اندیشیدن به جهان دیگر: اگر بجنگم دو جهان بر من تباه می‌شود.

دو گیتی همی برد خواهد زمن بمانم به کام دل اهرمن

(جلد ۳، بیت ۱۰۴۰).
مشورت کردن: با بهرام و زنگنه شاوران در مورد درخواست پدر مبین بر پیمان‌شکنی مشورت کرد. هنگام خدعه‌اندیشی گرسیوز نیز با همسرش فرنگیس مشورت کرد.
پاک ذات: نه به هوس سودابه اجابت گفت و نه با دشمن خود افراسیاب پیمان‌شکنی کرد و علی‌رغم تمام مشکلاتی که سودابه برای او ایجاد کرده بود، از قتل او ممانعت کرد. چون دیگران را با خود در تعارض دید، او بود که به هجرت مصمم شد.
خصوصیات اجتماعی: پسر کاووس شاه ایران، برادر فریبرز، کسی که پس از پدر قطعاً پادشاه ایران بود و پسرش کیخسرو پس از کاووس بر تخت نشست. درحالی‌که پسر کاووس فریبرز زنده بود و علی‌رغم این‌که نژاد کی‌خسرو از سوی مادر به افراسیاب، دشمن بزرگ ایران، می‌رسد.
در توران داماد افراسیاب و پیران بود. چنان محبوب و معتمد واقع شده بود که دژ و شهر مستقل داشت. پس از شنیدن خبر قتل او رستم از هوش رفت و سلسله‌ای از جنگ‌‌های خونین جهت کین‌خواهی او در گرفت که ضمن آن افراسیاب، گیران و گرسیوز هلاک شدند.
۳ـ۸ـ۲ـ سودابه
جسمانی: زنی زیبارو که در وصف خودش به سیاوش می‌گوید: «همگان آرزومند من‌اند و من آرزومند تو»
خودآرا: در شبستان پررنگ و بوی نشسته بود و با ورود سیاوش پرده از رخ برگرفت.
خصوصیات روانی:
هوس‌باز: به سیاوش دل باخت و بی‌پروا عشق خود را آشکار کرد و درحالی‌که خود همسر کاووس شاه ایران بود.
حیله‌گر: سیاوش را با حیله به شبستان فرا می‌خواند و چون خود را در آستانه رسوایی دید سیاوش را مقصر جلوه داد و از هیچ دغدغه‌ای علیه او ابا نکرد. از جمله بر سر و روی خود می‌کوبید تا خود را آبستن جلوه دهد که با هجوم سیاوش، فرزند از دست داده است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

چنین گفت کامد سیاوش به تخت برآراست چنگ و برآویخت تخت
که جز تو نخواهم کسی را ز بن جز اینست همی راند باید سخن

(دفتر ۳، بیت ۳۴۳ـ۳۴۲).
سرانجام فهمید آن‌دو کودک که سودابه ادعا می‌کرد، فرزند اویند، فرزندان کسی دیگر است.
دوستدار کاووس: هنگامی که پدرش، کاووس را به بند کشیده بود، برای شوی فداکاری کرد و تنها پرستار او در بند بود.
خصوصیات اجتماعی: دختر شاه هاماوران بود و پس از آن‌که به همسری کاووس درآمد، سوگلی شبستان او شد و چنان عزیر شاه بود که حتی پس از اثبات گناهکاری او، بی‌گزند ماند.
۳ـ۸ـ۳ـ کاووس