دن و همکاران در سال ۲۰۱۲ در تحقیقی به بررسی تاثیر تغییرات تکنولوژی از جمله دیجیتالی شدن بر
به وجود آمدن کانالهای توزیع جدید برای مشتریان که کتابهای چاپی را از کتابفروشی های فیزیکی و یا آنلاین خریداری می کنند،می پردازند.در این تحقیق ویژگیهای مدل کسب و کاری کتابهای صوتی بررسی شده است و به صورت تئوری چرایی و چگونگی استفاده از کتابهای صوتی در چین مورد مطالعه قرار گرفته است.(دن[۳۵] و همکاران ،۲۰۱۲)
تیان و همکاران در تحقیقی دیگر در سال ۲۰۱۲ به شناسایی پیشرفتهای مدلهای کسب وکاری در اثر تغییرات ساختار سازمانی،فرهنگی،تکنولوژی،نشرو بازار آن پرداخته اند.در این تحقیق به بررسی پاسخهای سازمان به تغییرات برای مقابله با چالشهای ایجاد شده ی ناشی از این تغییرات از جمله چالش پایداری محیط زیست و همچنین پایداری سازمانی پرداخته شده است.در نهایت این محقیقین فرایند نوآوری در مدل کسب و کار برای ارائه ی یک مدل کسب و کاری پایدار در صنعت نشر را مدلسازی کرده اند.(تیان و همکاران ،۲۰۱۲)
سارا[۳۶] و همکاران در سال ۲۰۱۳ در تحقیقی اثرات تغییر تکنولوژی آنالوگ به دیجیتال را بررسی کرده اند.در این تحقیق اشاره شده که انتقال از تکنولوژی آنالوگ به دیجیتال باعث تغییر در سبد محصول و همچنین آیتم های رقابتی اصلی شرکتهای چاپ و نشر شده است.در این تحقیق نیز اینکه چگونه دیجیتالی شدن می تواند مدلهای کسب وکاری موجود در صنعت نشر را تغییر دهد مورد بررسی قرار گرفته است.همچنین نحوه ی مواجه شدن و عکس العمل شرکتهای فعال در این صنعت در برابر دیجیتالی شدن بررسی شده است.(سارا و همکاران ،۲۰۱۳)
تیان و همکاران در تحقیقی دیگر درسال ۲۰۱۳ به بررسی اثرات دیجیتالی شدن در صنعت چاپ ونشر در کشور چین پرداخته اند.در این تحقیق چشم انداز آینده ی چگونگی انجام کسب و کار در کشور چین از نظر ناشرین غربی مورد بررسی قرار گرفته است.همچنین به ریسکها و فرصتهای ناشی از دیجیتالی شدن صنعت نشر در کشور چین اشاره شده است.(تیان و همکاران،۲۰۱۳)
نتایج بررسی پیشینه داخلی و خارجی به صورت مقایسه ای و منسجم در جدول ۲-۳ نشان داده شده است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

Tags:
نویسندگان سال روش انجام پژوهش رویکرد به کار گرفته در پژوهش روش انجام پژوهش نتیجه پژوهش حوزه ی مورد بررسی
شناسایی و استخراج مولفه ها طراحی مدل تغییر مدل پویا و سیستمی شبیه سازی عملیاتی
سازی مدل
کمی کیفی رتبه بندی اجزا مقایسه وارزیابی مدل کسب و کار رتبه بندی بندی مدل کسب وکار
تیان ۲۰۰۹ *