جسمانی: شاهی پهلوان، تنومند و مقتدر
روانی: شاهی خودکامه و زود خشم بود.
بی‌خرد: به آسمان پرید تا کار نکرده‌ای در این جهان نداشته باشد. به جنگ دیوان مازندران رفت و شکست خورد و اگر رستم نبود هرگز به ایران بازنمی‌گشت.
سودابه دختر شاه هاماوران را به ایران آورد و آن‌قدر به او قدرت داد که در دربار فتنه انگیخت و سیاوش را آواره ساخت.
همواره اعمالی مرتکب می‌شد که مورد تأیید بزرگان نبود و ملامت می‌شد.
زود خشم و بی‌حمیت: از خیانت سودابه آگاه شد؛ ولی عکس‌العمل جدی‌ای نشان نداد.
خصوصیات اجتماعی: پسر کی‌قباد، پدر فریبرز و سیاوش، پدر بزرگ کیخسرو، پادشاه بزرگ ایران که مفصل‌ترین شرح حال در شاهنامه مخصوص اوست. پهلوان بزرگی چون رستم، حامی او بود و بارها اسباب نجات او را فراهم کرد. بزرگان ایران بسیاری از اعمال او را نکوهش کردند از جمله به آسمان پریدن، جنگ با دیوان، عتاب با سیاوش و. . .
۳ـ۸ـ۴ـ پیران ویسه
او نه تنها در قتل سیاوش نقش نداشت، بلکه ازین عمل بسیار نالان شد و تنها کاری که توانست انجام دهد، نجات فرنگیس و کیخسرو بود، اما ایرانیان ضمن کین‌خواهی سیاوش او را نیز از پای درآوردند.
خصوصیات جسمی: از پهلوانان و سالاران تورانی، از نظر جسمی سالم و قدرتمند و فاقد هرگونه نقص جسمی و روحی است.
خصوصیات روانی: از پهلوانان تورانی است و از میان تمام تورانیان تنها شخصیتی است که به صفات پسندیده متصف است. خرد و هوش از مهمترین ویژگی‌‌های اوست.
خردمند: افراسیاب را از کشتن سیاوش برحذر داشت و چون از مرگ او آگاه شد، بی‌هوش بر زمین افتاد؛ پس از قتل سیاوش، فرنگیس را از مرگ نجات داد و در شب تولد کیخسرو شخصاً برای دیدن او راهی شد. برای در امان ماندن او را به شبانان سپرد. چون افراسیاب بر دیدن کیخسرو اصرار کرد به او سفارش کرد تا به بی‌خردی تظاهر کند تا از افراسیاب در امان ماند.
هوشمند: به دلتنگی سیاوش، آن هنگام که در جشنی از او استقبال کردند، پی برد.
معتمد: سیاوش به او اعتماد کرد به اعتبار او در توران ماند. سیاوش در مورد او می‌گوید:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

به پیران نه زین گونه بودم امید همی پند او باد بد من چو بید
مرا گفته بود که او با صد هزار زره‌دار و برگستوان ور سوار
چو بر گردت روز یار توأم به گاه چرا مرغزار توأم

(جلد ۳، بیت ۵ـ۲۳۳۲).
دوستدار سیاوش: دختر خود را به سیاوش داد و دختر افراسیاب را هم برای او از افراسیاب خواستگاری کرد.
سیاوش به امید حمایت او در توران ماند. پیران پس از قتل سیاوش:

Tags:
همه جامه را بر برش کرد چاک