دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، نیازمندی ها

هستند. این افراد شامل کارشناسان و مدیران سازمان های تولید کننده نرم افزار، سازمان های ارائه دهنده مشاوره در زمینه پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی، دانشجویان و محققین با زمینه پژوهش در حوزه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می باشد.
• قلمرو مکانی تحقیق: این تحقیق شامل سازمان های داخلی که اقدام به پیاده سازی ماژول های این سیستم کرده اند، می شود.
• قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق مذبور در بازه زمانی سال 1390انجام می گردد.

3-7) روش نمونه گیری
با توجه به عدم دسترسی به کلیه اعضای جامعه آماری، بررسی بر روی تعداد محدودی از اعضا در قالب نمونه آماری صورت گرفته است (صدقیانی، 1384). در این راستا به دلیل محدودیت تعداد کل خبرگانی که در حوزه ارزیابی شاخص های مرتبط با موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و ارزیابی سازمان هایی که اقدام به پیاده سازی بخش هایی از این سیستم نموده اند؛ دارای تخصص لازم باشند و دسترسی به آن ها، پس از مشخص شدن جامعه مورد نظر؛ از انتخاب غیر تصادفی و قضاوتی که افراد تشکیل دهنده آن دارای خصوصیات افراد و سازمان های جامعه اصلی باشند، بهره گرفته شد.

3-8) نمونه آماری
نمونه آماری پژوهش مورد نظر با توجه به اطلاعاتی که از هر یک از خبرگان حاصل شده بود، انتخاب شد. از این رو، کارشناسان و خبرگانی مدنظر قرار گرفتند که حتی الامکان دارای مطالعات دانشگاهی و تجربه کاری در زمینه تحلیل، تولید و یا پیاده سازی مفاهیم و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان باشند. اطلاعات کلی مربوط به نمونه آماری منتخب به ترتیب زیر می باشد:
• متخصصین حوزه تحلیل و طراحی سیستم : تحلیل گر سیستم – طراح سیستم – آزمون کننده کیفیت سیستم‌- برنامه نویس- مدیر محصول – مدیر نصب و راه اندازی سیستم
• متخصصین حوزه مدیریت : مدیریت ارشد- مدیر پروژه
3-8-1) نمونه آماری خبرگان شامل در دسترسی می باشد که دانش و تجربه لازم را در زمینه پیاده سازی این سیستم دارا می باشند. به دلیل محدودیت دسترسی به کل خبرگانی که در این حوزه دارای تخصص لازم هستند، در این پژوهش سعی شده تا مرحله ارزیابی شاخص ها با توجه به محدود بودن جامعه آماری که قادر به پاسخگویی به سوالات بودند، تا حد امکان بیشترین تعداد پاسخ دهندگان توسط روش نمونه گیری از نوع قضاوتی مدنظر قرار گیرند.
بر این اساس در تحقیق حاضر103 تن از خبرگان که آشنایی کاملی با تولید و استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دارند، با تکمیل پرسشنامه اول تهیه شده پژوهشگر، به ارزیابی میزان توانمندی متغیر های تعیین شده بر موفقیت استقرار سیستم مذکور پرداختند.
3-8-2) نمونه آماری سازمان های منتخب شامل نمونه آماری سازمان های منتخب شامل سازمان هایی در دسترسی می باشد که در ایران ماژول های سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را پیاده سازی نموده اند.
بر این اساس، 78 سازمان داخلی که ماژول های سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را پیاده سازی و استقرار نموده اند با تکمیل پرسشنامه دوم تهیه شده پژوهشگر، سازمان را بر اساس شاخص های مطرح شده امتیاز دهی نمودند. همچنین آن ها امتیاز کلی سازمان را در موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، تعیین نمودند.

3-9) معرفی ابزار های گردآوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات در هر تحقیقی باید با توجه به اهداف تحقیق، روش تحقیق و خصوصیات نمونه انتخاب شده صورت گیرد. بنابراین برای جمع آوری داده های مورد نیاز این تحقیق، از روش های گوناگونی استفاده شده است. روش های جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر در دو طبقه کلی جای گرفته اند که به شرح زیر می باشد:
3-9-1) کتابخانه ای: گردآوری شاخص های مطرح شده در مقالات متعدد
3-9-2) غیرکتابخانه ای: پرسشنامه.
3-9-3) مقیاس اندازه گیری

3-9-1) روش کتابخانه ای: از این روش جهت جمع آوری اطلاعات برای تدوین مبانی نظری تحقیق (همچون تعریف مفاهیم کلیدی، طرح ضرورت ها، بیان کاربردها و تشریح اهمیت آنها) استفاده شده است. در این راه از ابزارهای کتابخانه ای مرتبط با سیستم برنامه ریزی منابع سازمان نظیر کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و متون دیجیتال استفاده گردید. بر اساس اطلاعات حاصله از طریق منابع کتابخانه ای، فرضیات تحقیق تدوین شده و شاخص های مرتبط با آنها جهت شناسایی ساخص های موثر بر موفقیت استقرار و پیاده سازی این سیستم استفاده گردید.

3-9-2) غیرکتابخانه ای:
– پرسشنامه
پرسسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار های جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی است. پرسشنامه مجموعه ای از سوال ها (گویه ها) است که دیدگاه و بینش فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار داده و پاسخ دهنده با ملاحظه آن ها پاسخ لازم را ارائه می دهد (بازرگان ،1386). پرسشنامه تحقیق حاضر حاصل شناسایی مجموعه ای از شاخص های اشاره شده در ادبیات موضوع و مصاحبه با استاد راهنمای پژوهش در خصوص ترکیب و شمای کلی پرسشنامه و نحوه طراحی آن و در قالب فرضیه ها و سئوالات تحقیق می باشد. به منظور حصول اطمینان در خصوص ابزار تحقیق و بررسی صحت آن، در ابتدا پرسشنامه با کسب نظرات خبرگان، مورد بازبینی قرار گرفت و پس از رفع اشکالات آن، پرسشنامه نهایی در قالبی دقیق تر و منطقی تر، طراحی شد.
در تحقیق حاضر با استفاده از ابزار پرسشنامه، اطلاعات خبرگان در خصوص اهمیت شاخص های شناسایی شده مرتبط با سنجش موفقیت سیستم مدیریت منابع سازمان که با استفاده از مرور و بررسی مق
الات متعدد گردآوری شده و نیز سایر شاخص هایی که به نظر ایشان نقش مهمی در تبیین میزان موفقیت پیاده سازی این سیستم ها دارد، با استفاده از طیف لیکرت مشخص گردید. در پرسشنامه تهیه شده، از خبرگان خواسته شد تا شاخص های شناسایی شده در ادبیات موضوع را بر اساس میزان توانمندی آن ها در سنجش میزان موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ارزیابی نمایند. همچنین برای سنجش میزان موفقیت استقرار سیستم در جامعه هدف (چند سازمان منتخب)؛ نیز از ابزار پرسشنامه استفاده گردید.
3-9-3) مقیاس اندازه گیری
از جمله ابزار گردآوری داده ها در تحقیقات علوم رفتاری، مقیاس های اندازه گیری نگرش است. به طور کلی مقیاس ها برای سنجش نگرش ها، قضاوت ها، عقاید و سایر خصیصه هایی که به آسانی قابل اندازه گیری نیستند، به کار می رود. برای اندازه گیری نگرش می توان از مقیاس هایی نظیر مقیاس لیکرت52، مقیاس افتراق معتایی، مقیاس ثرستون، مقیاس گاتمن، و مقیاس فاصله احتماعی بوگاردوس استفاده کرد. در این میان یکی از رایجترین مقیاس های اندازه گیری، طیف لیکرت می باشد که در آن گویه ها از لحاظ ارزش اندازه گیری، دارای فاصله های مساوی است. طیف لیکرت امکان اندازه گیری تفاوت ها، میزان یا شدت یک خصیصه را فراهم می کند (بازرگان ،1386).
بر این اساس، در پژوهش حاضر به منظور ارزیابی تاثیر هر یک از شاخص های شناسایی شده به عنوان متغیر مستقل بر میزان موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به عنوان متغیر وابسته، نحوه امتیاز دهی به پرسشنامه ها بر مبنای طیف لیکرت و از امتیاز 1 الی 7 بوده است.
جهت سنجش عوامل و شاخص های نام برده در جدول زیر، سوالات متناظر با هر شاخص در جدول زیر آمده است.
جدول 3-2) ارتباط سوالات پرسشنامه نخست با شاخص های سنجش موفقیت استقرار سیستم مدیریت منابع سازمان
ردیف
شاخص
سوالات متناظر در پرسشنامه
1
مدیریت نیازمندی
1 الی 7
2
مدیریت تغییر
8 الی 13
3
مدیریت پروژه
14 الی 34

4
کارکنان سازمان
35 الی 39
5
سازمان
40 الی 49
6
فروشنده
50 الی 59
7
محیط
60 الی 65
8
پوشش دهی نیازمندی های کارکردی سیستم (در صورت خرید ماژول)
66 الی 86
9
نیازمندی های غیر کارکردی
87 الی 110

لازم به توضیح است که در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده گردید. همان طور که بیان شد، پرسشنامه نخست در راستای شناسایی نظر خبرگان در خصوص اهمیت شاخص های موثر در پیاده سازی و استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان طراحی گردید. پرسشنامه دوم جهت سنجش میزان موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در چند سازمان منتخب طراحی گردیده است. هدف و توضیحات مربوط به هر یک از پرسشنامه های پژوهش در جدول زیر شرح داده شده است. اصل هر یک از پرسشنامه ها در قسمت ضمائم پیوست شده است.

جدول 3-3) شرح ساختار پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش
پرسشنامه
شرح
اول
پرسشنامه اول با هدف شناسایی توانمندی شاخص های ارائه شده در جدول 1 فصل 2 در تعیین موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان تدوین و ارائه شده است. این پرسشنامه متشکل از 9 سوال اصلی مبتنی بر طیف لیکرت است که هر یک از آن ها به ارزیابی عامل سنجش از دید خبرگان موضوع می پردازد. خروجی این پرسشنامه طراحی متغیرهای ورودی سیستم استنتاج فازی بوده است.
دوم
با توجه به شاخص های تائید شده در پرسشنامه اول، پرسشنامه دوم به سنجش میزان موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در چند سازمان منتخب می پردازد. این پرسشنامه یک پرسشنامه فازی بوده و بر اساس طیف 1 تا 10 طراحی شده است. امتیازاتی که خبرگان موضوع به هر یک از شاخص های موجود در پرسشنامه می دهند، امتیاز سازمان های منتخب در زمینه آن شاخص بوده و به عنوان ورودی سیستم طراحی شده برای این پژوهش، در نظر گرفته شده است.

3-10) روایی1 و پایانی2
در هر تحقیق علمی به روش تجربی، وسیله اندازه گیری باید دارای روایی و پایایی باشد .

3-10-1) اعتبار اندازه گیری (روایی)
مفهوم اعتبار به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نطر را می سنجد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های ناکافی و نا مناسب می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و خدشه دار سازد. روش های متعددی از قیبل اعتبار محتوا، اعتبار ملاکی، اعتبار سازه و اعتبار عاملی جهت تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری وجود دارد.
اعتبار محتوا بر مبنای اجزای تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری تعیین می شود. اگر سوال های ابزار، معرف ویژگی هایی باشند که محقق قصد اندازه گیری آن ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. اعتبار محتوای یک آزمون توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود و از این روی، به قضاوت داوران بستگی دارد.
اعتبار ملاکی عبارت است از کارآمدی یک ابزار اندازه گیری در پیش بینی رفتار یک فرد در موقعیت های خاص. یکی از انواع اعتبار ملاکی، اعتبار پیش بین است که نمایانگر ضریب همبستگی نمره های حاصل از اجرای آزمون با نمره های متغیر ملاک است.
اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی به دست می آید. با استفاده از تحلیل عاملی می‌توان مشخص نمود که آیا پرسشنامه به درستی شاخص های مورد نظر را اندازه‌گیری می‌کند (بازرگان ،1386).
بر این اساس در تحقیق
حاضر، از روش اعتبار یا روایی محتوا استفاده شده است. محقق با ارسال پرسشنامه خود به متخصصان و اساتید راهنما و مشاور و رجوع به نظر آنان از اعتبار محتوای ابزار اندازه گیری خود در سنجش متغیر های تحقیق اطمینان حاصل نموده است. در ادامه نیز از روش تحلیل عاملی جهت اطمینان از اعتبار محتوای پرسشنامه ها استفاده شده است. به علاوه پژوهش حاضر به علت ارزیابی سازمان های منتخب (که اقدام به پیاده سازی حداقل 5 ماژول سیستم برنامه ریزی منابع سازمان نموده اند)، بر مبنای شاخص های معتبر تعیین شده می پردازد؛ دارای اعتبار ملاکی نیز می باشد. همچنین از آنجایی که بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی، مقدار شاخص KMO بزرگتر از 0.5 است، تعداد نمونه، برای تحلیل عاملی کافی می باشد. همچنین مقدار sig آزمون بارتلت کوچکتر از 5 درصد است که نشان می دهد تحلیل عاملی، برای شناسایی ساختار و مدل عاملی مناسب است.
3-10-2) قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری (پایایی)
پایایی با این امر کار