شهر در ملکان………………………………………………………………………….
2-4- بررسی تطبیقی استانداردهای رایج نیمکت و صندلی با وضع موجود در شهر ملکان……….
3-4-بررسی تطبیقی استانداردهای رایج سطل زباله با وضع موجود در شهر ملکان………………….
4-4- بررسی تطبیقی استانداردهای رایج گلدان و گلجای با وضع موجود در شهر ملکان……….
5-4-بررسی تطبیقی استانداردهای رایج سر پناه ایستگاه اتوبوس با وضع موجود در شهر ملکان…
6-4-بررسی تطبیقی استانداردهای رایج روشنایی معابر با وضع موجود در شهر ملکان…………..
7-4-بررسی تطبیقی استانداردهای رایج باجه تلفن با وضع موجود در شهر ملکان………………
8-4-بررسی تطبیقی استانداردهای رایج آبخوری با وضع موجود در شهر ملکان………………..
9-4- بررسی تطبیقی استانداردهای رایج کیوسک مطبوعاتی با وضع موجود در ملکان…
10-4- تطبیقی استانداردهای رایج تابلوها وعلایم با وضع موجود در شهر ملکان….
11-4- بررسی تطبیقی استانداردهای رایج کفپوش معابر با وضع موجود در شهر ملکان..
فصل پنجم
نتیجه گیری،آزمون فرضیات و ارایه پیشنهادات
1-5-جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………….
2-5-فرضیه ها………………………………………………………………………………………………
3-5-پیشنهادات……………………………………………………………………………………………
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………..
فهرست جداول
جدول 1-2- انواع تجهیزات شهری، منبع(موره و دیگران ؛ 1373 :208) ……………………………
جدول 2-2- منبع(سازه کیش ، 25:1379)………………………………………………………………………
جدول 3-2- حداقل فاصله لازم برای نصب تابلوهای هشدار دهنده تا تقاطع …………………….
جدول 1-4-لیست برخی عناصر مبلمان شهری ……………………………………………………………..
جدول 2-4-بررسی تطبیقی استانداردهای رایج نیمکت و صندلی ……………………………………
جدول 3-4-بررسی تطبیقی استانداردهای رایج سطل زباله ……………………………………………..
جدول 4-4-بررسی تطبیقی استانداردهای رایج گلدان و گلجای …………………………………….
جدول 5-4- بررسی تطبیقی استانداردهای رایج سرپناه ایستگاه اتوبوس ………………………….
جدول 6-4- بررسی تطبیقی استانداردهای رایج روشنایی معابر ………………………………………..
جدول 7-4- بررسی تطبیقی استانداردهای رایج باجه تلفن ……………………………………………….
جدول 8-4- بررسی تطبیقی استانداردهای رایج آبخوری …………………………………………………
جدول 9-4- بررسی تطبیقی استانداردهای رایج کیوسک مطبوعاتی …………………………………..
جدول 10-4- بررسی تطبیقی استانداردهای رایج تابلو و علایم ………………………………………
جدول 11-4- بررسی تطبیقی استانداردهای رایج کفپوش معابر ……………………………………..

فهرست نمودارها
نمودار 1-2 تاثیر فرهنگ بر فضا(بحرینی ، 1375 ؛ 4-1)………………………………………………………….
فهرست تصاویر
تصویر 1-2- احیای مناطق تاریخی با مبلمان سنتی …………………………………………………………………
تصویر 2-2- پخش شدن فشار باد ……………………………………………………………………………………….
تصویر 3-2- فشار باد به سمت پایین …………………………………………………………………………………..
تصویر 4-2-الگوی کف سازی، منبع smwm…………………………………………………………………………
تصویر 5-2-خطوط عابر، منبع smwm……………………………………………………………………………
تصویر 6-2- نمونه ای از مدل های متنوع کفپوشی ……………………………………………………………..
تصویر 7-2-ابعاد گوناگون ارگونومیک نیمکت و صندلی ……………………………………………………
تصویر 8-2-مکانیابی نیمکت ها ……………………………………………………………………………………
تصویر 9-2- انواع سطل های زباله با ورقه ای فلزی ………………………………………………………
تصویر 10-2- انواع زباله دانهای مستقل،متصل به دیوار و متحرک…………………………………….
تصویر 11-2- محل استقرار ظروف زباله ………………………………………………………………………
تصویر 12-2-یکپارچه کردن گلدان خیابانی با نشستگاه ………………………………………………….
تصویر 13-2-سبد آویز متصل به عناصر نوررسان …………………………………………………………
تصویر 14-2- ویژگی های تکنیکی گلدان و گلجای …………………………………………………….
تصویر 15-2-پوشش پایه درخت ………………………………………………………………………………
تصویر 16-2- ایجاد شیب برای جذب اب …………………………………………………………………
تصویر 17-2-حفاظت تنه درخت …………………………………………………………………………….
تصویر 18-2- دو روش برای اتصال حفاظ تنه درخت ………………………………………………
تصویر 19-2- استقرار مناسب ایستگاه اتوبوس ……………………………………………………………
تصویر 20-2- محل ایستگاههای شبکه حمل و نقل عمومی ………………………………………….
تصویر 21-2- جایگاه دوچرخه …………………………………………………………………………………
تصویر 22-2- جایگاه دوچرخه ؛بتنی ، زمینی ……………………………………………………………..
تصویر 23-2- محل پارک دوچرخه ………………………………………………………………………….
تصویر 24-2- آبخوری های عمومی با ابعاد پیشنهادی ………………………………………………
تصویر 25-2- نمونه ای از کیوسک های متفاوت در شهر ………………………………………….
تصویر 26-2-مکانیابی
برای علایم ………………………………………………………………………..
تصویر 27-2- حروف علایم برای سواره و پیاده …………………………………………………….
تصویر 28-2- هماهنگی علایم با توجه به محیط استفاده …………………………………………..
تصویر 29-2- سه مدل از شیرهای آتش نشانی ……………………………………………………….
تصویر 30-2-فاصله نصب و مکانیابی …………………………………………………………………..

چکیده
مبلمان شهری از جمله عناصر سازنده فضای شهری محسوب می شود که کمیت و کیفیت،زیبایی،راحتی،دوام و محل استقرار آن نقش بسیار اساسی در دستیابی به شهری زیبا و سالم دارد.
این مبلمان شهری در واقع به اجزای غیر ثابت فضاهای شهری که بعنوان عناصر مکمل در میان فضاهای مابین ساختمانها و بناها قرار می گیرند گفته می شوند و این تجهیزات شهری جزء لاینفک محیط زیست یک شهر بوده و شناخت کامل یک شهر را امکان پذیر می سازد.
در حال حاضر اکثر سازمانها و مراکز دست اندرکار کشور ؛برنامه ریزی و مکان یابی صحیح مبلمان شهری را بعنوان یک راهبرد قطعی برای ایجاد محیطی پایدار؛مناسب و منطبق بر شرایط بومی تلقی نمی کنند و با عدم برنامه ریزی یا برنامه ریزی ناقص و غیر استاندارد در این زمینه ؛به هرج و مرج بصری و عدم کارآیی این عناصر در محیط های شهری دامن می زند و از طرف دیگر مبلمان موجود نیز بدلیل مشکلات فرهنگی (تخریب گرایی) و عدم رسیدگی دایمی و مدیریت نامناسب ؛کاربران را با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته اند.شهر ملکان نیز فارغ از دیگر شهرهای ایران نمی باشد و از دیدگاه مبلمان دارای نقاط ضعف و قوت فراوان می باشد.بعضی خیابانهای اصلی فاقد مبلمان لازم و گاه ناکارآمد بوده و منظر شهر را بصورت نا مناسب شکل داده است در این تحقیق سعی شده است مبلمان شهری در ابعاد مختلف با استانداردها و ملاحظات مختلف بیان شده سپس با وضعیت موجود شهر تطبیق داده و نتیجه گیری مناسبی از آن برداشت نمود در کل در شهر ملکان کمبودهایی در زمینه مبلمان مناسب شهر به چشم می خورد که می توان برخی از این کمبود و تنگناها را با برنامه ریزی مناسب و مدیریت خوب شهری سامان داد.
واژگان کلیدی: مبلمان شهری ،هماهنگی ،فرهنگ ، هویت ، استانداردهای رایج

مقدمه
رشد بی رویه شهرها و افزایش جمعیت آنها از یک سو معلول مهاجرت روستاییان و نیروهای انسانی آزاد شده بخش کشاورزی در روستاها و روی آوردن آنها به شهرها و از سوی دیگر معلول رشد طبیعی جمعیت ساکن در شهرها می باشد که گسترش شهرها را به وجود آورده است . که این گسترش باعث مشکلات شهرنشینی حاضر شده است که نیاز به برنامه ریزی و طراحی شهری و مبلمان شهری دارد.(بیک بابایی،بشیر،1393:9)
مبلمان شهری از جمله عناصر سازنده فضای شهری محسوب می شود که کمیت و کیفیت،زیبایی،راحتی،دوام و محل استقرار ان نقش بسیار اساسی در دستیابی به شهری زیبا و سالم دارد.
این مبلمان شهری در واقع به اجزای غیر ثابت فضاهای شهری که بعنوان عناصر مکمل در میان فضاهای مابین ساختمانها و بناها قرار می گیرند گفته می شوند و این تجهیزات شهری جزء لاینفک محیط زیست یک شهر بوده و شناخت کامل یک شهر را امکان پذیر می سازد.
در حال حاضر اکثر سازمانها و مراکز دست اندرکار کشور ؛برنامه ریزی و مکان یابی صحیح مبلمان شهری را بعنوان یک راهبرد قطعی برای ایجاد محیطی پایدار؛مناسب و منطبق بر شرایط بومی تلقی نمی کنند و با عدم برنامه ریزی یا برنامه ریزی ناقص و غیر استاندارد در این زمینه ؛به هرج و مرج بصری و عدم کارآیی این عناصر در محیط های شهری دامن می زند و از طرف دیگر مبلمان موجود نیز بدلیل مشکلات فرهنگی (تخریب گرایی) و عدم رسیدگی دایمی و مدیریت نامناسب ؛کاربران را با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته اند.شهر ملکان نیز فارغ از دیگر شهرهای ایران نمی باشد و از دیدگاه مبلمان دارای نقاط ضعف و قوت فراوان می باشد.بعضی خیابانهای اصلی فاقد مبلمان لازم و گاه ناکارامد بوده و منظر شهر را بصورت نا مناسب شکل داده است در این تحقیق سعی شده است مبلمان شهری در ابعاد مختلف با استانداردها و ملاحظات مختلف بیان شده سپس با وضعیت موجود شهر تطبیق داده و نتیجه گیری مناسبی از آن برداشت نمود.

بیان مسئله
در ایران رشد شتابان شهرنشینی در سه دهۀ گذشته با توان تجهیز فضاهای شهری و گسترش زیر ساختها متناسب نبوده و در چارچوب یک برنامه جامع که مبتنی به هماهنگ های بخشی و و ناحیه ای باشد صورت نگرفته است، و با افزایش جمعیت با رشد شتابان شهر نشین بخصوص در شهرهای میزبان، شهرها با گوناگونی قومی، زبانی و مذهبی و یا کلأ تفاوتها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *