دانلود پایان نامه درمورد صورتهای مالی، گزارشگری مالی، اطلاعات مالی، گزارشهای مالی

بیانگر حداکثر نرخ رشدی است که از طریق جریان‌های نقدی، بدهی‌های کوتاه‌مدت و بدهی‌های بلندمدت می‌توان کسب کرد (البرینگ و همکاران، 2013).

1-9- ساختار پژوهش

در این فصل کلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه‌، مسئله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، سؤال‌های پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، متغیر‌های پژوهش و روش انجام پژوهش بیان شد. در بخش مربوط به روش انجام پژوهش به تشریح جامعه آماری پژوهش، محدوده زمانی، روش گرد‌آوری داده‌ها و روش‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات پرداخته شد. در ادامه، استفادهکنندگان از نتایج پژوهش تشریح و واژه‌های کلیدی مورد استفاده در این پژوهش تعریف گردید. به‌منظور انعکاس چارچوب این پژوهش در این بخش، مختصری از مطالب عنوان‌شده در هر یک از فصول آتی مطرح میشود:
در فصل دوم، مبانی نظری تجدید ارائه و رشد شرکت بررسی می‌شود و سپس خلاصه‌ای از پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه ارائه میشود.
در فصل سوم، روش پژوهش و آزمون فرضیهها عنوان‌شده است. به‌گونه‌ای که در ابتدا فرضیات به‌تفصیل تشریح شده و سپس متغیرهای پژوهش تعریف میشوند و درنهایت روشهای آماری مورد استفاده در پژوهش معرفی می‌گردد.
در فصل چهارم، تجزیه‌ و تحلیل و آزمون فرضیههای پژوهش و تفسیر نتایج حاصل با استفاده از نرم‌افزارهای 2013 Excel و 7 Eviewsعنوان‌شده است. با توجه به خروجیهای به‌دست‌آمده از نرمافزار 7 Eviews اقدام به تأیید یا رد فرضیه‌های پژوهش شده و سپس در کنار این موضوع، سایر نتایج جانبی به‌دست‌آمده نیز تشریح می‌شود.
در فصل پنجم، تفسیر نتایج به‌دست آمده از آزمون فرضیه‌ها، پیشنهادهای ناشی از نتایج فرضیه‌ها و پیشنهادهای برای پژوهش‌های آینده ارائه شده است و سپس محدودیت‌های موجود در حین پژوهش بیان گردید.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه

در فصل قبل مطالبی پیرامون پژوهش از قبیل تشریح و بیان موضوع پژوهش، اهمیت و اهداف پژوهش، ضرورت انجام پژوهش و روش پژوهش بیان شد. در این فصل مفهوم گزارشگری اطلاعات مالی، تجدید ارائه صورت‌های مالی، دلایل و تقسیم بندی آن، مسائلی در رابطه با تجدید ارائه صورت‌های مالی، پیامدهای منفی تجدید ارائه صورت‌های مالی و تجدید ارائه و رشد مورد بررسی قرارگرفته است. در بخش آخر فصل نیز خلاصه‌ای از پژوهش‌های داخلی و خارجی انجام‌شده در زمینه تجدید ارائه صورتهای مالی، رشد شرکت و ارتباط بین آن دو ارائه‌شده است.

2-2- مبانی نظری پژوهش

2-2-1- مفهوم گزارشگری اطلاعات مالی

به‌طورکلی، اطلاعات به‌مثابه آگاهی یا دانشی است که شناخت استفادهکنندگان را شکل داده یا تغییر میبخشد و درنهایت به تصمیمگیری آگاهانه و یا به بازنگری در تصمیمهای اتخاذشده در گذشته، منجر میشود (سازمان بورس و اوراق بهادار، 1386: 1). از دیدگاه نیازهای استفادهکنندگان، گزارشگری مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی سودمند به‌وسیله فراهم کردن اطلاعات مربوط برای استفادهکنندگان صورتهای مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایهگذاران بالفعل و بالقوه، نقش بسیار مهمی ایفا میکند (آن8، 2009: 44). صورت‌های مالی محصول نهایی سیستمهای حسابداری و گزارشگری برون‌سازمانی شرکتها است که پس از اندازهگیری در اختیار عموم قرار میگیرند (باشمن و اسمیت9، 2001: 2).
آن (2009) با بیان اینکه جریان درست اطلاعات در بازار سرمایه، بهعنوان موتور محرکه اقتصاد، منجر به اتخاذ تصمیم‌های صحیح و منطقی از سوی مشارکتکنندگان میشود و نهایتاً، توسعه اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی را به ارمغان میآورد؛ گزارشگری مالی را بهعنوان یک ابزار ارتباطی اصلی بین یک شرکت و گروههای مختلف ذینفع در شرکت (برای نمونه، سهام‌داران، بستانکاران، کارکنان و …) معرفی میکند (آن، 2009: 44).
ولک10 و همکاران (2004) معتقدند که هدفهای گزارشگری مالی، از نیازها و خواستههای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان برونسازمانی سرچشمه میگیرد. به اعتقاد آن‌ها هدف اصلی گزارشگری مالی، بیان آثار اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای کمک به اشخاص برون‌سازمانی برای اتخاذ تصمیم‌های مالی در ارتباط با واحد تجاری است.
بر اساس بخش مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری ایران (1376)، صورتهای مالی‌، بخش‌ اصلی‌ فرایند گزارشگری‌ مالی‌ را تشکیل‌ می‌دهد. همچنین هیأت تدوین استانداردهای حسابداری ایران (1376) بر این عقیده است که:
هدف کلی گزارشگری مالی، فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای مالی مؤثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه‌گذاران، اعطاکنندگان تسهیلات مالی و سایر استفادهکنندگان برون‌سازمانی را در قضاوت و تصمیمگیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد (هیأت تدوین استانداردهای حسابداری ایران، 1376: بند 40).
فاستر11 (1986) معتقد است که اطلاعات حسابداری در بازار سرمایه دو نقش کلی ایفا میکند (فاستر، 1986: 300):
1. نقش سرمایهگذار فردی12: تمرکز این نقش بر انتخاب پرتفویی از اوراق سهام، بدهی یا سایر ابزارهای سرمایهگذاری برای یک فرد، شرکت یا مؤسسه است.
2. نقش تجمعی (گروهی) در بازار13: تمرکز این نقش بر قیمتگذاری تعادلی اوراق سهام، بدهی یا سایر ابزارهای سرمایهگذار
ی است. این نقش، شامل قیمتگذاری نسبی و مطلق اوراق سهام، بدهی یا سایر ابزارهای سرمایهگذاری است.

2-2-2- تجدید ارائه صورتهای مالی، دلایل و تقسیمبندی آن

طبق بند 13 بیانیه هیأت اصول حسابداری امریکا14 تجدید ارائه سود و سایر اطلاعات مالی سالهای گذشته شرکت‌ها به علت اشتباهات ناشی از محاسبات ریاضی، اشتباهات در بهکارگیری رویههای حسابداری و همچنین تعبیر نادرست یا نادیده گرفتن واقعیتهای موجود در زمان تهیه صورتهای مالی ضرورت پیدا میکند (لو15، 2003: 38). در ادبیات حسابداری تجدید ارائه به‌عنوان انجام اصلاحاتی در صورتهای مالی به دلیل عدم رعایت اصول پذیرفته‌شده حسابداری تعریف شده است (پالمرس و شولز16، 2000: 3؛ مایرز17 و همکاران، 2003 ب: 9 و افندی18 و همکاران، 2007: 7). هرلی19 (2012) تجدید ارائه را به معنی اصلاح اشتباهات و عدم رعایت مقررات میداند (هرلی،2012: 37). البته تجدید ارائه ممکن است در نتیجه بهکارگیری استاندارد جدید نیز انجام گیرد (شولز، 2008: 7). طبق بند 39 استاندارد حسابداری شماره 1 ایران، در مواردی که نحوه ارائه یا طبقهبندی اقلام در صورتهای مالی اصلاح میشود، بهمنظور اطمینان از قابلیت مقایسه اقلام صورتهای مالی، مبلغ مقایسهای باید تجدید طبقهبندی شود مگر اینکه این امر ممکن نباشد. همچنین ماهیت، مبلغ و دلیل تجدید طبقهبندی باید افشا گردد (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1388: 23). همچنین طبق الزامات‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6 با عنوان‌ گزارش‌ عملکرد مالی‌، چنانچه‌ در رویه‌ حسابداری‌ تغییری‌ صورت‌ گیرد ارقام‌ مقایسه‌ای‌ دوره‌ (های‌) قبل‌ باید بر مبنای‌ رویه‌ جدید تجدید ارائه شود20 (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1388: 24).
به اعتقاد شولز (2008) دلایل اصلی تجدید ارائه عبارت‌اند از درآمدها (مثلاً شناسایی نادرست یا سؤال برانگیز درآمد)، هزینهها (مثلاً به‌اشتباه سرمایهای کردن مخارج) و طبقهبندی مجدد و افشا (مثلاً طبقهبندی بازپرداخت بدهیها به‌عنوان سرمایهگذاری) (شولز، 2008: 14 و 15). هریبار و جنکینز21 (2004) معتقدند که شرکتهای تجدید ارائهکننده صورتهای مالی به دلیل مسائل مربوط به شناسایی درآمد، بهای تمام شده، هزینههای عملیاتی، داراییها و موجودیها اقدام به تجدید ارائه صورتهای مالی خود میکنند (هریبار و جنکینز، 2004: 342). بر اساس پژوهش کراس22 و همکاران (2004) مهم‌ترین علل تجدید ارائه صورتهای مالی، شامل شناسایی درآمدها، ذخایر، بیش ‌از اندازه گزارش کردن داراییها، سرمایهای کردن نادرست برخی از مخارج، مخارج تجدید ساختار، ارائه کمتر از واقع بدهیها یا کاهش ارزش داراییها است (برگرفته از شریعت پناهی و کاظمی، 1389: 8-6). بنابراین تجدید ارائه صورتهای مالی را بر اساس دلایل آن، میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد.
1. تجدید ارائه ناشی از مسائل مربوط به شناسایی درآمدها و هزینهها؛
2. تجدید ارائه ناشی از مسائل مربوط به شناسایی داراییها، بدهیها و ذخایر؛
3. تجدید ارائه ناشی از مسائل مربوط به طبقهبندی اقلام صورتهای مالی.
در یکی دیگر از روشهای طبقهبندی، موارد تجدید ارائه صورتهای مالی به سه دسته منفی23 یا بد، مثبت24 یا خوب و خنثی25 یا مختلط26 تقسیم میشوند. تجدید ارائه در صورتی بهعنوان بد یا منفی طبقهبندی خواهد شد که اثر آن بر صورتهای مالی منفی باشد، بهعنوان نمونه تجدید ارائه، سود خالص یا درآمد را برای دورههای تجدید ارائه‌شده کاهش دهد (فریدر و شانثیکومار27، 2008: 14). اگر اثر تجدید ارائه بر صورتهای مالی مثبت باشد، مثلاً موجب افزایش سود خالص یا درآمد دورههای تجدید ارائه‌شده شود، این تجدید ارائه به‌عنوان تجدید ارائه مثبت طبقهبندی میشود. تجدید ارائه خنثی به حالتی گفته میشود که چند تغییر خوب و بد رخ میدهد و یکدیگر را خنثی میکنند (همان).
گرتسن28 و همکاران (2006) تجدید ارائه صورتهای مالی را بر اساس نیت مدیریت و درجه تحریف مربوط بودن اطلاعات، تقسیم‌بندی کردهاند. درجه تحریف، اشاره به میزان کاهش ارزش شرکت در نتیجه تأثیر تجدید ارائه دارد؛ و نیت مدیریت اشاره به آن دارد که آیا مدیریت عمداً و با هدف قبلی اطلاعات مالی را طوری اندازهگیری و افشا مینماید تا احتمال تجدید ارائه آن وجود داشته باشد (گرتسن و همکاران، 2006: 432). بر این اساس اگر میزان تحریف بیاهمیت بوده و با نیت بد مدیران ‌همراه نباشد، گرتسن و همکاران (2006) این نوع تجدید ارائه را به‌منزله دروغهای کم‌ضرر29 تلقی میکنند. درصورتی‌که میزان تحریف بااهمیت بوده ولی با نیت بد مدیریت همراه نباشد، اغفال30 نامیده میشود. این نوع تجدید ارائه احتمالاً به دلیل کاهش عملکرد شرکت، باعث تغییر انتظارات پیرامون پیشبینی آینده میشود؛ اما به اعتبار گزارشهای مالی شرکت آسیبی نمیرساند. چنانچه تجدید ارائه معرف سطح پایینی از تحریف عمدی باشد، بهعنوان حقه حسابداری خاکستری و کم‌اهمیت در نظر گرفته میشود. این حالت موجب تغییر انتظارات در ارتباط با پیشبینی آینده نمیشود؛ اما اعتماد سرمایهگذاران را نسبت به صحت و درستی گزارشهای مالی آینده شرکت کاهش داده و باعث عدم اطمینان بازار به پیشبینیهای شرکت میشود (همان). سرانجام، جدیترین نوع تجدید ارائه تقلب و نیرنگ31 است که شامل تحریف بااهمیت و عمدی صورتهای مالی است. در این حالت هم پیشبینی آینده و هم اعتبار شرکت پیرامون گزارشهای مالی آتی تنزل مییابد (گرتسن و همکاران، 2006: 433).
پالمرس و شولز (2004) انگیزههای تجدید ارائه هدفمند صورتهای مالی را به سه دسته تقسیم کردهاند: گروه
نخست، انگیزه شرکتهایی است که دارای مشکل کم بودن سودآوری و نقدینگی هستند. این شرکتها تمایل بیشتری دارند تا با انجام اقدامات متقلبانه و مرتکب شدن اشتباهات عمدی، نتایج مالی خود را بهبود بخشند. گروه دوم، انگیزه شرکتهایی است که تمایل دارند با انجام تقلب و اشتباهات عمدی، انتظارات و پیشبینیهای بازار را برآورده سازند. گروه سوم، انگیزه ناشی از برخی قراردادهاست. قراردادهای پاداش وابسته به ارزش سهام و عملکرد شرکت نمونهای از این قراردادها هستند.

