن نشان میدهد که پراکندگی دادههای این متغیر بالا است.
میانگین محافظهکاری غیرشرطی برابر با ۸۸/۲۳۲ و انحراف معیار آن برابر با ۴۸/۲۶۳ میباشد. حداکثر آن برابر با ۱۶۸۵ و حداقل آن برابر ۲/۱۰ میباشدمقدار انحراف معیار آن نشان میدهد که پراکندگی دادههای این متغیر نسبتاً پایین است.
میانگین محافظهکاری شرطی برابر با ۱۱۶۷ و انحراف معیار آن برابر با ۱۰۹۳ میباشد. حداکثر آن برابر با ۶۵۶۵و حداقل آن برابر ۳/۱۰۳میباشدمقدار انحراف معیار آن نشان میدهد که پراکندگی دادههای این متغیر نسبتاً پایین است.
میانگین اندازهی شرکت برابر با ۷۳/۱۱ و انحراف معیار آن برابر با ۶۱۲/۰ میباشد. حداکثر آن برابر با ۴۶/۱۳ و حداقل آن برابر ۳۳/۱۰ میباشدمقدار انحراف معیار آن نشان میدهد که پراکندگی دادههای این متغیر پایین است.
میانگین کیفیت اقلام تعهدی برابر با ۱۹۵۶۵۸و انحراف معیار آن برابر با ۵۳۱۳۱۲ میباشد. حداکثر آن برابر با ۶۰۴۷۶۶و حداقل آن برابر ۱۰۲۰میباشدمقدار انحراف معیار آن نشان میدهد که پراکندگی دادههای این متغیر بالا است.
۴-۳ آمار استنباطی
۴-۳-۱ آزمون جارک- براو
زمانیکه تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار Eviewsصورت گیرد، برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون جارک- براو استفاده میکنیم.سطح معناداری بهدست آمده از آزمون جارک- براو برای متغیرهای پژوهش بجز عدم تقارن اطلاعاتی و اندازه شرکت کمتر از ۱ درصد است و این نشان میدهد که توزیع این متغیرها غیر نرمال است. با توجه به اینکه غیر نرمال بودن توزیع متغیرها باعث میشود که نتایج دقیقی از آزمون فرضیهها حاصل نشود، لذا بایستی اقدام به نرمال کردن متغیرها نمود که در این پژوهش با حذف دادههای پرت تا حدودی این مشکل حل شده است.
جدول (۴-۲) آزمون جارک – براو برای نرمال سنجی متغیرهای پژوهش

متغیرها
شاخصها
بهموقع بودن قابلیت اتکا عدم تقارن اطلاعاتی مدیرت سود محافظه کاری غیر شرطی محافظه کاری شرطی اندازه شرکت کیفیت اقلام تعهدی
جارک- براو ۷۴/۳۰ ۷۴/۹۲ ۲۸/۵ ۷۹۷۱ ۱۲۶۳ ۸۹/۷۰۱
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.