اولیه باجرمهای مختلف چرخ ومحوربرروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی………………………………………………………………………………………………………………………………….86
32- 4- اثرتغییرسختی ریل باجرمهای مختلف چرخ ومحوربرروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی…………..87
33- 4- اثرتغییربارمحوری باجرمهای مختلف چرخ ومحوربرروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی…………..88
34- 4- اثرتغییرجرم بوژی باجرمهای مختلف چرخ ومحوربرروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی…………..89
35- 4- اثرتغییرجرم چرخ ومحور با سختیهای عرضی سیستم تعلیق اولیه مختلف برروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
36- 4- اثرتغییرشعاع چرخ با سختیهای عرضی سیستم تعلیق اولیه مختلف برروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
37- 4- اثرتغییرنصف گیج خط با سختیهای عرضی سیستم تعلیق اولیه مختلف برروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91
38- 4- اثرتغییرمخروطیت معادل با سختیهای عرضی سیستم تعلیق اولیه مختلف برروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………92
39- 4- اثرتغییربارمحوری با سختیهای عرضی سیستم تعلیق اولیه مختلف برروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92
40- 4- اثرتغییردمپینگ عرضی سیستم تعلیق اولیه با سختیهای عرضی سیستم تعلیق اولیه مختلف برروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی………………………………………………………………………………………………………………….93
41- 4- اثرتغییرسختی یاوسیستم تعلیق اولیه با سختیهای عرضی سیستم تعلیق اولیه مختلف برروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی………………………………………………………………………………………………………………………………….93
42- 4- اثرتغییرنصف بازوی سختی یاوسیستم تعلیق اولیه با سختیهای عرضی سیستم تعلیق اولیه مختلف برروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی………………………………………………………………………………………………………94
43- 4- اثرتغییرسختی ریل با سختیهای عرضی سیستم تعلیق اولیه مختلف برروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95
44- 4- اثرتغییرلقی بین چرخ وریل با سختیهای عرضی سیستم تعلیق اولیه مختلف برروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………96
45- 4- اثرتغییرجرم بوژی با سختیهای عرضی سیستم تعلیق اولیه مختلف برروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….97

فهرست علائم واختصارات
A ……………………………………………………………………………………………………………………………..ماتریس دینامیکی سیستم
λ ……………………………………………………………………………………………………………………… مخروطیت معادل چرخ (شیب)
r ………………………………………………………………………………………………. شعاع چرخ در حا لت مرکزیت مجموعه چرخ
R …………………………………………………………………………………………………………………………… شعاع قوس حرکت کلینگل
S ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. عرض خط
y ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. جابجایی جانبی
V……………………………………………………………………………………………………………………………………………… سرعت روبه جلو
X ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..مسافت روبه جلو
.x ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………خزش طولی
y …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..خزش جانبی
sp …………………………………………………………………………………………………………………………………………………خزش دورانی
C ……………………………………………………………………………………………………………………………………….سرعت محیطی چرخ
Uw ………………………………………………………………………………………………………………………………….بردار تغییر مکان چرخ
Ur …………………………………………………………………………………………………………………………………….بردار تغییر مکان ریل
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….لغزش چرخ
P(x,y) ……………………………………………………………………..مولفه‌های x,y فشار اعمالی روی چرخ در ناحیه تماس
f ………………………………………………………………………………………………………………………ضریب اصطکاک بین چرخ وریل
f11,f22,f33,f12…………………………………………………………………………………………………………………ضرایب خزشی کالکر
G ……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….مدول برشی
a و b ………………………………………………………………………………………………………..قطرهای اصلی و فرعی بیضی تماس
Cij ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….ضرایب خزشی
F_T………………………………………………………………………………………………………………نیروی تماسی بین فلنج چرخ وریل
………………………………………………………………………………………………………………………………..دوران رول حول محورk_i
………………………………………………………………………………………………………………………………..دوران یا و حول محور i_b
…………………………………………………………………………………………اغتشاش دورانی از جابجایی دورانی حول محورy^’
‘…………………………………………………………………………………………………………………………سرعت زاویه ای چرخ و محور
I_ωx ، I_ωy ، I_ωz ………………………………………………………………………………….لختی های دورانی اصلی چرخ و محور
m و mw ………………………………………………………………………………………………………………………………..جرم چرخ و محور
(F_R ) ⃗ و(F_L ) ⃗ …………………………………………………………………….به ترتیب نیروهای خزشی در نقاط تماس راست و چپ
(M_R ) ⃗و (M_L ) ⃗…………………………………………………………………به ترتیب ممان ‌های خزشی در نقاط تماس راست و چپ
(F_S ) ⃗……………………………………………………………………………………………………………………..نیروهای ناشی از سیستم تعلیق
(M_S ) ⃗………………………………………………………………………………………………………………..ممان های ناشی از سیستم تعلیق
(W_(s ) ) ⃗………………………………………………………………………………………………………………………………………….وزن چرخ و محور
(N_R ) ⃗ و(N_(L ) ) ⃗ …………………………………………………………………………..نیروهای نرمال سطح در نقاط تماس راست و چپ
F_Ri^’ وF_Li^’ ……………………………………………………………….جزء i ام نیروهای خزشی در صفحه راستی و چپی تماس
R ⃗_L^’ و R ⃗_R^’……………………….به ترتیب بردار مکان نقاط تماسی سمت راست و چپ در دستگاه مختصات تعادلی
W_A………………………………………………………………………………………………………………………………………………………بارمحوری
r_R …………………………………………………………………………………………………………………………شعاع غلتش در سمت راست
r_L……………………………………………………………………………………………………………………………..شعاع غلتش در سمت چپ
δ_R ………………………………………………………………………………………………………………………….زاویه تماس در سمت راست
δ_L …………………………………………………………………………………………………………………………..زاویه تماس در سمت چپ
IWX ……………………………………………………………………………ممان ا ینرسی حول محور طولی مجموعه چرخ و محور
IWY …………………………………………………………………………..ممان ا ینرسی حول محور عرضی مجموعه چرخ و محور
a ……………………………………………………………………………………………………………………………………….نصف فاصله گیج خط
F_d ………………………………………………………………………………………………………………………………………..نیروی دمپینگ یاو
δ …………………………………………………………………………………………………………………………………لقی بین فلنج چرخ وریل
Kr…………………………………………………………………………………………………………………………………………..سختی جانبی ریل
∊ ‌ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..پارامتری کوچک
μ …………………………………………………………………………………………………………………اغتشاش در سرعت رو به جلوی V
ω ……………………………………………………………………………………………………… فرکانس طبیعی پایه سیستم خطی شده
Vn……………………………………………………………………………………………………………………………….سرعت بحرانی غیر خطی
V

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *