تامین کننده مدرسه و کتابخانه
چاپگر
موسسات
ناشر
خرده فروش
توزیع کننده
باشگاههای کتاب
کانالهای صادرات
عمده فروش
تعریف حوزه
جریان خارج از حوزه جریان در حوزه
خارج از حوزه داخل حوزه
شکل ‏۲‑۴ زنجیره تامین سنتی نشر کتاب(تیان وهمکاران،۲۰۰۹)
زنجیره تامین در نشر دیجیتال
ویژگیهای نشر دیجیتال سبب تغییراتی در زنجیره ی تامین و تولید محصولات و همچنین کانلهای توزیع
خواهد شد.شکل ۲-۵ تغییرات ایجاد شده در زنجیره تامین صنعت نشر در اثر دیجیتالی شدن را نشان می دهد.
جمع آوری
نویسنده قرارداد
نویسنده
ناشر
چاپگر
توزیع کننده
خرده فروش
مشتری نهایی
پورتال وب
پورتال وب
شکل ‏۲‑۵ زنجیره ارزش نشر دیجیتال(تیان و همکاران،۲۰۰۹)
نشر دیجیتال نهایتا درباره در دسترس بودن محتوای دیجیتال آماده در بازار است و محتوا هسته ی نشر محسوب می شود.دانیلز [۲۵] خاطر نشان می سازد که کار نشر همچنان می تواند خصوصیات فیزیکی را داشته باشد اما ممکن است به صورت پرینت بر اساس تقاضا[۲۶]،توزیع از طریق دانلود،بر روی سی دی رام ها و دی وی دی ها یا آنلاین نیز صورت بگیرد.فروش و بازاریابی می تواند از طریق کانالهای توزیع جدید آنلاین و سنتی و در بعضی موارد به صورت رو در رور ومستقیم با کاربر نهایی انجام پذیرد.داشتن محتوای دیجیتال در دسترس به منظور بیشینه کردن انتخاب ها و ارائه ی پاسخ مناسب به تغییر شرایط و افزایش فرصتها در بازار ضروری به نظر می رسد.از این رو ضروری است که ناشران رویکردی انعطاف پذیر که آنها را در به کارگیری مکانیزم های تحویل مناسب یاری رساند،اتخاذ کنند.با ظهور دیجیتالی شدن نظرات مختلفی برای طراحی زنجیره تامین مناسب مطرح شد.زنجیره تامین بهینه نشردیجیتال از دیدگاه دانیلز در شکل ۶-۲ نشان داده شده است. (تیان و همکاران،۲۰۰۹)
چرخه نشر
مدیریت محتوا
حفظ وبه دست آوردن
سطح بندی متن
شکل ‏۲‑۶ زنجیره تامین بهینه نشر دیجیتال(تیان و همکاران،۲۰۰۹)
تغییرات در زنجیره تامین منجر به زنجیره ارزش های متفاوتی خواهد شد.همچنین فعالیتهای لازم به منظور افزدن ارزش تغیر خواهدکرد.در عصر دیجیتال ،عنصر ارزش اصلی در زنجیره تامین این خواهد بود که چه چیزی بر مشتریان متمرکز خواهد بود. (تیان و همکاران،۲۰۰۹)
زنجیره ارزش :پورتر (۱۹۸۵ ) زنجیره ارزش عمومی را به عنوان فعالیتهای پشت سر همی که از طریق آن یک شرکت مزیت رقابتی خود را توسعه داده و برای سهامداران ارزش ایجاد می کند ،توصیف می کند.زنجیره ارزش شامل دو دسته فعالیتهای اصلی خواهد بود،فعالیتهای اولیه و فعالیتهای پشتیبانی.فعالیتهای اولیه شامل حوزه ی فعالیتهای لجیستیک درونی ،عملیاتها،بازاریابی و فروش و خدمات می باشد.فعالیتهای پشتیبانی شامل زیرساخت های شرکت،مدیریت منابع انسانی ،توسعه تکنولوژی و خرید است.کلیه ی این فعالیتها ارزشهایی را به خدمات شرکت اضافه کرده و به منظور دستیابی به مزیت رقابتی برای شرکت ضروری هستند.در حالی که زنجیره تامین فرایندهای پشت سر هم از تولید تا تحویل محصول یا خدمت را توصیف می کند،زنجیره ارزش مجموعه ای از فعالیتهایی که ارزش را با توجه به محصول یا خدمت خاصی برای ارائه در دپارتمان شخصی و یا کل سازمان خلق کرده و می سازند،را شامل می شود.
در روزهای اولیه ی صنعت نشر ،زنجیره ارزش اساسا شامل نویسنده و چاپگر بود.با پیشرفت صنعت چاپ زنجیره ارزش نیز پیچیده تر شد.(تامپسون،۲۰۰۵)شرکت‌ها با هدف اینکه برای مشتری سود آوری داشته باشد و حاشیه سود شرکت نیز بالا برود ،سعی دارند به خدمات و
محصولاتشان ارزشهایی را بیفزایند تا به مزیت رقابتی پایدار دست یابند.(تیان و همکاران،۲۰۰۹)
دانیلز زنجیره ارزش صنعت نشر کتاب را به صورت نشان داده شده در شکل ۷-۲ ارائه کرده است.به اعتقاد او این زنجیره ارزش شامل ۸ جز می باشد که با ایجاد کننده محتوا آغاز شده و با خوانندگان خاتمه می یابد.
سازنده
خواننده
مدیریت

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

Tags: