دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی

ویژگی مهم روانی که فرد واجد سلامت می بایستی از آن برخوردار باشد اشاره دارد. احساس بهزیستی اصطلاحاً اینگونه تعریف می گردد: احساس مثبت و رضامندی عمومی از زندگی که شامل خود و دیگران در حوزه های مختلف شغل، خانواده و… است؛ طبق گفته ریف(۱۹۹۷)، بهزیستی روانشناختی شامل ابعادی مانند خویشتنپذیری، رشد فردی، هدف زندگی، روابط مثبت با