دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان، تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند. قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های باثبات و یا متغیر آزمودنی را می سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری، شیوه های مختلفی به کار برده می شود. یکی از پرکاربردترین روش ها، استفاده از فرمول آلفای کرونباخ است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری نظیر پرسشنامه یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند، به کار می رود (سکاران ،1384).
در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامه اول از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند، به کار می رود. برای آزمون با اهداف پژوهشی، حصول پایایی بین 0.6 تا 0.8 کافی و مناسب است. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نخست برابر با 0.966 و ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه دوم برابر با 0.784 است که نمایانگر پایایی آن ها می باشد (نتایج آزمون های آماری در پیوست 2 ارائه شده اند).

3-11) فرایند تحقیق
در انتهای این فصل، گام هایی که برای انجام این تحقیق طی شده است در قالب نمودار شماتیک زیر خلاصه شده است:

شکل3-1) فرایند گام به گام تحقیق

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *