مدل تکنولوژی بروکر[۱]

 • دارایی انسانی
 • دارایی مالکیت الهی
 • دارایی زیر ساختی
 • دارایی بازاری: توان سازمان در مورد داراییای نامحسوس شامل وفاداری مشتری، کانالهای پخش، فرانشیز، نام شرکت(معروفیت) و غیره س. مهم بودن این سرمایه در ایجاد توان لازم واسه کسب مزیت رقابتی در بازاره.

  دارایی انسانی: شامل تجارب جمعی، خلاقیت، توان حل مشکل، توانایی مدیریتی و مدیریت کارکنانه. این داراییا متعلق شرکت نیس تا هر گونه که می خواد اون رو عوض کنه. کارکنان قرن جدید باید آموزش دیده و معتقد به روند یادگیری پیوسته باشن و باید به کارکنان دانشی تبدیل شن.

  خلاقیت

  دارایی مالکیت الهی: شامل حق کپی رایت، علم فنی، حق طراحی، موارد پنهونی شرکته. مهم بودن این دارایی  در این نکته س که شرکت نمی خواد رقبایش از این نوع دارایی یا علم بهرمند شن.

  دارایی زیرساختی: شامل تکنولوژیا، تکنیکها و فرایندهاییه که به سازمان امکان زندگی و فعالیت میده. مثلا فرهنگ سازمانی، فلسفه شرکت، پایگاه داده و ساختار مالی. این سرمایه در برگیرنده داراییایی با وجود متنوعه.
  فلسفه

  این مدل بدلیل توجه به ارزش بازار مثل مدل اسکاندیاه. ارزش بازار کل ارزشهای قابل شمارش  یا داراییای محسوس و سرمایه فکریه. (Sa´nchez-Can˜ izares etal, 2007)

  در این مدل ارزش شرکت برابره با:

   

   

  ارزش شرکت= داراییای محسوس + داراییای نامحسوس

  شکل شماره ۷-۲ : اجزا سرمایه فکری در مدل تکنولوژی بروکر(بروکینگ)

   

  ۲-۵-۷- مدل امپریال بانک کانادا[۲]

  این مدل بوسیله هربرت سنگ انگ[۳] ارائه شده. در این مدل بر ابعاد مدیریت علم یعنی علم روشن و نهفته تاکید شده. این مدل علم نهفته رو سرمایه فکری می دونه و اون رو به عنوان اولین ایجاد کننده پویای علم در شرکت می دونه.اجزا این مدل عبارتند از:

  سرمایه انسانی: توانمندیای افراد

  سرمایه مشتری: وفاداری و امتیازات حاصل از مشتریان

  سرمایه ساختاری: شامل توان سازمان واسه جواب  به ملزومات و نیازای بازار

  در هر کدوم از این عامل ها، دو سطح علم هست. علم روشن که به شکل رسمیه.

  سطح دوم علم نهفته شامل شهود، دورنماها[۴]، عقاید و ارزشهای فردیه که در تجارب افراد تاثیر داره. به نظر هربرت سنگ انگ علم نهفته در سطح بالاتر از علم روشن قرار داره. علم نهفته در هر کدوم از اجزا سرمایه فکری، شامل موارد زیره.

  علم نهفته در سرمایه انسانی شامل عقاید، ارزشها و ملاحظات و مقتضیات افراده.

  علم نهفته در سرمایه مشتری شامل نگاه عمومی و تکی مشتریان درباره ارزش جنسا و خدماته.

  علم نهفته در سرمایه ساختاری شامل روش کلی تفکر سازمان، فرهنگ سازمانی( شامل هنجارها و ارزشها)

  در این مدل فرهنگ سازمانی دارای نقش مهمیه و در سرمایه ساختاری قرار داره. در واقع اجزای سرمایه فکری شامل موارد زیره.(Sa´nchez-Can˜ izares etal, 2007)

  سیستم: روشی که به کمک اون فرایندهای سازمان  انجام می شه.

  ساختار: پخش وظایف و تعریف پست هر کدوم از اعضا سازمان

  روش هدف دار: اهداف شرکت و راه رسیدن و تحقق این اهداف

  فرهنگ: عقاید فردی، ایده های مشترک یا عمومی، ارزشها و هنجارهای درون سازمان

  ایده

  شکل ۸-۲ : عامل های سرمایه ساختاری مدل امپریال بانک کانادا

  ۲-۵-۸- مدل آزمایش داراییای نامشهود

  مدل آزمایش داراییای نامحسوس ابزاریه که بوسیله اسویبی[۵] واسه اندازه‎گیری دارایی نامحسوس از راه سیستمی از شاخصا ایجاد شده. در این مدل واسه اندازه گیری از دو روند استفاده می شه .(Sa´nchez-Can˜ izares etal, 2007)

  • در جهت بیرون: با هدف اطلاع رسانی به سازمانهای دیگه واسه رابطه با شرکت (ارباب مراجعه،ذی نفعان و عرضه کنندگان مواد اولیه)
  • در جهت درون: بمنظور اطلاع رسانی به مدیران درباره اندازه پیشرفت سازمان

  عامل های اصلی این مدل عبارتند از:

  • شاخصای لیاقت: در برگیرنده رقابت بین حرفه ایا در سازمانه. مثلا برنامه ریزی یا نمایش راه حلها. این عامل خیلی با اهمیته و بقیه عامل ها براساس اون شکل می گیرن.
  • راه حل

  • شاخصای ساختار داخلی: علم منظم سازمان مانند حق پتنت، مدلا، سیستم اطلاعاتی، فرهنگ و هم آدمایی که فعالیت اصلی اونا حفظ  این ساختاره.
  • شاخصای ساختار خارجی: همه ارتباطات با سازمانای خارجی مانند مشتریان، تامین کنندگان مواد اولیه ، برند، و تصویر شرکت در خارج از سازمان.

  در ادامه اسویبی سه نوع شاخص دیگه پیشنهاد داده.

  شاخصای رشد و نوآوری: نشون دهنده توانمدیهای آینده شرکته.

  شاخصای کارایی: اطلاعات و بهره وری داراییای محسوس

  شاخصای ثبات : درجه پایداری این داراییا در سازمان

  ایشون این شاخصها رو در جدول زیر با هم ترکیب کرده.

   

   

   

  جدول ۸-۲ : شاخصای امتحان در مدل آزمایش داراییای نامحسوس

  آزمایش داراییای نامحسوس
  لیاقتساختار داخلیساختار خارجی
  شاخصای رشد و نوسازیسابقه کار در این حرفهمیزان تحصیلات

  هزینه های آموزش

  پیشرفت شایستگیای حرفه ای

  اندازه جابجایی شایستگیا

  سرمایه گذاری در روش ها و سیستمای جدیدسرمایه گذاری در سیستم اطلاعات

  کمک مشتری به ساختار داخلی

  (Customer contribution to the inner structure)

  سرویس دهی و جنسای جدید

  سودآوری حاصل از هر مشتریرشد ارگانیک

  فروش به مشتریان جدید

  شاخصای  کاراییاندازه افراد حرفه ایا/ سهم ارزش   ارزش افزوده هر فرد حرفه ایارزش اضافه هر کارمند

  سود شرکت به ازا هر فرد حرفه ای

  سود شرکت به ازا هر کارمند

  قرار گرفتن فرایندای جدیدRate of supporting personal

  فروش هر فرد پشتیبان  Sales per supportive person

  شاخص موفقیت/ شکستسود هر مشتری

  فروش به هر مشتری

  شاخصای ثباتاندازه جابجایی افراد حرفه ایارشدیت

  نسبت پرداخته ها Relative pay

  سن سازمانمیزان جابجایی کارکنان ستادی

  ارشدیت

  نسبت افراد تازه کار

  نسبت مشتریان بزرگشاخص رضایت مشتریان

  نسبت وفاداری مشتریان

  قدمت ساختار    Antiquity  structure

   

   

   

   

  شکل شماره ۹-۲ : مدل آزمایش داراییای نامحسوس

   

  ۲-۵-۹- مدل اینتلکتوس[۶]

  این مدل در سال ۲۰۰۲ بوسیله یه انجمن علمی[۷] با هدف اندازه گیری سرمایه فکری ایجاد شده. در این مدل سرمایه فکری در بر گیرنده پنج عامل س. هر عامل هم به تعدادی  متغیر یا بعد و هر بعد به تعدادی شاخص تقسیم شده. اجزا این مدل عبارتند از:

  • سرمایه انسانی: دانشی که گروه ها و افراد دارای اون هستن. مانند توانایی تولید[۸] که در جهت چشم انداز سازمان خوبه.
  • سرمایه ساختاری: شامل دارایی دانشی و نامشهوده که از راه فرایندهای سازمان بدست میاد. این سرمایه با رفتن ادما از سازمان، باقی می مونه. این سرمایه دو بعد داره، :
  • سرمایه سازمانی: موارد مشخص، نامشهود، روشن و نهفته رو بوجود می آورد. این سرمایه فعالیتهای موثر سازمان رو پیشرفت میده.
  • سرمایه تکنولوژی: شامل طرز کار و فعالیت سیستمای عملیاتی و فنی سازمانه.
  • سرمایه ارتباطی: علم رابطه با بازار و جامعه س. این سرمایه دو بعد داره، که عبارتنداز:
  • سرمایه تجاری: ارزش ارتباطی با سازمانهای اصلی و مهم در روند تجاری
  • سرمایه اجتماعی: ارزش ارتباطی با بقیه سازمانهای جامعه

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  جدول ۹-۲ : مدل اینتلکتوس

  نوع سرمایهشاخصا 

   

   

   

   

   

  نوع سرمایهشاخصا
  سرمایه سازمانیفرهنگساختار

  یادگیری سازمانی

  فرایندها

   

   

  سرمایه تجاری

  رابطه با مشتریانارتباط با عرضه کنندگان مواد اولیه

  رابطه با سهامداران و ذی نفعان

  نه هاده ها و سرمایه گذاران

  رابطه با رقبا

  رابطه با نهادهای بهبود کیفیت  و پیشرفتی

  سرمایه تکنولوژیکیEfforts in I+D+iتدارک تکنولوژی

  مالکیت فکری و صنعتی

  یافته های نوآورانه

   

   

  سرمایه اجتماعی

  رابطه با سازمانهای دولتیارتباط با رسانه های ارتباطی

  رابطه با نهادهای حفاظت محیط زیست

  روابط اجتماعی

  معروفیت شرکت

   

  [۱] . Technology Broker

  [۲] . Model of the Canadian Imperial Bank

  [۳] Herbert Saint-Onge,1996

  [۴] perspectives

  [۵] Svieby,1997

  [۶] Intellectus  Model

  [۷] Forum of Central Investigation on (the Society of Knowledge)

  [۸] Capacity to Generate