دانلود پایان نامه ارشد درمورد تحت درمان

نسبتاً کمی را نشان می دهند (شرمن۱۰،????). همچنین بر طبق نتایج یک پژوهش، بیش از چهل درصد افرادی که با روش های رفتاری مثل مواجهه۱۱ تحت درمان قرار داشتند، درمان را ترک کردند (لی هی۱۲،????). عدّه ای از بیماران نیز به خاطر ناخوشایندی درمان رویارویی همکاری لازم را به عمل نمی آورند(شرمن،????).از سوی دیگر،اگرچه درمان های رویارویی و