عزت‌نفس چگونه رشد میکند؟

رشد عزت‌نفس

رشد حرمت نفس فرد به معنی رشد این عقیده در اوست که شایسته برای نیک‌بختی و لایق ارزشمند برای زندگی است و لذا در رودررویی با زندگی از اعتماد، خیراندیشی و خوش‌بینی بیشتری برخوردار است به ما کمک می‌کند که به هدفها و انجام خواسته‌های خود نایل آییم. رشد حرمت نفس به منزله گسترش قابلیت انسان برای نیک‌بختی و سعادت است (مترجم: هاشمی، جمال، 1375).

اگر این نکات را فهم کنیم خواهیم دید که هر یک از ما می‌توانیم در تقویت حرمت نفس خود ایفای نقش کنیم و سهیم باشیم. برای آنکه بیاموزیم بیشتر به خویشتن عشق ورزیم لازم نیست ابتدای امر از خویش متنفر باشیم. برای کسب اعتماد به نفس بیشتر ضرورت ندارد که احساس حقارت نماییم به منظور برخورداری از قابلیت بیشتر برای کامجویی از مواهب زندگی لازم نیست احساس بدبختی و نکبت کنیم (مترجم: هاشمی، جمال، 1375).

هر چه حرمت نفس ما والاتر باشد در کار خود خلاق‌تر بوده و لذا احتمال موفقیت ما بیشتر است. هر چه حرمت نفس ما والاتر باشد بلند همت‌تر و بلندپروازتر هستیم این بلند همتی لزوماً مسائل مادی یا شغلی و جاه و مقام نیست بلکه در امید ما برای تجربه‌های روحانی، خلاق و احساساتی در طریق زندگی است. هر چه حرمت نفس ما والاتر باشد روابط اجتماعی ما مفیدتر می‌شوند و نه مخرب زیرا هر چیز جذب نظیر خود می‌شود. سلامت، سلامت را جذب می‌کند. زنده دلی و کمال طلبی به یکدیگر خوشایندترند تا به خلاء درونی و استثمارگری (مترجم: هاشمی، جمال، 1375).

هرچه حرمت نفس ما والاتر باشد رفتار ما با دیگران احترام‌آمیزتر و خیرخواهانه‌تر و طینت و نیت ما بهتر است و نیک اندیش‌تر هستیم زیرا وجود آنها را تهدیدی به حال خویشتن نمی‌دانیم و خود را در دنیایی که ساخته و پرداخته خود ما نیست غریب و تنها نمی‌بینیم زیرا احترام به خویشتن پایه و اساس احترام به دیگران است
(مترجم: هاشمی، جمال، 1375).

اگر بتوانیم حقیقت طبیعت حرمت نفس را درک و تحسین کنیم خواهیم دید که حرمت نفس انسان با چیز دیگری نه قابل مقایسه است و نه قابل مسابقه و رقابت.

حرمت نفس اصیل در تجلیل و بزرگ کردن خود به قیمت تحقیر و پایمال کردن دیگری نیست (مسابقه‌ای نیست) و یا تلاش برای سلطه و برتری‌جویی و یا کوچک کردن آنها به منظور بالا بردن خود نیست (مقایسه‌ای نیست). تکبر، فخرفروشی، خودستایی، خودنمایی و گزافه‌گویی در مورد توان خویش دال بر حرمت نفس ضعیف و بی‌کفایت است درست برخلاف نظر بعضی مردم است که آن را نشانه حرمت نفس والا می‌دانند (مترجم: هاشمی، جمال، 1375).

یکی از مهمترین ویژگیهای حرمت نفس سالم عبارت از این حالت است که: (انسان در جنگ و ستیز با خویشتن و یا با دیگری نیست،‌ آنچه که اصطلاحاً انسان ناراحت نامیده می‌شود) (مترجم: هاشمی، جمال، 1375).