……………………………………………………………………………………………………………….. 109
4-3-5) گروه بندی شاخص ها با توجه به نتایج تحلیل عاملی تاییدی ………………………………………………………………….. 120
4-4) طراحی سیستم استنتاج فازی به منظور سنجش میزان موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ………….. 124
4-5) تعریف قواعد و قوانین سیستم استنتاج فازی ……………………………………………………………………………………. 128
4-6) آمار استنباطی – پرسشنامه دوم ……………………………………………………………………………………………………… 134
4-6-1) نتیجه نهایی سیستم استنتاج فازی و سنجش میزان موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در سازمان های منتخب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 134

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات
5-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 144
5-2) بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. 145
5-3) محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 146
5-4) ارائه پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………. 146
5-4-1) پیشنهادات به سازمان ها بر اساس نتایج حاصله از تحقیق ……………………………………………………………………… 146
5-4-2) پیشنهادات به سازمان منتخب بر اساس نتایج حاصله از تحقیق ……………………………………………………………….. 147
5-4-3) پیشنهادات سایر شاخص های تاثیرگذار بر موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان …………………. 147
5-4-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………………………. 148

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 149
فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 151
پیوست ها
پیوست 1 – پرسشنامه ها
پیوست 2 – نتایج آزمون های آماری

فهرست جداول

جدول2-1) شاخص های سنجش موفقیت پیاده سازی سیستم ERP به همراه منابع مرتبط با هر یک از آن ها ………………. 60
جدول 3-1) متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 91
جدول 3-2) ارتباط سوالات پرسشنامه نخست با شاخص های سنجش موفقیت استقرار سیستم مدیریت منابع سازمان …….. 95
جدول 3-3) شرح ساختار پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش ……………………………………………………………….. 96
جدول 4-1) توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهنده ………………………………………………………………………………… 100
جدول 4-2) توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهنده ……………………………………………………………………. 101
جدول 4-3) توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………. 102
جدول 4-4) توزیع فراوانی مربوط به درآمد پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………… 102
جدول 4-5) توزیع فراوانی مربوط به سابقه کاری پاسخ دهندگان در زمینه سیستم های اطلاعاتی …………………………….. 103
جدول 4-6) آزمون پایایی – پرسشنامه اول …………………………………………………………………………………………………….. 104
جدول 4-7) آزمون پایایی اولیه – پرسشنامه دوم …………………………………………………………………………………………….. 105
جدول 4-8) نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای شاخص اول ………………………………………………………………. 105
جدول 4-9) آزمون دو جمله ای – شاخص اول …………………………………………………………………………………………….. 107
جدول 4-10) آزمون دو جمله ای – شاخص چهل و هفت ………………………………………………………………………………. 107
جدول 4-11) ارتباط سوالات پرسشنامه نخست با شاخص های اصلی پژوهش ……………………………………………………… 108
جدول 4-12) نتایج آزمون دو جمله ای برای شاخص های اصلی پژوهش …………………………………………………………… 108
جدول 4-13) میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل اول (مدیریت نیازمندی ها) …………………………………………….. 109
جدول 4-14) معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل اول (مدیریت نیازمندی ها) ………………………………… 110
جدول 4-15) میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل دوم (مدیریت تغییر) ……………………………………………………… 110
جدول 4-16) معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل دوم (مدیریت تغییر) …………………………………………. 110
جدول 4-17) میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل سوم (مدیریت پروژه) ……………………………………………………. 111
جدول 4-18) معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل سوم (مدیریت پروژه) ………………………………………… 111
جدول 4-19) میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل چهارم (کارکنان سازمان) ………………………………………………. 111
جدول 4-20) معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل چهارم (کارکنان سازمان) ………………………………….. 112
جدول 4-21) میانگین اولویت (رتبه)
شاخص های عامل پنجم (سازمان) …………………………………………………………….. 112
جدول 4-22) معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل پنجم (سازمان) ………………………………………………… 112
جدول 4-23) میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل ششم (فروشنده) ……………………………………………………………. 112
جدول 4-24) معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل ششم (فروشنده) ……………………………………………….. 113
جدول 4-25) میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل هفتم (محیط) ……………………………………………………………….. 113
جدول4-26) معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل هفتم (محیط) …………………………………………………… 113
جدول 4-27) میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل هشتم (پوشش دهی نیازمندی های کارکردی سیستم) …………. 113
جدول 4-28) معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل هشتم (پوشش دهی نیازمندی های کارکردی سیستم) .. 114
جدول 4-29) میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل نهم ( نیازمندی های کارکردی سیستم) ……………………………. 114
جدول 4-30) معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل نهم ( نیازمندی های غیر کارکردی سیستم) ………….. 115
جدول 4-31) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل اول (مدیریت نیازمندی ها) …………………………………….. 115
جدول 4-32) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل دوم (مدیریت تغییر) ………………………………………………. 116
جدول4-33) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل سوم (مدیریت پروژه) …………………………………………….. 116
جدول 4-34) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل چهارم (کارکنان سازمان) ……………………………………….. 117
جدول 4-35) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل پنجم (سازمان) …………………………………………………….. 117
جدول 4-36) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل ششم (فروشنده) ……………………………………………………. 117
جدول 4-37) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل هفتم (محیط) ……………………………………………………….. 118
جدول 4-38) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل هشتم (پوشش دهی نیازمندی های کارکردی سیستم) ….. 118
جدول4-39) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل نهم ( نیازمندی های غیر کارکردی سیستم) ………………… 118
جدول4-40) میانگین اولویت وزنی (رتبه) عامل های سنجش …………………………………………………………………………… 119
جدول 4-41) نتایج حاصل از آزمون های پیش نیاز تحلیل عاملی بخش اول ………………………………………………………. 120
جدول4-42) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل” مدیریت نیازمندی ها” ……………………………………….. 120
جدول 4-43) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “مدیریت تغییر” ………………………………………………… 121
جدول 4-44) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “مدیریت پروژه” ………………………………………………. 121
جدول 4-45) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “کارکنان سازمان” …………………………………………….. 121
جدول 4-46) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “سازمان” ………………………………………………………… 121
جدول 4-47) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “فروشنده” ……………………………………………………….. 121
جدول 4-48) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “محیط” ………………………………………………………….. 121
جدول 4-49) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “پوشش دهی نیازمندی های کارکردی” ………………… 121
جدول4-50) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *