دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، کسب و کار، فناوری اطلاعات، پردازش اطلاعات

AI (Artificial Intelligence) concept.

(Hallikainen et al., 2009; Ramayah and Lo, 2007; Sanchez et al., 2009; Rom and Rohde, 2007; Dey et al., 2010; Tarantilis et al., 2008; Wu et al., 2008; Yazgan et al., 2009; Zhu et al., 2010; Yen and Sheu, 2004; Vasarhelyi and Alles, 2008; Benders et al., 2006; Yeh et al., 2007; Basoglu et al., 2007; Dechow and Mouritsen, 2005; Cao et al., 2010; Quattrone and Hopper, 2005; Wu, 2011; Peslak, 2006; Dezdar and Ainin, 2011; Hallikainen et al., 2009; Yusuf et al., 2006; Nikookar et al., 2010; Samaranayake, 2009; Wagner et al., 2011;).

2-7-9) کاهش موجودی انبار
سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با بهینه سازی فرآیند سفارشات و تولید محصول، باعث کاهش موجودی مواد اولیه و موجودی در جریان ساخت می‌گردد و همین امر موجب کاهش موجودی کالای ساخته شده در انبارها می‌شود. به بیان دیگرERP توانایی مدیریت زنجیره عرضه محصول(Supply Chain Management) را نیز فراهم می‌سازد (Liao et al., 2007; Yazgan et al., 2009; Zhu et al., 2010; Xue et al., 2005; Calisir and Calisir, 2004; Poston and Grabski, 2001; Yeh et al., 2007; Sheu et al., 2004; Kruger and Johnson, 2010; Momoh et al., 2010; Wu, 2011; Chan and Vasarhelyi and Alles, 2011; Dezdar and Ainin, 2011; Nieuwenhuyse et al., 2011; Yusuf et al., 2006; Lea et al., 2005).

2-7-10) ایجاد شالوده ای برای توسعه تمام نرم افزارهای کاربردی مورد نیاز شرکت در آینده و تسهیل توسعه سیستم ها و تکنولوژیهای جدید از جمله JIT ،ABC و … (عالم تبریز، 1387؛Basoglu et al., 2007)

2-7-11) ادغام دامنه گسترده ای از فناوری های نامتجانس و از بین بردن ناسازگاری های میان سخت افزار و نرم افزار و نیز حذف پیچیدگی ها و هزینه ناشی از استفاده و نگهداشت سیستم های اطلاعاتی قدیمی سازمان (Benders et al., 2006; Dey et al., 2010; Ehie and Madsen, 2005; Momoh et al., 2010; Jacobs and Bendoly, 2003; Rajagopal, 2002; Chan and Vasarhelyi and Allesd, 2005; Olhager and Selldin, 2003; Ramayah and Lo, 2007; Akkermans et al., 2003 ).
از دیگر مزایای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• کاهش زمان تولید محصول و ارائه آن به بازار، افزایش کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده به مشتریان و پشتیبانی از رشد و توسعه کسب و کار (Xue et al., 2005; Dey et al., 2010; Zhu et al., 2010; Wu et al., 2008; Momoh et al., 2010; Wu, 2011; Dezdar and Ainin, 2011; Lea et al., 2005; Sanchez et al., 2009; Sawah et al., 2008; Tarantilis et al., 2008; Basoglu et al., 2007; Morton and Hu, 2008).
• تغییر دید وظیفه ای به دید فرایندی در سازمان و فراهم آوردن امکان کنترل کارا و موثر فعالیت ها، فرایندها و منابع داخلی و خارجی سازمان (Akkermans et al., 2003; Dillard et al., 2005; Yusuf et al., 2006; Hakim and Hakim, 2010; Nikookar et al., 2010; Benders et al., 2006).
• بهبود ارتباط با مشتریان، فراهم آوردن قابلیت متناسب سازی برای مشتری و تطبیق بیشتر با نیازهای وی، افزایش سرعت و دقت در یافتن فرصت ها و حل مشکلات سازمان (Hunton et al., 2003) و افزایش قابلیت سازمان در تخمین تقاضا و پاسخ گویی سریع به نیازمندی های مشتریان خود و تغییرات محیطی (Yeh et al., 2007; Jack and Kholeif, 2008; Ng et al., 2002; Momoh et al., 2010; Velcu, 2010; Wu, 2011).
• افزایش رضایت مندی مشتری در تمام فرایندهایی که وی با آنها درگیر است، از لحظه سفارش تا دریافت و حمل ونقل محصولTarantilis et al., 2008; Zhu et al., 2010; Verville et al., 2007) Momoh et al., 2010;).
• تسهیل دسترسی به اطلاعات مورد نیاز افراد، جلوگیری از صرف زمان های تکراری تولید اطلاعات درباره موضوعات واحد و تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح در سازمان (Tarantilis et al., 2008; Sanchez et al., 2009; Benders et al., 2006; Yazgan et al., 2009;).
• فراهم آوردن انعطاف لازم برای سازمان جهت انجام تغییرات به منظور تطابق با تغییرات محیطی (Poston and Grabski, 2001; Al-Mashari et al., 2003;).
• تسهیل یادگیری، توانمند سازی کارکنان و تقویت روحیه و ایجاد رضایت کارکنان سازمان و کاهش نیروی انسانی مورد نیاز سازمان (Chan and Vasarhelyi and Allesd, 2005; Hallikainen et al., 2009; Tarantilis et al., 2008; Jack and Kholeif, 2008; Momoh et al., 2010; Wu, 2011;).
• تسهیل نظارت بر عملکرد در زمان دل خواه خصوصا در سازمان های چند ملیتی و به الطبع آن بهینه سازی عملیات این گونه از سازمان ها در سطح جهانی (Enquist and Juell-Skielse, 2010; Rajagopal , 2002).
• استانداردسازی فرآیندهای سازمانی بر اساس بهترین تجربیاتی که شرکت های عرضه‌کننده نرم‌افزار از سازمان های مختلف به دست آورده‌اند(Basoglu et al., 2007; Hunton et al., 2003; Dillard et al., 2005; Enquist and Juell-Skielse, 2010; Samaranayake, 2009).
• افزایش ارتباط با کلیه ذی نفعان، سازمان های دیگر، امکان ایجاد همکاری های تجاری، سرمایه‌گذاری های مشترک ، ادغام برای سازمان ها با هزینه کمتر و بازدهی بیشتر و نتیجه بهتر (عالم تبریز، 1387؛ Dillard et al., 2005).
• فراهم شدن زیر ساخت لازم به منظور پرداختن به مدیریت زنجیره تامین و مدیریت روابط مشتریان (Basoglu et al., 2007).
• کاهش موانع داخلی و خارجی و ایجاد بستر لازم به منظور وارد شدن به فضای کسب و کار الکترونیک (Dey et al., 2010; Liao et al., 2007; Morton and Hu, 2008; Wu, 2011؛ عالم تبریز، 1387).
• شفافیت اطلاعات، دسترسی بهتر و سریعتر به اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت، ایجاد یکپارچگی سازمانی از بعد اطلاعاتی و افزایش سازگاری در اطلاعات موجود در سازمان و کاهش در زمان درجمع آوری و پردازش اطلاعات (Chan and Vasarhelyi and Allesd, 2005; Basoglu et al., 2007; Dillard et al., 2005; Hakim and Hakim, 2010; Malhotra and Temponi, 2010; Pham, 2008; Wier et al., 2007; Velcu, 2010; Samaranayake, 2009; Vandaie, 2008).
• این سیستم سازمان را مجبور به بازنگری دیدگاه ها و فرایندهای کسب و کار از طریق به کار گیری مهندسی مجدد 40می نماید که به طور معمول این بازنگری منجر به تغییرات بنیادین و استاندارد شدن فرایندهای سازمان، هماهنگی بین بخش های سازمان، افزایش کارایی فرایندها و کاهش زمان انجام آنها می گردد ( Basoglu et al., Wu, 2011; Wagner et al., 2011 2007; Wier et al., 2007). بنابراین فعالیت های اصلی و مکرر سازمان می توانند به روش هوشمند انجام گیرند. این امر موجب کاهش زمان مورد نیاز جهت انجا
م فعالیت های سازمان، اعمال کنترل های داخلی فعالیت های اصلی به روش هوشمند و جلوگیری از اعمال سلایق شخصی در انجام فعالیت های اصلی و مکرر سازمان خواهد شد (Pham, 2008; Wagner et al., 2011; Zhu et al., 2010; Jack and Kholeif, 2008)
• ایجاد زمینه گزارشگیری مستمر و به موقع در سازمان و ایجاد بستر فرهنگی انضباط اقتصادی (Wu, 2011 Cao et al., 2010;).
• هماهنگی و نظارت بر عملکرد در زمان واقعی، افزایش بهره وری، کارآیی و بهبود عملکرد سازمان و متعاقبا افزایش ارزش و سود سازمان (Annamalai and Ramayah and Lo, 2011; Yazgan et al., 2009; Zhu et al., 2010; Xue et al., 2005; Ifinedo, 2008; Wier et al., 2007; Yeh et al., 2007; Dillard and Yuthas, 2006; Dillard et al., 2005; Cao et al., 2010; Momoh et al., 2010; Annamalai and Ramayah and Lo, 2011; Chan and Vasarhelyi and Alles, 2011; Dezdar and Ainin, 2011; Chou and Chang(a), 2008; Nikookar et al., 2010; Cebeci, 2009 ).
با توجه به حقایق فوق، واضح است که چرا سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به عنوان یکی از مهم ترین تحولات در فناوری اطلاعات و همچنین محبوب ترین نرم افزار های کسب و کار استاندارد در دهه گذشته شناخته شده است. در صورتی که سازمانی موفق به پیاده سازی صحیح این سیستم شود، مزایای بسیاری کسب خواهد کرد. لیکن همان گونه که پیشتر اشاره شد، موانع متعددی در راستای پیاده سازی موفقیت آمیز این سیستم در سازمان ها وجود دارد. در ادامه به این موانع اشاره می گردد.

این مطلب را هم بخوانید :
منابع و ماخذ پایان نامهفضاهای عمومی، کیفیت زندگی، سرمایه انسانی، شهر اصفهان

2-8) موانع پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
در طول مدت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، سازمان با دو گروه از تغییرات مواجه خواهد بود و کارکنان مجبورند برای اعمال این تغییرات در سازمان، در مدتی کوتاه، هر دو گروه از تغییرات را فراگیرند. گروه اول تغییرات، مربوط به فناوری مورد استفاده در سازمان و گروه دوم ناشی از تغییرات پدید آمده در فرآیندهای سازمان است (Momoh et al., 2010; Srivardhana and Pawlowski , 2007; Liao et al., 2007; Wu et al., 2007; Berchet and Habchi, 2005; Ng et al., 2002; Momoh et al., 2010). بر اثر این تغییرات، نیاز به یکپارچه سازی زیر سیستم های مختلف سازمان پدید می آید که این مساله خود نیازمند اصلاح فرآیندهای جاری در سازمان یا حتی ساختار سازمانی خواهد بود. این تغییرات هزینه بسیار بالایی را برای سازمان به دنبال دارد. لیکن نبود مدل ها و راهکارهای جامع جهت استقرار سیستم و مسائلی همچون عدم آموزش کافی به کارکنان سازمان، منجر به پیچیدگی و ریسک بالای پروژه های پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شده است (Al-Mashari et al., 2003; Yusuf et al., 2006). اهم مشکلاتی که درهنگام پیاده سازی این سیستم رخ می دهد شامل موارد ذیل است:
2-8-1) هزینه استقرار، در بسیاری از موارد، بیش از پیش بینی اولیه است. هزینه کامل استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شامل هزینه های مربوط به سخت افزار، نرم افزار، خدمات (نگهداری، به روز رسانی و بهینه سازی) و هزینه های داخلی سازمان می باشد. هزینه سخت افزار پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ناشی از نیازمندی خریداری تجهیزات سخت افزاری جدید و تجهیزات شبکه می باشد و بسته به بستر مورد استفاده برای پیاده سازی و وسعت سیستم، متغیر است. هزینه نرم افزار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بسته به تعداد ماژول های نرم افزاری پیاده سازی شده، پیچیدگی نرم افزار و عرضه کننده آن متفاوت است. همچنین هزینه خدمات، نگهداری و تنظیمات نیز حجم بالایی از هزینه های استقرار و پیاده سازی این سیستم را شامل می شود (Wu et al., 2007; Wu et al., 2008; Verville et al., 2007; Momoh et al., 2010; Dey et al., 2010; Dezdar and Ainin, 2011; Yusuf et al., 2006; Nikookar et al., 2010; Youngberg et al., 2009; Sun et al., 2005; Karsak and O¨ zogul, 2009; Ke and Wei, 2008; Andersson and Wilson, 2011; Berchet and Habchi, 2005; Ehie and Madsen, 2005; Rose and Kraemmergaard, 2006; Al-Mashari et al., 2003; Merode et al., 2004; Hunton et al., 2003; Dillard et al., 2005; Motwani et al., 2005; Sanchez et al., 2009; Cebeci, 2009;)
2-8-2) پیچیدگی های فنی سیستم که نیاز به تجربه و تخصص بالایی جهت استفاده از سیستم را مطالبه می کند (Basoglu et al., 2007; Motwani et al., 2005; Cebeci, 2009)
2-8-3) زمان و تلاش صرف شده جهت استقرار و تغییر از رویکرد وظیفه ای به رویکرد فرایندی در سازمان، منابع لازم برای نصب و راه اندازی سیستم و نیاز به مهارت افراد خارج سازمان نظیر مشاوران، در بسیاری از موارد بیش از پیش بینی اولیه است (Mauldin and Richtermeyer, 2004; Wu et al., 2008; Motwani et al., 2005; Verville et al., 2007; Momoh et al., 2010; Dey et al., 2010; Dezdar and Ainin, 2011; Youngberg et al., 2009; Karsak and O¨ zogul, 2009; Andersson and Wilson, 2011; Berchet and Habchi, 2005; Ehie and Madsen, 2005; Santamarı´a-Sa´nchez et

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *