دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی

مقاله:
مهارت های مقابله ، به مجموعه تلاش‌های شناختی، هیجانی و رفتاری شخص برای کنترل درخواست‌های بیرونی، درونی بخصوص، که فرد را تهدید می کند یا به مبارزه می‌طلبد گفته می‌شود که به سه دسته کلی مهارتهای مقابله مسأله مدار، هیجان مدار و اجتنابی تقسیم می‌شوند (احمدوند،۱۳۸۸).
۱-۵-۲-تعاریف عملیاتی
بهزیستی روانشناختی: نمرهای که