2-2-3- مسائلی در رابطه با تجدید ارائه صورتهای مالی

گرتسن و همکاران (2006) پنج مسئله را ذکر میکنند که میتوانند به افزایش درک نیت تجدید ارائه و سطح تحریف آن از سوی بازار و ذینفعان کمک کند (گرتسن و همکاران، 2006: 433). این پنچ مسئله به شرح زیر است.

2-2-3-1- اعتبار پایین مدیریت32

اعتبار مدیریت سرمایه ارزشمندی است اما به‌آسانی میتواند در شرایط تجدید ارائه صورتهای مالی آسیب ببیند. آسیب به اعتبار مدیریت یکی از دلایلی است که سرمایهگذاران به تجدید ارائه واکنش منفی نشان میدهند. در حقیقت خدشهدار شدن اعتبار مدیریت بهشدت بر درک بازار از انگیزه تجدید ارائه و تحریف ناشی از آن اثر گذاشته و در نتیجه ارزش بازار شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد (گرتسن و همکاران، 2006: 434).

2-2-3- 2- شکاف ادراک33

معمولاً، تفاوت اساسی بین تجدید ارائه ناخواسته که ناشی از ارائه اشتباه سهوی است و تجدید ارائه تعمدی که از سوءنیت ناشی میشود، بهدرستی درک نمیشود. بر این اساس، تفسیرهای ناعادلانهای انجام میگیرد. در حقیقت، اگر مدیر نتواند توضیحات و افشای لازم پیرامون تجدید ارائه داشته باشد، سوء تدبیر و عدم اطمینان در بازار ایجاد شده و کاهش ارزش بازار شرکت را به همراه خواهد داشت. بنابراین توانایی مدیریت برای برقراری ارتباط بهموقع و صحیح بین طبقات و تفاوتهای جزئی در مورد تجدید ارائه، انگیزه و تحریف درک شده از سوی عموم را به میزان قابل ملاحظهای تحت تأثیر قرار خواهد داد (همان).

2-2-3-3- اثر آشکار شدن بخشی از ابهامات در مورد تجدید ارائه (تأثیر بر گستره‌ای وسیع)

شواهد تجربی حاکی از آن است که بسیاری از موارد تجدید ارائه دارای اثرات گستردهای هستند. حتی یک مورد تجدید ارائه ممکن است منجر به زیر سؤال رفتن سایر رویههای حسابداری و افشای اطلاعات شرکت گردد. در بسیاری از موارد، حتی یک تجدید ارائه بیاهمیت اعتبار شرکت را کاملاً از بین میبرد. بنابراین عدم کارایی صحیح حسابداری و افزایش احتمال اشتباه، باعث خدشهدار شدن اعتبار شرکت در بازار میشود (گرتسن و همکاران، 2006: 435-434).

2-2-3- 4- اختلال در ارتباط و واکنش شرکت34

در شرایط بحرانی که ممکن است به دلیل تجدید ارائه صورتهای مالی ایجاد شود، ترس و فقدان تجربه مدیریت بهطور ناخودآگاه باعث اتخاذ راهبرد تدافعی ارتباطات توسط مدیریت یا حتی در شرایط حادتر باعث از بین رفتن ارتباط کامل مدیریت با ذینفعان خواهد شد. قطع ارتباط شرکت با ذینفعان مختلف در دوره زمانی قابل‌توجه موجب بدتر شدن قصد کلی تجدید ارائه درک شده از سوی بازار شده و اثرات آن را تقویت خواهد نمود (گرتسن و همکاران، 2006: 436-435).

2-2-3- 5- عدم همسویی بین مدیریت، حسابرسان و سایر مسئولان35

پس از تجدید ارائه صورتهای مالی، عدم همسویی بین مدیریت، حسابرسان و سایر مسئولان میتواند شرایط را بدتر کند. همسویی اشاره به دیدگاهی کلی دارد که چگونه گروههای مذکور با اجماع به ح