می 15, 2021

دسترسي به منابع مقالات : عناصر تراژدی شاهنامه در داستان‌های جمشید و سیاوش ۹۳- قسمت ۳۳

(جلد ۳، بیت ۲۶ـ ۲۲۲۳).
خبث باطن: آن‌قدر به خون سیاوش تشنه بود که خود خنجر را به دست گروی زره داد:

همی بود گرسیوز بد نشان ز بیهودگی یار مردم کشان
که خون سیاوش بریزد به درد کزو داشت درد دل اندر نبرد

(جلد ۳، بیت ۳۵).
۳ـ۸ـ۶ـ افراسیاب
خصوصیات جسمانی: پادشاهی توانمند و مقتدر، فاقد نقص جسمانی، جنگاور و آشنا به فنون نظامی.
خصوصیات روانی:
بی‌رحم: برادر خود اغریرث شاه را کشت، دختر خود فرنگیس را به رزبانان سپرد تا آن‌قدر مورد ضرب و شتم قرار گیرد تا فرزند از او جدا گردد. مصمم بود که کیخسرو نوه خود را هلاک کند، اما با تظاهر او به بی‌خردی فریب خورد و از کشتن او امتناع کرد.
بی‌خرد: قتل سیاوش، افتادن در دام گرسیوز.
تلون در رفتار: نخست با اقامت سیاوش در توران مخالف بود، اما با مشورت پیران راضی شد و حتی او را به فرزندی پذیرفت، رازدار و امین خود کرد و به دامادی خویش برگزید، اما سرانجام او را به قتل رسانید.
جنگاور.
خصوصیات اجتماعی: پسر پشنگ، شاه توران، برادر اغریرث شاه و گرسیوز، از نوادگان تور نخستین نبرد‌های کینه‌جویانه با ایران را او بنا نهاد. شاه مقتدر و توران که نوذر پادشاه ایران به‌دست او هلاک شد.
منفورترین شاه تورانی شاهنامه، دشمن ایرانیان هنگام پهلوانی رستم، بخش پهلوانی شاهنامه همزمان با پادشاهی این شاه تورانی است.
همواره رویای پادشاهی بر ایران را در سر داشت چنان‌که هنگام اسارت کاووس در هاماوران به ایران آمد و در آن‌جا بر تخت نشست.
سرانجام در جهان آواره شد و پس از مدتی او را یافتند و به کین‌خواهی سیاوش کشتند.
مادر سیاوش
خصوصیات جسمانی: کنیز ماهروی تورانی، او را در مرز توران یافتند، گیو، طوس و کاووس تحت تأثیر زیبایی او قرار گرفتند و سرانجام شاه او را تصاحب کرد.
خصوصیات روانی: از ترس پدرش گریخته بود و در آن‌جا به گیو و طوس برخورد.
خصوصیات اجتماعی: پدرش از اقوام گرسیوز بود و خود می‌گوید: «مادرش نژاده و خاتونی است و نژادش به فریدون می‌رسد.» هفت سال بعد مرد و سیاوش در سیستان نزد رستم، روزگار گذرانید.
۳ـ۸ـ۷ـ پیلسم
جسمانی: در کین‌خواهی سیاوش، پس از مرگ سرخه، در برابر هماوردخواهی ایرانیان تنها داوطلب او بود، این مورد نشانگر پهلوانی اوست.
روانی: منصف و حقیقت‌طلب، در غیاب برادرش پیران از سیاوش و فرنگیس دفاع می‌کند.