همراه با تولد هر سازمانی، مدل کسب‏وکار آن نیز متولد می شود و این امر نشان‏دهنده ضرورت توجه به طراحی آگاهانه مدل‏های کسب‏وکار دارد که کاربرد بسیاری در علوم سازمانی داشته باشد. استراتژیست‌ها باید بدانند که مدل کسب‏وکار یک سازمان چیست تا بتوانند چالش سازمان در تعامل با محیط را درک کرده و برای گذر از آن استراتژی مناسب را فرموله نمایند. افراد کارآفرین باید خود را به ابزار ترسیم و طراحی مدل کسب‏وکار مجهز نمایند تا بتوانند تراوشات ذهنی خود را در قالبی درآمدزا قرار دهند تا بتوانند سرمایه‌گذاران را قانع نمایند و نوآوری‌های خود را به سرانجام برسانند. در صورتی که نوآوری‌های فناورانه، پروژه‌های ارائه محصول جدید به بازارهای فعلی و نیز ارائه محصولات فعلی به بازارهای جدید با طراحی مدل کسب‏وکار مناسب همراه نشوند، همگی به شکست خواهند انجامید.تابلوی کسب وکار آستروالدر ابزاری ارائه می دهد تا از آن طریق بتوان با استفاده از رویکردی نوین در مدیریت به نام «رویکرد طراحی» با ترسیم و طراحی مدل کسب‏وکار به خلقی نوآورانه دست زد و سازمان را متحول ساخت. .(آستروالدر،۲۳:۲۰۱۰).تابلوی کسب وکار ارائه شده توسط آستروالدر در شکل ۲-۲ نشان داده شده است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

بخش مشتری روابط مشتری ارزش پیشنهادی فعالیتهای کلیدی شرکای کلیدی
کانال توزیع منابع کلیدی
جریانهای درآمدی هزینه ها

شکل ‏۲‑۲تابلوی کسب وکار آستروالدر
لزوم تغییر در طراحی مدل کسب و کار :
اهمیت تغییرات در کسب وکار به ویژه مدل کسب و کار ضروری است.علاوه بر دانستن اینکه چه چیز و چگونه تغییر می کند دلیل تغییر نیز مهم است.به ندرت در فازهای اولیه ،مدل کسب و کار کامل طراحی
می شود،به همین دلیل مدل کسب و کار در طی مراحل اولیه ی طراحی تغییر می یابد(تیس[۹]،۲۰۱۰). سازمانها در صورتی که مدل کسب و کاری انعطاف پذیری که تغییرات و توجیهات را پذیرا باشد ،داشته باشند موفق خواهند بود.(شیرکی[۱۰]،۲۰۰۸)همه ی تغییرات در در سازمان لزوما منجر به تغییر در مدل کسب و کار نخواهند شد بلکه تغییراتی که بر اجزای اصلی کسب و کار تاثیر گذار هستند به عنوان تغییر در مدل کسب وکار محسوب می شود. (کاوالکنته[۱۱] و همکاران،۲۰۱۱)
تغییرات در مدل کسب و کار را می توان طبقه بندی کرد.به منظور شناسایی این نوع طبقه بندی از دو نوع نو ع شناسی استفاده شده است.در اینجا به نوع شناسی بدوو[۱۲] و وایل[۱۳] و همچنین پیترز[۱۴] و واترمن[۱۵] اشاره می کنیم.(زیتل[۱۶]،۲۰۱۳)
بدوو و وایل تغییرات مختلف را در شش گروه طبقه بندی کرده اند.تغییرات می توانند سازمانی ،مسائل منجر به بازار یا مشکلات افراد،تکنولوژیکی،کارآفرینی-خلاقانه و اقتصادی باشند.واترمن و همکاران برای دسته بندی تغییرات از مدل ۷s مک کینزی استفاده کرده اند و تغییرات در هفت گروه جای داده اند که عبارتند از :استراتژی کسب و کار،ساختار سازمانی،سیستم سازمانی،کارکنان سازمان،مهارتها ی مورد نیاز،سبک مدیریتی و ارزش به اشتراک گذاشته شده .
به منظور انطباق تغییرات معرفی شده توسط بدوو و همکاران و واترمن ومکاران با تابلوی کسب و کار استروالدر،از ترکیب این دو مدل برای توجیه تغییرات ممکن در اجزای مدل کسب و کار استروالدر استفاده شده است.
اولا، ساختار سازمانی شامل مدیریت زیرساخت (شرکای اصلی، منابع کلیدی و فعالیت های کلیدی) و همچنین رابط مشتری (بخش مشتری، ارتباط با مشتری و کانال توزیع) می باشد. در مقابل، سیستم سازمانی، کل مدل کسب و کار را پشتیبانی می کند، اما هیچ اتصال مستقیم به تک تک عناصر مدل کسب و کار ندارد. مشابه به سیستم سازمانی ،فرهنگ سازمانی نیز هیچ ارتباط مستقیمی با تک تک عناصر مدل کسب و کار ندارد.
دوما، تغییر در استراتژی کسب و کار تنها یک اتصال مستقیم به مدل کسب و کار در شرایط مسائل بازار دارد که در گزاره ارزش و بخش مشتری متمرکز شده است. تکنولوژی دارای یک لینک غیر مستقیم می باشد در صورتی که تغییر در فن آوری منجر به تغییر در ارزش پیشنهادی و یا دیگر عناصر مدل کسب و کار شود. کارآفرینی خلاق بیشتر به نتیجه یک تغییر در قالب نوآوری در مدل کسب و کار اشاره دارد .
سوما، بخش اقتصادی شرکت جنبه های مالی مدل کسب و کار( جریان درآمد و ساختار هزینه ) را پوشش می دهد اما همچنین به منابع کلیدی در مورد کاهش کارکنان متصل می باشد. آخرین عنصر در این گروه یعنی بهره وری هیچ اتصال مستقیمی به مدل کسب و کار ندارد .
چهارما، مسائل مردم با نیروی انسانی در داخل سازمان و مهارت های مورد نیاز که به منابع کلیدی مرتبط است ،سر و کار دارد. در نهایت، سبک مدیریتی در مدل کسب و کار بیان نشده است.(زیتل،۲۰۱۳)
تغییر در مدل کسب و کار
با وضعیت
همواره در حال تغییر موقعیت اقتصادی و محیطی ، سازمان ها باید به طور مداوم اهداف و مدلهای کسب و کاری خود را بازنگری کنند. مدل های کسب و کار به طور مداوم در معرض فشارهای خارجی ناچار به سازگاری با محیط هستند. این سازگاری اغلب می تواند نیاز به طراحی مجدد مدل کسب و کار داشته باشد. (تیان[۱۷] وهمکاران،۲۰۰۹).در نهایت، موفقیت یا عدم موفقیت یک شرکت بستگی به این دارد که چگونه مدل کسب و کار خود را منطبق بر اولویت های مشتریان خود طراحی کند.
تحت تأثیر مدل کارت امتیاز دهی متوازن آستروالدر چارچوبی را که بر چهار حوزه زیر از یک مدل کسب و کار تاکید می کند، پیشنهاد می دهد:
محصولات : شرکت چه مدل کسب و کاری دارد وچه محصولات و ارزشهای پیشنهادی را به بازار ارائه می دهد.
روابط مشتری: مشتریان هدف این شرکت چه کسانی هستند، چگونه به ارائه محصولات و خدمات به آنها می پردازد، و چگونه روابط قوی با آنها برقرار می کند.
مدیریت زیرساخت : این شرکت چگونه به نحو احسن مسائل زیربنایی و یا لجستیکی رابا چه کسی و در چه نوع از شبکه های سازمانی انجام می دهد.
جنبه های مالی : شرکت چگونه به شناسایی مدل درآمدی ، ساختار هزینه و پایداری مدل کسب و کار می پردازد.
با توجه به مدل های واقعی موجود با ارائه یک تصویر کلی از وضعیت فعلی، نویسندگان مختلف خط سیر زمانی مدل کسب و کار را اضافه کرده ، و مفهوم تغییررا معرفی نموده اند و این به آنها اجازه داده است که از یک مدل کسب و کار فعلی به سمت مدل مورد نظر و یا مدل کسب و کار جدید حرکت کنند. افراد اغلب در مورد کاهش زمان و هزینه ها توسط خودکارسازی و یا طراحی مجدد فرآیندها می باشند ، در حالی که در واقع آنها نیاز به بهبود مدل کسب و کار خود دارند.
پاپریکاپولوس[۱۸] وپلیمناکو[۱۹] (۲۰۰۱) روش چهار مرحله ای برای تحول به شرح زیر ارائه داده اند:

Tags: