سازمان یادگیرنده چیست و چه کاربردی در بهبود عملکرد سازمان دارد؟

. سازمان یادگیرنده [1]

یادگیری مهمترین راه بهبود عملکرد در دراز مدت است و در آینده نزدیک تنها سازمانی می تواند ادعای برتری کند که قادر باشد از قابلیتها، تعهد و ظرفیت یادگیری افراد در تمامی سطوح سازمان به نحواحسن بهره برداری کند. سازمان یادگیرنده با تشخیص درست اشتباهات، از آنها برای آینده درس می گیرد.چنین فضایی در سایه فرهنگ سازمانی مناسب پدید می آید، فرهنگی که اشتباهات کاری را مستوجب عقوبت نداند و چنین فرهنگی در سازمان یادگیرنده قابل حصول است. در سازمان یادگیرنده، افراد برای مقابله با حوادث احتمالی آماده ترند زیرا آنها چیزهای بیشتری راجع به سیستم دانسته و یادگرفته اند)اخوان وجعفری، 1385)

یادگیری به مفهوم سازمان یادگیرنده زمانی رخ می دهد که:

 1. داده های جمع آوری شده تجزیه وتحلیل شوند وحقایق نوینی را ایجاد کنند.
 2. حقایق پذیرفته شده و به نتایج جدی نائل شوند.

3.شرایط تغییر درک شود وپارادایم نوین توسعه یابد.

 1. درک وفهم متضمن فناوری نوین شوند.کسب حقایق تازه یا افزایش تجربه در برگیرنده ی عقایدونگرش ها شود )کلن هاموند[2]، 2001، به نقل از بهروزی و همکاران، 1388)

به نظر پیترسنگه(1990)، سازمان یادگیرنده جایی است که افراد به طور مستمر تواناییهای خود را برای خلق نتایجی که طالب آن هستند افزایش می دهند. محلی که الگوهای جدید و گسترده تفکر پرورش داده می شود، اندیشه های جمعی ترویج می شوند و افراد به طور پیوسته چگونگی آموختن را به اتفاق می آموزند. به عبارت دیگر، سازمان یادگیرنده سازمانی است که به طور مستمر، از طریق خلق و پرورش سریع قابلیتهای مورد نیاز برای دستیابی به موفقیتهای آتی، توسعه می یابد) همان(.

سازمان یادگیرنده سازمانی است که در آن فرصت های یادگیری مستمر ایجاد می شود، از یادگیری برای تحقق اهداف سازمانی استفاده می کند. و تعارض سازنده را به عنوان منبعی برای ابتکار و خلاقیت می پذیرد و با مهارت با محیط اطراف برخورد می کنند)گلسک و مک نیل [3] 2004).

سازمان یادگیرنده سازمانی است که در آن از دانش به نحو احسن استفاده می شود. ظرفیت ها ارتقا می یابد، رفتار ها تغییر می یابد، و صلاحیت لازم بدست می آید)لیائو و همکاران [4]2010). به عنوان یک سیستم زنده، سازمان یادگیرنده با فرایند تحصیل، اشتراک و بهره برداری از دانشی که توسط افراد جمع شده معرفی می شود که این فرایند به دست یابی سازمان به اهداف استراتژیک آن منجرمی شود) پازیوک [5]،2008) یکی دیگر از صاحب نظران به نام گفارت[6] در سال 1996 به سازمان یادگیرنده می پردازد و آن را این گونه تعریف می کند: سازمان یادگیرنده عبارت است از مجموعه ای که توانایی پذیرش الگوهای نو،تحولات مفید وسازنده و روش ها وایده های نوین را داشته باشد،آنها را مدیریت کرده و در خدمت واقعیت های امروزی قرار دهد.این سازمان قادر خواهد بود عملکرد ها،ساختارها ومحیط های کاری را در زمان مقتضی تغییر دهد وبه نفع و صلاح سازمان پیش ببرد،بنابراین از نظر گفارت سازمان یادگیرنده کاملا با یادگیری سازمانی تفاوت دارد (نفخو [7]،2009) گروین[8]( 1993 ) می گوید سازمان یادگیرنده سازمانی است که درخلق، اکتساب و انتقال دانش و اصلاح رفتار مبتنی بر دانش و بینش جدید مهارت کسب کرده است. سازمان یادگیرنده سازمانی است که به طورمستمر ظرفیت خود را برای خلق آینده اش گسترش می دهد(رئال [9]،2006)

 

 

 

ردیف تعاریف سازمان یادگیرنده صاحبنظران و  محققان
1 سازمان یادگیرنده عبارت است از مجموعه ای که توانایی پذیرش الگوهای نو،تحولات  مفیدد وسازنده و روش ها وایده های نوین را داشته باشد،آنها را مدیریت کرده و در  خدمت واقعیت های امروزی قرار دهد. گفارت ) 1996 ( به نقل از نفخو(2009)

 

2 به عنوان یک سیستم زنده، سازمان یادگیرنده با فرایند تحصیل، اشتراک و بهره برداری  از دانشی که توسط افراد جمع شده معرفی می شود که این فرایند به دست یابی سازمان به  اهداف استراتژیک آن منجر می شود پازیوک (2008)
4 سازمان یادگیرنده سازمانی است که درخلق، اکتساب و انتقال دانش و اصلاح رفتار مبتنی بر دانش و بینش جدید مهارت کسب کرده است سازمان یادگیرنده سازمانی است که به طور مستمر ظرفیت خود را برای خلق آینده اش گسترش می دهد گروین(1993)، به نقل

از رئال، (2006)

5 سازمان یادگیرنده سازمانی است که در آن از دانش به نحو احسن استفاده می شود. ظرفیت ها ارتقا می یابد، رفتار ها تغییر می یابد، و صلاحیت لازم بدست می آید لیائو و همکاران (2010)

 

2-1-9.  ویژگی سازمان یادگیرنده:

سازمان یادگیرنده دارای ویژگی های زیادی از جمله تشخیص نیازهای محیطی، روانی جریان اطلاعات،

 • سازمان یادگیرنده سازمان هایی هستند که می توانند نیازهای محیطی را تشخیص داده و ابزار لازم برای هماهنگی خود با آنها را فراهم نمایند.
 • سازمان یادگیرنده یک سازمان سیال و پویاست. با محیط خود تعاملی ناپایدار دارد و در هر لحظه از زمان به یک تعادل می رسد) مولایی، 1388)
 • در سازمانهای یاد گیرنده تمامی اجزا به هم ارتباط و پیوندی عمیق دارند، به طوری که پیتر دراکر این گونه سازمانها را به ارکستری تشبیه می کند که هرکس ساز خو د را می زند، اما نکته مهم این است که تمامی نوازند گان عمیقا تابع و مرتبط با رهبر ارکستر هستند و نتیجه کار، یک آهنگ موزون است.
 • از ویژگی های دیگر سازمانهای یادگیرنده، روانی جریان اطلاعات در این سازمانهاست .این روانی، باعث افزایش دانش و رشد مدیریت نیروی انسانی در سازمان می شود ؛ با رشد دانش پرسنل، میزان هوش سازمانها افزون و بهره وری آنان ارتقا می یابد) البرزی و اسلامیه، 1384).
 • سازمان های یادگیرنده علت مشکلات را در خود جستجو می کنند. اغلب انسان ها تمایل دارند که مشکلات و شکست های خود را به عوامل خارجی و غیرقابل کنترل نسبت داده و موفقیت ها را حاصل تلاش و عملکرد خود بدانند )رودبارانی، 1386).
 • در سازمان یادگیرنده، یادگیری به عنوان یک انتخاب برای مدیران نیست، بلکه ضرورتی است برای بقای سازمان و الزامی است.
 • رهبران در سازمانهای یادگیرنده مسئول ساختن سازمانهایی هستند که مردم در آنجا به صورت مداوم توانائی های خود را برای شکل دادن به آینده توسعه می دهند- یعنی، رهبران مسئولیت یادگیری را به عهده دارند)پورحسینی، 1386)
 • سازمانهای یادگیرنده از طرح سازمانی ارگانیک برخوردارند که در آنها میزان رسمیت و تمرکز پایین و میزان انسجام و به هم پیوستگی واحدها بالاست. ساختارسازمانهای یادگیرنده برای تعامل با محیط بیرونی از انعطاف لازم برخوردار است و در درون نیز فرصت یادگیری را برای تمامی کارکنان فراهم می آورد.
 • سازمانهای یادگیرنده دارای فرهنگ قوی مساوات و برابری هستند که در آن مدیران به تمامی کارکنان به یک چشم می نگرند و همه آنها را موجودیتی با ارزش به شمار می آورند) قربانی زاده، 1388)

بطور کلی می توان گفت که سازمان یادگیرنده ؛

 • در برابر یادگیری مستمر خود را متعهد می داند؛
 • مدیرانش در فرایند یادگیرنده نقش تسهیل کننده دارد؛
 • مدام چشم انداز، استراتژی و رویه های خود را مورد سوال قرار می دهد؛
 • می داند که سرعت و آهنگ یادگیری اش باید پر شتاب تر از سرعت تحول محیط باشد و با توقف یادگیری زندگی متوقف می شود؛
 • اطلاعات و دانایی به شیوه ای روان در درون آن جریان دارد؛
 • در کنار سرمایه گذاری روی آموزش، محیط کار و تجربه های کاری را به شیوه ای ارزان واثربخش به فرصتی برای یادگیری تبدیل می کند؛
 • . فرایند خودآموزی را تشویق و تسهیل می کند)مسعودی ندوشن و جوان شرق، 1384) .

ساختارارگانیکی، تعهد یادگیری به سازمان و …. می باشد

[1] Learning organization

[2] Hammond clones

[3] Glesecke & McNeil

[4] Liao & et al

[5] Paziuk

[6] Gfart

[7] Nafukho

[8] Grvyn

[9] Real