دانلود پایان نامه درباره اکسیداسیون

۶s2
الکترونگاتیوی
۹/۱
حالت اکسیداسیون
۲ و ۱
چگالی
g.cm-3 6/13
دوره تناوبی
۶
شماره سطح انرژی یونیزاسیون
۶
شعاع کووالانسی
pm 5±۱۳۲

۱-۴-۱ کاربرد جیوه
بیشترین کاربرد جیوه در ساخت مواد شیمیایی صنعتی و کاربردهای برقی و الکترونیکی است. علاوه بر این‌ها از جیوه در دماسنج ها بخصوص برای حرارتهای بالا مورد استفاده قرار