در مورد مدل سرمایه فکری مار و اسچوما

  • روابط با ذینفعان

در بر گیرنده شکل های جور واجور روابط یه شرکت با ذینفعان خوده.  این روابط ممکنه شامل مشارکت و قرارداد پخش  و یا ایجاد روابط با مشتریان مثل وفاداری مشتری و تصویر ایجاد شده از مارک و چیزای دیگه ای به جز اینا باشه.

 

 

  • منابع انسانی

داراییهای دانشیه که بوسیله کارکنان به شکل تحصیلات،  مهارت، لیاقت، تعهد و انگیزه و وفاداری، یا به شکل علم فنی، تخصص فنی و تواناییای حل مشکل و خلاقیت و طرز فکرها و و چیزای دیگه ای به جز اینا باشه.

خلاقیت

 

  • زیرساختای فیزیکی

در برگیرنده داراییهای زیرساختی مانند ساختمانها و تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی مانند پایگاه داده و شبکه ها مانند اینترنت و غیره س.

  • فرهنگ سازمانی

شامل ارزشهای سازمانی و فلسفه های مدیریته. فرهنگ سازمانی در جهت کارایی و تاثیر سازمانی مهم  است. چون  فرهنگ سازمانی  چارچوبی مشترک واسه تفسیر و تعبیر وقایع سازمانی بوسیله افراد رو  جفت و جور می سازه.
فلسفه

  • روش ها و عملیات سازمانی

شامل عملیات رسمی و غیررسمی درون سازمان  مانند دستورالعملای پروسه ، قوانین ضمنی و روش های غیررسمی وقوانین ضمنی رفتار و سبک مدیریت و غیره س.

  • دارایی یا مالکیت الهی

کل داراییها دانشی مثل حق امتیازها، کپی رایت ها و برندا  و طرح و اختراعات به ثبت رسیده و رموز(رازها) تجاری و فرآیندهایی که مالکیت اون بوسیله قانون در اختیار شرکت قرار داده شده(Marr et al., 2001).

۲-۵-۱۲- مدل سرمایه فکری (داراییای نامشهود) سانچز

شرکت ها به خاطر مدیریت سرمایه فکری می تونن از یه الگوی مشترک پیروی کنن که این الگوی مشترک باعث خلق یه سیستم مدیریت سرمایه فکری واسه اونا می شه. این الگو شامل سه مرحله س:

  1. شناسایی نامشهودها
  2. اندازه گیری نامشهودها
  3. مدیریت نامشهودها

در مرحله اول، شرکتها باید سرمایه های فکری در رابطه  با اهداف هدف دار شرکت رو شناسایی کنن واسه این کار اول شرکت ها باید اهداف هدف دار خود و بعد داراییهای نامشهود مربوط به اونا رو شناسایی کنن. وقتی که این مرحله تموم شد، شبکه ای از داراییهای نامشهودی که مربوط به اهداف استراتژیکه شناسایی می شن.

مرحله دوم با جستجوی معیارهای مناسب واسه اندازه گیری داراییهای نامشهود شروع می شه. در این مرحله شرکت ها باید روی کیفیت، توانایی کاربرد و امکان پذیری شاخص ها و رابطه اونا با دارائی نامشهود تمرکز کنن و در مرحله سوم باید فعالیت ها و سرمایه گذاری های نامشهود موثر روی این دارائی نامشهود رو شناسایی و مدیریت کنن و این فعالیت ها و سرمایه گذاری های مشخص رو با اهداف هدف دار سازمان در رابطه کنن.

در شکل زیر، یه نمونه از شبکه داراییهای نامشهود آمده.

 

 

 

 

در این مدل، جهت رفت (→) شناسایی و جهت برگشت(        ) مدیریته.

شکل ۱۲-۲ : مدل جامعی واسه تجزیه و تحلیل دارائی نامشهود

 

این مدل رو باید در  دو مقطع وقتی استفاده کرد. به بیان دیگه اول شرکت در زمان t1، سطح داراییهای نامشهود رو اندازه گیری می کنه. بعد یه سری فعالیت ها و سرمایه گذاری های نامشهود با هدف  تاثیرگذاری بر سطح این داراییهای نامشهود رو انجام می شه . در آخر بعد از انجام این فعالیت، دوباره سطح داراییهای نامشهود خود رو دربازه وقتی t2 اندازه گیری می شه.

یه نمونه از این فعالیت ها و سرمایه گذاری ها نامشهود موثر روی داراییهای نامشهود در زیر آورده شده (Sanchez etal., 2000).

جدول۱۰-۲ :  نمونه ای از اجزا سرمایه فکری

دارایی های نامشهودسرمایه انسانیسرمایه ساختاریسرمایه مشتری
تجربه، تحصیلات و انعطاف پذیرینوآوری ها، پتنت ،  اختراع ها و انعطاف پذیریسهم بازار، تصویر شرکت
سرمایه گذاریها نامشهودآموزشکیفیت، هزینه های نوآوریرضایت مشتری
سیستم های جایزهپروسه هابازاریابی

[۱] Marr and Schiuma ,2001