دانلود تحقیق در مورد باورهای فراشناختی

زگاری اجتماعی یعنی همان راهبردهای اداره کردن موقعیت ها می شود .
فرضیه فرعی سوم : بین باورهای فراشناختی و شادکامی نوجوانان دختر رابطه وجود دارد .
با توجه به داده های به دست آمده مقدار همبستگی بین باورهای فراشناختی و شادکامی نوجوانان دختر (48/0 =r) ، از نظر آماری معنی دار است ( 01/0P) . بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که بین باورهای فراشناختی و شادکامی نوجوانان دختر رابطه معنی داری مثبت وجود دارد ؛ به عبارتی دیگر با افزایش باورهای فراشناختی ، شادکامی نوجوانان دختر افزایش می یابد . پژوهش حاضر با پژوهش های ، عاشوری ، وکیلی ، بن سعید و نوعی ( 1388 ) ؛ بشارت و عباسپور دوپلانی ( 1389 ) ؛ خانی پور ، سهرابی و طباطبایی ( 1388 ) ؛ میکائیلی و همکاران ( 1391 ) ؛ کاستا و گری ( 1980 ) ؛ شومر ( 2011 ) ؛ پنتریچ و همکاران ( 2010 ) ؛ باستین ، برز و نتلبک ( 2005 ) ؛ تاسیس و نیکلا ( 2005 ) همسو می باشد .
در تبیین پژوهش حاضر می توان گفت که باورهای فراشناختی توانسته است شادکامی نوجوانان دختر را تحت تاثیر قرار دهد ، یعنی به عبارتی با افزایش باورهای فراشناختی در نوجوانان دختر شادکامی آن ها افزایش می یابد . بدین صورت که تقویت خرده مقیاس های باورهای فراشناخت مانند باورهای مثبت و اطمینان شناختی با افزایش شادکامی فرد رابطه دارد و باعث تعامل مطلوب و لذت بخش فرد با دیگران می گردد .
فرضیه فرعی چهارم : بین باورهای فراشناختی و سازگاری فردی نوجوانان پسر رابطه وجود دارد .
با توجه به داده های به دست آمده مقدار همبستگی بین باورهای فراشناختی و سازگاری فردی نوجوانان پسر (13/0 =r) ، از نظر آماری معنی دار نیست ( 08/0≤P) . بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که بین باورهای فراشناختی و سازگاری فردی نوجوانان پسر رابطه معنی داری وجود ندارد . پژوهش حاضر با پژوهش های ، عمیدنیا ، نیسی و سودانی ( 1389 ) ؛ عاشوری ، وکیلی ، بن سعید و نوعی ( 1388 ) ؛ بشارت و عباسپور دوپلانی ( 1389 ) ؛ خانی پور ، سهرابی و طباطبایی ( 1388 ) ؛ میکائیلی و همکاران ( 1391 ) ؛ شومر ( 2011 ) ؛ پنتریچ و همکاران ( 2010 ) ؛ باستین ، برز و نتلبک ( 2005 ) ؛ تاسیس و نیکلا ( 2005 ) همسو نیست .
در تبیین پژوهش حاضر می توان گفت که باورهای فراشناختی نتوانسته است سازگاری فردی نوجوانان پسر را تحت تاثیر قرار دهد ، یعنی به عبارتی با افزایش باورهای فراشناختی در نوجوانان پسر سازگاری فردی آن ها افزایش نمی یابد . بدین صورت که تقویت خرده مقیاس های باورهای فراشناخت مانند نیاز به کنترل افکار باعث افزایش سازگاری فردی یعنی همان راهبردهای اداره کردن موقعیت ها فردی در پسران نمی گردد .
فرضیه فرعی پنجم : بین باورهای فراشناختی و سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر رابطه وجود دارد .
با توجه به داده های به دست آمده مقدار همبستگی بین باورهای فراشناختی و سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر (25/0 =r) ، از نظر آماری معنی دار است ( 01/0P) . بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که بین باورهای فراشناختی و سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر رابطه معنی داری مثبت وجود دارد ؛ به عبارتی دیگر با افزایش باورهای فراشناختی ، سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر افزایش می یابد . پژوهش حاضر با پژوهش های ، عاشوری ، وکیلی ، بن سعید و نوعی ( 1388 ) ؛ بشارت و عباسپور دوپلانی ( 1389 ) ؛ خانی پور ، سهرابی و طباطبایی ( 1388 ) ؛ میکائیلی و همکاران ( 1391 ) ؛ محمدامینی ( 1386 ) ؛ کرمی و همکاران ( 1391 ) ؛ شومر ( 2011 ) ؛ پنتریچ و همکاران ( 2010 ) ؛ باستین ، برز و نتلبک ( 2005 ) ؛ تاسیس و نیکلا ( 2005 ) همسو می باشد .
در تبیین پژوهش حاضر می توان گفت که باورهای فراشناختی توانسته است سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر را تحت تاثیر قرار دهد ، یعنی به عبارتی با افزایش باورهای فراشناختی در نوجوانان پسر سازگاری اجتماعی آن ها افزایش می یابد . بدین صورت که تقویت خرده مقیاس های باورهای فراشناخت مانند اطمینان شناختی و وقوف شناختی باعث افزایش سازگاری اجتماعی یعنی همان راهبردهای اداره کردن موقعیت ها می شود .
فرضیه فرعی ششم : بین باورهای فراشناختی و شادکامی نوجوانان پسر رابطه وجود دارد .
با توجه به داده های به دست آمده مقدار همبستگی بین باورهای فراشناختی و شادکامی نوجوانان پسر (10/0 =r) ، از نظر آماری معنی دار نیست ( 21/0≤P) . بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که بین باورهای فراشناختی و شادکامی نوجوانان پسر رابطه معنی داری وجود ندارد . پژوهش حاضر با پژوهش های ، عاشوری ، وکیلی ، بن سعید و نوعی ( 1388 ) ؛ بشارت و عباسپور دوپلانی ( 1389 ) ؛ خانی پور ، سهرابی و طباطبایی ( 1388 ) ؛ میکائیلی و همکاران ( 1391 ) ؛ کاستا و گری ( 1980 ) ؛ شومر ( 2011 ) ؛ پنتریچ و همکاران ( 2010 ) ؛ باستین ، برز و نتلبک ( 2005 ) ؛ تاسیس و نیکلا ( 2005 ) همسو نیست .
در تبیین پژوهش حاضر می توان گفت که باورهای فراشناختی نتوانسته است شادکامی نوجوانان پسر را تحت تاثیر قرار دهد ، یعنی به عبارتی با افزایش باورهای فراشناختی در نوجوانان پسر شادکامی آن ها افزایش نمی یابد . بدین صورت که تقویت خرده مقیاس های باورهای فراشناخت مانند باورهای مثبت و اطمینان شناختی با افزایش شادکامی فرد رابطه ندارد و باعث تعامل مطلوب و لذت بخش فرد با دیگران در پسران نمی گردد .
پیشنهادات پژوهشی :
1 -به نظر می رسد پژوهش های با نمونه های مختلف و در گروهای مختلف ، با توجه به جنس و طبقات اجتماعی و متغیرهایی نظیر اینها در این زمینه پربارتر خواهند شد .
2- پژوهش ها وسیع تری در مورد باورهای فراشناختی ، سازگاری فردی-اجتماعی و شادکامی با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی و یا تعدیل کننده ( سطح تحصیلات ، وضعیت اقتصادی و …) بپردازند تا بتوان در نهایت مدلی در این زمینه ارائه داد .
3- انجام مطالعه مداخله ای جدید درباره عوامل موثر در رفتار و باورهای فراشناختی ، به منظور ارتقای سلامت فکری و بهداشت روانی پیشنهاد می گردد .
4- پیشنهاد می شود باورهای فراشناختی با مؤلفه های دیگری مانند سلامت عمومی ، رضایت از زندگی ، موفقیت تحصیلی و رضایت مندی زناشویی بررسی شود .
5-آنچه از نتایج اکثر مطالعات بر می آید شناخت و باورهای فراشناختی به عنوان تسهیل کننده ، ایجادکننده شادکامی و حل تعارض ها در روابط و ارتباطات جهت سازگاری بهتر برای افراد عمل می نماید .
پیشنهادات کاربردی :
1-با آموزش باورهای فراشناختی می توان خرده مقیاس های فراشناخت را در نوجوانان تقویت نمود و توان سازگاری فردی – اجتماعی آن ها را بالا برد و همچنین زندگی همراه با شادکامی را برای ان ها میسر ساخت .
2- با آموزش های مناسب و مستمر در زمینه ی افزایش آگاهی باورهای فراشناختی افراد تلاش شود تا به سلامت جامعه کمک شود .
3- با بهره گرفتن از روش های مداخله ای شناختی می توان به حل مشکلات فراشناختی کمک کرد .
محدودیت های پژوهش :
پژوهش حاضر با محدودیت هایی به شرح زیر روبرو بوده است :
1 – مهمترین محدودیتی که برای این پژوهش می توان عنوان کرد کمبود منابع و پیشینه پژوهش می باشد ، تا حدی که هیچ پژوهشی مستقیماً به رابطه باورهای فراشناختی با سازگاری فردی-اجتماعی و شادکامی نپرداخته و محقق بیشتر به پژوهش های که به صورت غیرمستقیم به این متغییرها پرداخته اند استناد نموده است .
2 –در پژوهش حاضر به دلیل این که نمونه پژوهشی دانش آموزان دبیرستان بوده اند عدم همکاری لازم از طریق اداره آموزش و پرورش و مدارس گاهاً محقق را دچار مشکلاتی نموده است .
منابع
-قرآن کریم ، سوره نازعات ، آیه 2 .
-آرجایل ، مایکل ( 1925 ) ، روان شناسی شادی . ترجمه مسعود گوهری انارکی ، حمید طاهر نشاط دوست ، حمید پالالنگ ، فاطمه بهرامی ، مهرداد کلانتری ، اصفهان : انتشارات جهاد دانشگاهی ( 1382 ) .
-آزموده ، پیمان ؛ شهیدی ، شهریار و دانش ، عصمت ( 1386 ) . رابطه بین جهت گیری مذهبی با سرسختی و شادکامی در دانشجویان . مجله روانشناسی ، سال یازدهم ، شماره 1 ، صص 60-74 .
-آیزنک ، مایکل ( 1990 ) ، روانشناسی شادی . ترجمه مهرداد فیروزبخت و خشایار بیگی ، ( 1375 ) ، تهران : انتشارات بدر .
-آیزنک ، مایکل ( 1994 ) ، همیشه شاد باشید ، ترجمه زهرا چلونگر ، ( 1378 ) تهران : انتشارات نسل نواندیش .
-اتکینسون، ریتال ، ریچاردس ، هیلگارد ، ارنست . ر (1983) . زمینه روانشناسی . ترجمه محمدتقی براهنی و همکاران . ( 1370 ) تهران انتشارات رشد جلد اول.
-احمدی طهور سلطانی ، محسن و نجفی ، محمود ، (1390) . مقایسه باورهای فراشناختی و تحمل ابهام در افراد معتاد ، سیگاری و عادی . مقاله چاپ شده در مجله روان شناسی بالینی ، سال سوم ، شماره 4 ، صص13-18 .
-افتخار صعادی ، زهرا ( 1386 ) . بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی – اجتماعی در دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز . پایان نامه دکتری روانشناسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان .
-باقری ، فریبرز ؛ اکبری زاده ، فاطمه و حاتمی ، حمید رضا ، (1390) . رابطه بین هوش معنوی و شاکامی و متغیر های دموگرافیک در پرستاران بیمارستان فاطمه الزهرا و بنت الهدی شهرستان بوشهر ، فصلنامه قطب جنوب ، سال 14 ، شماره 4 ، صص263-256 .
-برنا ، محمدرضا و سواری ، کریم ( 1387 ) . ارتباط ساده و چندگانه نگرش های مذهبی ، سلامت روانی ، رضایت از زندگی و عزت نفس با احساس شادکامی در بین دانشجویان ، یافته های نو در روانشناسی ، دوره 8 ، شماره 2 ، صص 76-86 .
– بشارت ، محمدعلی و عباسپور دوپلانی ، طاهره ( 1389 ) . رابطه راهبردهای فراشناختی و خلاقیت با تاب آوری در دانشجویان . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
-بهرامی ، فاطمه و رضوان ، شیوا (1388) . رابطه افکار اضطرابی با باورهای فراشناختی در دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر . نشریه روان شناسی و علوم تربیتی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ، شماره 50 ، صص255-249 .
-ثابت ، مهرداد و لطفی کاشانی ، فرح ( 1389 ) . هنجاریابی آزمون شادکامی آکسفورد . مجله اندیشه و رفتار ، دوره چهارم ، شماره 15 ، بهار 1389 ، ص 9 .
-پورنامداریان ، سپیده ؛ بیرشک ، بهروز و اصغرنژاد فرید ، علی اصغر ( 1391 ) . تبیین سهم باورهای فراشناختی در پی شبینی علایم افسردگی، اضطراب و استرس در پرستاران . مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی . سال سیزدهم ، شماره 3 ، پاییز 1391 .
-جوکار ، بهرام و سپهری ، صفورا ( 1385 ) ، رابطه شادی و شیوه های گزینش ، فصلنامه مطالعات روان شناختی ، دوره 2 ،شماره ( 3 و 4 ) ، صص 138 – 125 .
-حقیقی ، جمال ؛ خوکنش ، ابوالقاسم ؛ شکر کن ، حسن ؛ شهنی ییلاقی ، منیژه و نیسی ، عبدالکاظم ( 1385 ) ، رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت با احساس شادکامی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران ، مجله علوم تربیتی و روان شناسی ، 13 ( 2 ) : 163 – 188 .
– خانی پور ، حمید ؛ سهرابی ، فرامرز ؛ طباطبایی ، سعید ( 1388 ) . مقایسه باور های فراشناختی و راهبرد های کنترل فکر در دانشجویان با سطوح بهنجار وبیمارگون از نگرانی. مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره .
-خدایاری فرد، محمد؛ نهصت ، مرتضی ؛ غباری بناب ، باقر ؛ شکوهی یکتا ، محسن و بهیژوه ، احمد(1381) عوامل مرتبط با سازگاری اجتماعی فرزندان جانباز و غیر جانباز شهر تهران . گزارش نهایی طرح پژوهشی زیر نظر بنیاد مستعضعفان و جانبازان .
-درتاج ، فریبرز و همکاران (1388) ، تاثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر 14-15 ساله ، فصلنامه روانشناسی کاربردی ، سال 3 ، شماره 3.
-رفوث ، ام . ای ؛ لیندا ، ال . و لئونارد ، دی ( 1993 ) . راهبردهای یادگیری و یادسپاری مهارت های مطالعه در طول برنامه درسی . ترجمه کمال خرازی ( 1375 ) . تهران : نشر نی .
-ریو ، جان مارشال ( 2005 ) ، انگیزش و هیجان ، ترجمه یحیی سید محمدی، ( 1381 )، تهران: موسسه نشر .
-سارافینو ، ادوارد ( 1940 ) . روانشناسی سلامت ، ترجمه سیدعلی احمدی ابهری ؛ حسن افتخار اردبیلی ؛ ابوالقاسم جزایری ؛ فروغ شفیعی ؛ پریوش قوامیان ؛ غلامرضا گرمارودی ؛ علی منتظری مقدم ؛ الهه میرزایی ؛ ابوالحسن ندیم ؛ سیدمهدی نورایی ، انتشارات رشد ( 1384 ) .
-ساداتی ، سیده زهرا ، (1391) . مقایسه باورهای فراشناختی در بیماران اسکیزوفرنی ، اختلال افسرده و گروه بهنجار . مقاله چاپ شده در مجله روانشناسی بالینی – سال چهارم ، شماره 2 ، صص87-54 .
-سالاری فر ، محمدحسین ( 1375 ) . بررسی نقش اجزاء دانش فراشناختی در حل مسئله و پیشرفت تحصیلی . پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی . دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران .
-شعاری نژاد ، علی اکبر ( 1380 ) . نگاهی نو به روانشناسی آموختن یا روانشناسی تغییر رفتار . جلد اول . تهران : چاپ بخش .
-شهیدی ، شهریار (1389 ) ، روانشناسی شادی ، تهران : نشر قطره .
-شیرین زاده دستگیری ، صمد ؛ گودرزی غنی زاده ، احمد و تقوی ، سید محمد رضا ، (1387) . مقایسه باورهای فراشناختی و مسئولیت پذیری در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی اجباری ، اختلال اضطراب منتشر و افراد بهنجار . مقاله چاپ شده در مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ، سال چهاردهم ، شماره 1 ، صص55-46 .
-صحرائیان ، علی ؛ غلامی ، عبدالله و امیدوار ، بنفشه ( 1390 ) . رابطه نگرش مذهبی و شادکامی در دانش جویان پژشکی دانشگاه علوم پژشکی شیراز . فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گناباد ، دوره 17 ، شماره 1 ، صص 69-74 .
-عاشوری ، احمد ؛ وکیلی ، یعقوب ؛ بن سعید ، سارا و نوعی ، زهرا . (1388) . باورهای فراشناختی و سلامت عمومی در دانشجویان .مجله اصول بهداشت روانی ، شماره1 ، سال یازدهم ، صص15-20 .
-علی پور ، احمد و آگاه هریس ، مژگان . ( 1386 ) . اعتبار و روایی فهرست شادکامی اکسفورد در ایرانی ها . فصلنامه روانشناسان ایرانی . سال سوم . شماره 12 . ص 288 .
– عمیدنیا ، الهام ؛ دکتر نیسی ، عبدالکاظم و دکتر سودانی ، منصور ( 1389 ) . ابراز وجود و میزان سازگاری فردی- اجتماعی در دانشجویان دختر . مجله اندیشه و رفتار . دوره ی پنجم، شماره ی 17 پاییز ( 1389 ) .
-فیرس ، ایی جری و ترال ، تیموتی جی . ( 1991 ) . روانشناسی بالینی ، ترجمه مهرداد فیروزبخت ، تهران : رشد ، ( 1374 ) .
-قمرانی ، امیر و فراهانی ، حجت الله ( 1386 ) . نوروپسیکولوژی شادی ، مقاله ارائه شده در سومین کنگره نوروپسیکولوژی ایران . تهران : جهاد دانشگاهی تربیت معلم .
-قمرانی ، امیر ( 1389 ) ، اثربخشی آموزش قدردانی بر امید ، تاب آوری ، خوش بینی و شادکامی نوجوانان شاهد و ایثارگر و نوجوانان غیر شاهد و ایثارگر ، پایان نامه دکتری ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان .
-کار ، آلن ( 1957 ) ، روانشناسی مثبت : علم روانشناسی و نیرومندی های انسان ، ترجمه حسن پاشاشریفی ، جعفر نجفی زند ، باقر ثنایی ، تهران : نشر سخن ( 1385 ).
-کرمی ، جهانگیر ؛ زکی یی ، علی و رستمی ، سمیرا (1391) . نقش باورهای فراشناخت و خود کارآمدی در پیش بینی هراس اجتماعی دانش آموزان دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر کرمانشاه . مجله روانشناسی مدرسه ، دوره ی 1 ، شماره 1 ، ص62 – 75 .
-کشور پناه ، آمنه ( 1392) رابطه شیوه های فرزند پروری با خشم و سازگاری نوجوانان پسر شهررشت پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان .
-کوچکی ، عاشور ، (1389) . تاثیر آموزش گروهی مهارتهای اجتماعی را بر سازگاری