مطالعات اجتماعی

رویکرد آموزش غیر مستقیم، به پرورش این مهارت در دوره راهنمائی پرداخته شد و اثر بخشی آن بر رشد تفکر انتقادی در فراگیران این دوره بررسی گردید.

فصل سوم
روش و تحقیق

3-1- روش تحقیق :
پژوهش حاضر به صورت نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل انجام می شود، که طرح پژوهشی آن به صورت زیر است:
T1 X T2
T1 …. T2
شکل3-1: طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل

3-2- جامعه آماری :
جامعه آماری این پژوهش کلیه ی دانش آموزان دختر پایه تحصیلی سوم راهنمایی شهر خمین درنظر گرفته شده است که در سال تحصیلی 92 – 91 مشغول تحصیل بوده اند. که بر اساس آمار سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی تعداد آن ها 559 نفر می باشد.
3-3-حجم نمونه و روش نمونه گیری :
در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد. در روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از خوشه ها به جای افراد به عنوان واحد نمونه گیری استفاده می شود. استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای موقعی مقدور است که از لحاظ نظری تفاوت بین گروهی کم و درون گروهی زیاد باشد. مفروضه ی ما درتصادفی خوشه ای این است که تمام خوشه ها یکسان و هم شکل باشند. برای این منظور از بین 14 مدرسه راهنمایی شهر خمین یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس دو کلاس سوم راهنمایی این مدرسه انتخاب شدند. بر اساس مطالعه قبلی حجم نمونه ها برای هر کلاس 30 نفر است، که در مجموع 60 نفر می باشند (30 نفر برای گروه آزمایش و 30 نفر برای گروه گواه).

3-4- ابزارهای اندازه گیری:
در این پژوهش مهارت های تفکر انتقادی به وسیله آزمون تفکر انتقادی سطح X کرنل سنجیده شد. مقیاس سطح X کرنل در سال(1985) به وسیله انیس ساخته شده و تا کنون چند بار در آن تجدید نظر شده که آخرین فرم اصلاح شده آن در این پژوهش بکار گرفته شد. شیوه ی پاسخگویی آن در یک طیف سه درجه ای شامل بله، خیر و ممکن است، می باشد. این آزمون برای دانش آموزان 14-10 ساله در نظر گرفته شده که دارای 5 عامل به شرح زیر است (غریبی، 1390).
1- استقرا (سؤالات 50،48،25،15)
2- قیاس (سؤالات 52 تا 65 و 67 تا 71)
3- مشاهده (سؤالات 27 تا 50)
4- اعتبار،هماهنگی(سؤالات 1 تا15)
5- مفروضات (سؤالات 26،51،66 و71 تا 76)
پایایی این ابزار در این پژوهش ها با روش آلفای کرانباخ محاسبه شده است. جهانی (1385) پایائی این مقیاس را با دو روش تنصیف وآلفای کرانباخ محاسبه کرده است. در روش تنصیف ضریب هم بستگی به دست آمده از دو قسمت آزمون 72/. به دست آمده است. در تعیین پایایی به روش کرانباخ ، ضریب هم بستگی میان عوامل پنج گانه را 69/. و برای ابعاد تفکر به ترتیب: 76/. ،./76 ،67/. ، 72/. و 69/. گزارش نموده است. جهانی(1385) بیان داشته است که مقیاس ضرایب به دست آمده با ضرایب همبستگی گزارش شده از سوی طراحان آزمون که در کتاب راهنمای مقیاس، از65/. تا 76/. آمده هماهنگی دارد و این نشانه پایائی مطلوب فرم انطباق یافته بر روی دانش آموزان ایرانی است. علاوه بر این جهانی(1385) روایی آزمون را با بهره گرفتن از روش های هم بستگی میان آزمونهای مختلف (زیر مجموعه ها یا عوامل پنج گانه) 78/. و برای ابعاد استقراء 78/. ، قیاس 73/. ، مشاهده 64/. ، اعتبار –هماهنگی 79/. ، مفروضات 72/.، گزارش نموده است(غریبی، 0139).
3-5-روش اجراء
در این پژوهش آموزش تفکر به دانش آموزان در 10 جلسه ی یک ساعته با گروه آزمایش اجرا شد و هرجلسه هفته ای یکبار تشکیل شد. به این ترتیب که ابتدا در هر دو گروه آزمایش و کنترل پیش آزمون را اجرا کردیم و سپس در مرحله دوم به دانش آموزان گروه آزمایش طی 10 جلسه آموزش دادیم و سپس مجدداً از هر دو گروه پس آزمون گرفتیم تا ببینیم آموزش چقدر در تفکر انتقادی اثر داشته است. این دانش آموزان که در حال گذرندان درس مطالعات اجتماعی بودند به صورت تصادفی به شش گروه 5 نفره تقسیم شدند. طی یک جلسه 1ساعته، طرح سوالاتی با بهره گرفتن از نمونه های ارائه شده در جدول3-5- 1آموزش داده شد. سپس توسط معلم، موضوع درس مورد نظر به صورت سخنرانی برای دانش آموزان ارائه شد.

چگونه از……………………………..برای……………..استفاده کنید؟
شباهت بین ………………………….و………………….چیست؟
از چه نظر …………………………و…………….به هم شباهت دارند.
تفاوت بین……………………..و…………………چیست؟
از چه نظر ………………………..و…………………… با هم تفاوت دارند.
توضیح دهید چرا؟……………………………………………………….
به نظر شما چه می شود اگر ………………………………………….؟
مثالی تازه برای ………………………………………..ذکر کنید؟
راه حل های مختلف برای ……………………………..ذکر کنید.
از ………………………………………………….چه نتایجی می توان گرفت ؟
چگونه ………………………بر………………………تاثیر می گذارد ؟
به نظر شما بهترین…………………………………………. کدام است؟
چگونه ………………………..بر ………………..تاثیر می گذارد ؟
به نظر شما بهترین ………………………………….کدام است ؟
نقاط قوت و ضعف …………………………………..کدام است ؟
این مطالب از چه نظری به مطالبی که قبلا خواندید مربوط است ؟
چرا…………………………………………………………….؟
چگونه…………………………………………………………….؟
3-5-1- نمونه های ارائه شده از طرح سوال

متعاقباً از هر یک از دانش آموزان خواسته شد، دو سوال با بهره گرفتن از نمونه سوالات مطرح شده را در گروه مربوط به خودشان ارائه کنند. دانش آموزان موظف بودند که به همه سوالات مطرح شده در گروه خود پاسخ مناسبی بدهند. بدین ترتیب، دانش آموزان راهبرد پرسشگری و پاسخ گویی را در طی بحث راجع به درس مطالعات اجتماعی تمرین کردند. به دنبال این جلسه آموزشی، درس مطالعات اجتماعی در 10 جلسه به صورت پرسشگری هدایت شده متقابل ارائه شد. علاوه بر این، دانش آموزان موظف شدند که در طول این 10 جلسه برای هر موضوع درسی که در هر جلسه ارائه می شود دو سوال مطرح کنند. در آخرین جلسه تدریس مجدداً مهارت های تفکر انتقادی مورد ارزیابی قرار گرفت ( جدول شماره5-3-2).
نمونه هایی از سؤالات مطرح شده در کلاس که توسط فراگیران در طی جلسات آموزش مطرح شد در ادامه آورده می شود:
1-به نظر شما چه می شود اگر کشور رییس جمهور نداشت؟
2-چگونه انتخاب رییس جمهور بر اداره کشور تاثیر می گذارد؟
3-به نظر شما چرا از لحاظ قانونی هر رییس جمهور فقط دو بار متوالی می تواند کاندید شود؟
4-از چه نظر وظایف رییس جمهور با وظایف قوه قضاییه تفاوت دارند ؟
5-به نظر شما چه می شود اگر مردم بدون مراجعه به دادگاه، همه اختلاف های خود را حل و فصل کنند؟
6-چرا حل اختلاف های قوای سه گانه و تنظیم روابط آنها به رهبر واگذار شده است؟
7-چگونه با وجود اندیشه های متفاوت در یک جامعه اسلامی می توان وحدت ایجاد کرد؟
8-بین رابطه مردم با رهبر جامعه اسلامی با رابطه مردم و رهبران دیگر کشورها چه تفاوتی وجود دارد؟

3-5-2-خلاصه و عناوین مراحل اجرا
اجرای پیش آزمون در هر دو گروه آزمایش و گواه
1-آشنایی با دانش آموزان و برقراری ارتباط اولیه
2-آموزش نحوه طرح سوال
3-تقسیم دانش آموزان به گروه های 5 نفری فعالیت های پیش از شروع آموزش (گروه آزمایش)
ارائه درس جدید به روش سخنرانی توسط معلم
معلم از دانش آموزان می خواهد هر یک دو سوال مطرح کنند.
دانش آموزان در گروه های خود به سوال هایی که طرح کردند پاسخ می دهند. فعالیت هایی که در طول 10 جلسه

انجام می شود. (گروه آزمایش)
خلاصه و عناوین چهار چوب جلسات آموزش

قانون جلسه اول
اهمیت قانون جلسه دوم
ویژگیهای حکومت جلسه سوم
ارکان حکومت جلسه چهارم
نقش مجلس در حکومت جلسه پنجم
وظایف و اختیارات مجلس جلسه ششم
نقش دولت در حکومت جلسه هفتم
نقش قوه قضائیه در حکومت جلسه هشتم
ولی فقیه در حکومت جلسه نهم
نقش مردم در حکومت جلسه دهم
اجرای پس آزمون در هر دو گروه آزمایش و گواه

3-6-روش آماری تحلیل اطلاعات:
این طرح پژوهشی از جمله طرحهای نیمه تجربی است که در آن هم پیش آزمون، هم پس آزمون وهم گروه کنترل داریم. برای ارزیابی تاثیر متغیرهای مستقل بعد از محاسبه نمره های پس آزمون گروه های آز مایش و گروه گواه با بهره گرفتن از نرم افزار spss انجام گردید و برای تحلیل آماری از روش تحلیل کواریانس استفاده شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *