دانلود تحقیق در مورد باورهای فراشناختی

اجتماعی هستند ، ( عمیدنیا ، نیسی و سودانی ، 1389 ) .
3-3- شادکامی :
برای سنجش شادکامی از پرسشنامه شادکامی آکسفورد که در سال ( 1990 ) توسط آرگایل و لو تهیه شده ، استفاده شده است . این پرسشنامه 29 ماده ی شش گزینه ای دارد که از 1 تا 6 نمره گذاری می شود . این پرسشنامه توسط هیلز و آرگایل ( 2001 ) تجدید نظر شده و سازه های روانشناختی مربوط به علاقه اجتماعی برونگرایی ، مهربانی ، شوخ طبعی ، احساس هدفمندی ، خودبسندگی ، حرمت پذیرش خود ، سلامت جسمی ، خود مختاری ، مکان کنترل و احساس زیبای شناختی را ارزیابی می کند ، ( ثابت و لطفی کاشانی ، 1389 ) .
4- روش گردآوری داده ها :
در فرایند بررسی ، آزمایشگر پس از مشخص شدن پرسشنامه ها و تکثیر آنها اقدام به توزیع پرسشنامه ها بین آزمودنی ها کرده و از آنها درخواست شد که با دقت و صداقت به سوالات پاسخ دهند و به آزمودنیها از محرمانه بودن نتایج اطمینان داده شد و در نهایت با استخراج اطلاعات ، داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
داده های پژوهشی حاضر با بهره گرفتن از تحلیل روابط همبستگی ساده ، تحلیل واریانس و تحلیل پیشرفته آماری همبستگی کانونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در پژوهش حاضر به دلیل داشتن چند متغیر در هر گروه و همچنین داشتن دو گروه جنسیتی پسر و دختر از روش تحلیل همبستگی کانونی استفاده شده است .
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل یافته ها

در این فصل برای آزمون فرضیه های پژوهش ، از تحلیل روابط همبستگی ساده و تحلیل پیشرفته آماری همبستگی کانونی استفاده شده است . تحلیل همبستگی کانونی رابطۀ دو مجموعه متغیر را در یک گروه بررسی می کند . در این پژوهش باورهای فراشناختی به عنوان متغیر پیش بین و سازگاری فردی-اجتماعی و شادکامی به عنوان متغیرهای ملاک مورد بررسی قرار گرفتند.
فرضیه اصلی: بین باورهای فراشناختی و سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی نوجوانان رابطه وجود دارد .
برای بررسی اینکه ، متغیر پیش بین ( باورهای فراشناختی ) به چه میزان متغیرهای ملاک ( سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی ) را تبیین می کنند ، تحلیل پیشرفته آماری همبستگی کانونی ( بنیادی ) بکار گرفته شد.
جدول4-1: خلاصه تحلیل واریانس چند متغیره بر روی مجموعه متغیرهای ملاک ( سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی )
آزمون های چند متغیره
مقدار آماره
F
درجه آزادی فرضیه
درجه آزادی خطا
سطح معنی داری
اثر پیلایی
175/0
33/24
3
344
01/0
اثر هتلینگ
212/0
33/24
3
344
01/0
لامبدایویلکز
825/0
33/24
3
344
01/0
در جدول فوق ، نتایج تحلیل واریانس چند متغیره بر روی مجموعه متغیرهای ملاک ( سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی ) ارائه شده است . نتایج معنی دار در هر سه آماره ( 01/0 p ) نشان می دهد که بین دو مجموعه از متغیرها به طور معنی داری همبستگی کانونی وجود دارد . هرسه آزمون برای بررسی همبستگی کانونی انجام می پذیرد و بیشتر پژوهش گران نتایج آزمون لامبدایویلکز را گزارش می کنند ؛ همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود مقدار لامبدایویلکز با 825/0=value ، 33/24 = (344،3) F از نظر آماری معنی دار است(01/0 p) نشان می دهد که با احتمال 99 درصد وجود همبستگی کانونی بین دو مجموعه متغیرها مورد تأیید است.
به منظور بررسی رابطه بین متغیر پیش بین ( باورهای فراشناختی ) با هریک از متغیرهای ملاک ( سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی ) و تعیین میزان واریانس تبیین شده هر یک از متغیرهای ملاک ، نتایج تحلیل همبستگی کانونی ارائه می شود.
جدول 4-2: خلاصه ابعاد همبستگی کانونی باورهای فراشناختی با سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی
مقدار همبستگی کانونی
واریانس مشترک
مقدار آماره
dF1
dF2
سطح معنی داری
412/0
175/0
212/0
3
344
01/0
نتایج تحلیل همبستگی کانونی بر اساس داده های جدول فوق نشان می دهد که مقدار همبستگی کانونی باورهای فراشناختی و سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی نوجوانان از نظر آماری معنی دار می باشد (01/0p). به عبارتی دیگر در بین متغیر پیش بین ( باورهای فراشناختی ) توانسته است 18 درصد واریانس متغیرهای سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی نوجوانان را تبیین کنند.
جدول 4-3 : بارهای کانونی و ضرایب همبستگی کانونی باورهای فراشناختی با سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی
نوع متغیر
نام متغیر
همبستگی کانونی
بار کانونی
ضرایب استاندارد کانونی
پیش بین
باورهای فراشناختی
57/0
16/0
ملاک
سازگاری فردی
سازگاری اجتماعی
شادکامی
32/0
63/0
51/0
09/0
24/0
37/0
ضرایب همبستگی کانونی استاندارد شده که اهمیت نسبی هر یک از متغیرهای اصلی در محاسبه مقدار کانونی در هریک از متغیرهای کانونی را نشان می دهد این ضریب مانند مقادیر بتا در تحلیل رگرسیون است. ملاک 30/0 به عنوان نمره برش برای بارگذاری در نظر گرفته شد و بار های مؤلفه های بیش از 30/0 جهت شناسایی روابط بین متغیر ها بررسی شدند. همان طور که جدول شماره (4-3) نشان میدهد ؛ درهمبستگی کانونی باورهای فراشناختی با سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی (57/0) ، می باشد ، چنانچه هر یک از مقادیر ساختاری متغیر وابسته مجذور شود ، درصد واریانسی که به وسیله یک متغیر اصلی یا متغیر کانونی تبیین می شود بدست می آید. به عبارتی دیگر می توان گفت که باورهای فراشناختی توانسته است 32 درصد ، واریانس سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی نوجوانان را تبیین می کنند .
در بین متغیرهای ملاک در همبستگی کانونی قوی ترین رابطه را باورهای فراشناختی به ترتیب با سازگاری اجتماعی (63/0) ، شادکامی (51/0) و سازگاری فردی (32/0) داشته است ، به عبارتی دیگر می توان گفت که سازگاری اجتماعی 40 درصد ، شادکامی26 درصد ، سازگاری فردی 10 درصد واریانس باورهای فراشناختی نوجوانان را تبیین می کنند.
فرضیه فرعی اول :بین باورهای فراشناختی و سازگاری فردی نوجوانان دختر رابطه وجود دارد.
جدول 4-4 : همبستگی بین باورهای فراشناختی و سازگاری فردی نوجوانان دختر
متغیر
ضریب همبستگی
سطح معناداری
باورهای فراشناختی
سازگاری فردی
24/0
01/0
با توجه به داده های جدول فوق مقدار همبستگی بین باورهای فراشناختی و سازگاری فردی نوجوانان دختر(24/0 =r)، از نظر آماری معنی دار است( 01/0P). بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که بین باورهای فراشناختی و سازگاری فردی نوجوانان دختر رابطه معنی داری مثبت وجوددارد ؛ به عبارتی دیگر با افزایش باورهای فراشناختی ، سازگاری فردی نوجوانان دختر افزایش می یابد.
فرضیه فرعی دوم :بین باورهای فراشناختی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دختر رابطه وجود دارد.
جدول 4-5 : همبستگی بین باورهای فراشناختی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دختر
متغیر
ضریب همبستگی
سطح معناداری
باورهای فراشناختی
سازگاری اجتماعی
53/0
01/0
با توجه به داده های جدول فوق مقدار همبستگی بین باورهای فراشناختی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دختر(53/0 =r) ، از نظر آماری معنی دار است( 01/0P). بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که بین باورهای فراشناختی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دختر رابطه معنی داری مثبت وجود دارد ؛ به عبارتی دیگر با افزایش باورهای فراشناختی ، سازگاری اجتماعی نوجوانان دختر افزایش می یابد.
فرضیه فرعی سوم :بین باورهای فراشناختی و شادکامی نوجوانان دختر رابطه وجود دارد.
جدول 4-6 : همبستگی بین باورهای فراشناختی و شادکامی نوجوانان دختر
متغیر
ضریب همبستگی
سطح معناداری
باورهای فراشناختی
شادکامی
48/0
01/0
با توجه به داده های جدول فوق مقدار همبستگی بین باورهای فراشناختی و شادکامی نوجوانان دختر(48/0 =r) ، از نظر آماری معنی دار است( 01/0P). بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که بین باورهای فراشناختی و شادکامی نوجوانان دختر رابطه معنی داری مثبت وجود دارد ؛ به عبارتی دیگر با افزایش باورهای فراشناختی ، شادکامی نوجوانان دختر افزایش می یابد.
فرضیه فرعی چهارم :بین باورهای فراشناختی و سازگاری فردی نوجوانان پسر رابطه وجود دارد.
جدول 4-7 : همبستگی بین باورهای فراشناختی و سازگاری فردی نوجوانان پسر
متغیر
ضریب همبستگی
سطح معناداری
باورهای فراشناختی
سازگاری فردی
13/0
08/0
با توجه به داده های جدول فوق مقدار همبستگی بین باورهای فراشناختی و سازگاری فردی نوجوانان پسر (13/0 =r) ، از نظر آماری معنی دار نیست ( 08/0≤P). بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که بین باورهای فراشناختی و سازگاری فردی نوجوانان پسر رابطه معنی داری وجود ندارد .
فرضیه فرعی پنجم :بین باورهای فراشناختی و سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر رابطه وجود دارد.
جدول 4-8 : همبستگی بین باورهای فراشناختی و سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر
متغیر
ضریب همبستگی
سطح معناداری
باورهای فراشناختی
سازگاری اجتماعی
25/0
01/0
با توجه به داده های جدول فوق مقدار همبستگی بین باورهای فراشناختی و سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر (25/0 =r) ، از نظر آماری معنی دار است( 01/0P). بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که بین باورهای فراشناختی و سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر رابطه معنی داری مثبت وجود دارد ؛ به عبارتی دیگر با افزایش باورهای فراشناختی ، سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر افزایش می یابد.
فرضیه فرعی ششم :بین باورهای فراشناختی و شادکامی نوجوانان پسر رابطه وجود دارد.
جدول 4-9 : همبستگی بین باورهای فراشناختی و شادکامی نوجوانان پسر
متغیر
ضریب همبستگی
سطح معناداری
باورهای فراشناختی
شادکامی
10/0
21/0
با توجه به داده های جدول فوق مقدار همبستگی بین باورهای فراشناختی و شادکامی نوجوانان پسر (10/0 =r) ، از نظر آماری معنی دار نیست( 21/0≤P). بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که بین باورهای فراشناختی و شادکامی نوجوانان پسر رابطه معنی داری وجود ندارد .
فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات پژوهشی
پیشنهادات کاربردی
محدودیت های پژوهش
در پژوهش حاضر جهت تجزیه تحلیل اطلاعات ، از تحلیل روابط همبستگی ساده و تحلیل پیشرفته آماری همبستگی کانونی استفاده شده است. تحلیل همبستگی کانونی رابطۀ دو مجموعه متغیر را در یک گروه بررسی می کند . بعد از جمع آوری داده ها و انجام فنون و روش های آماری مناسب، با توجه به فرضیه پژوهش، نتایجی به شرح زیر بدست آمد:
برای بررسی فرضیه اصلی پژوهش ، مبنی بر اینکه : ” بین باورهای فراشناختی و سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی نوجوانان رابطه وجود دارد” از تحلیل پیشرفته آماری همبستگی کانونی(بنیادی) استفاده شده است . با توجه به نتایج تحلیل همبستگی کانونی ، داده ها نشان می دهد که مقدار همبستگی کانونی باورهای فراشناختی و سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی نوجوانان از نظرآماری معنی دار می باشد (01/0p) . به عبارتی دیگر متغیر پیش بین ( باورهای فراشناختی ) توانسته است 18 درصد واریانس متغیرهای سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی نوجوانان را تبیین کنند . پژوهش حاضر با پژوهش های ، عمیدنیا ، نیسی و سودانی ( 1389 ) ؛ عاشوری ، وکیلی ، بن سعید و نوعی ( 1388 ) ؛ بشارت و عباسپور دوپلانی ( 1389 ) ؛ خانی پور ، سهرابی و طباطبایی ( 1388 ) ؛ میکائیلی و همکاران ( 1391 ) ؛ محمدامینی ( 1386 ) ؛ کرمی و همکاران ( 1391 ) ؛ کاستا و گری ( 1980 ) ؛ شومر ( 2011 ) ؛ پنتریچ و همکاران ( 2010 ) ؛ باستین ، برز و نتلبک ( 2005 ) ؛ تاسیس و نیکلا ( 2005 ) همسو می باشد .
در تبیین پژوهش حاضر می توان گفت که باورهای فراشناخت با سازگاری فردی – اجتماعی و شادکامی رابطه مثبت و مستقیم دارد یعنی با تقویت و افزایش باورهای فراشناخت میزان سازگاری فردی – اجتماعی و شادکامی افراد نیز افزایش پیدا می کند ، بدین صورت که تقویت خرده مقیاس های باورهای فراشناخت مانند نیاز به کنترل افکار و وقوف شناختی باعث افزایش سازگاری فردی – اجتماعی یعنی همان راهبردهای اداره کردن موقعیت ها می شود . همچنین تقویت خرده مقیاس های باورهای فراشناخت مانند باورهای مثبت و اطمینان شناختی با افزایش شادکامی فرد رابطه دارد و باعث تعامل مطلوب و لذت بخش فرد با دیگران می گردد . در این پژوهش باورهای فراشناختی توانسته است 32 درصد ، واریانس سازگاری فردی – اجتماعی و شادکامی نوجوانان را تبیین کند .
در بین متغیرهای ملاک در همبستگی کانونی قوی ترین رابطه را باورهای فراشناختی به ترتیب با سازگاری اجتماعی (63/0) ، شادکامی (51/0) و سازگاری فردی (32/0) داشته است ؛ به عبارتی دیگر می توان گفت که سازگاری اجتماعی 40 درصد ، شادکامی 26 درصد ، سازگاری فردی 10 درصد واریانس باورهای فراشناختی نوجوانان را تبیین می کنند .
فرضیه فرعی اول : بین باورهای فراشناختی و سازگاری فردی نوجوانان دختر رابطه وجود دارد.
با توجه به داده های به دست آمده مقدار همبستگی بین باورهای فراشناختی و سازگاری فردی نوجوانان دختر(24/0 =r)، از نظر آماری معنی دار است( 01/0P). بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که بین باورهای فراشناختی و سازگاری فردی نوجوانان دختر رابطه معنی داری مثبت وجود دارد ؛ به عبارتی دیگر با افزایش باورهای فراشناختی ، سازگاری فردی نوجوانان دختر افزایش می یابد . پژوهش حاضر با پژوهش های ، عمیدنیا ، نیسی و سودانی ( 1389 ) ؛ عاشوری ، وکیلی ، بن سعید و نوعی ( 1388 ) ؛ بشارت و عباسپور دوپلانی ( 1389 ) ؛ خانی پور ، سهرابی و طباطبایی ( 1388 ) ؛ میکائیلی و همکاران ( 1391 ) ؛ شومر ( 2011 ) ؛ پنتریچ و همکاران ( 2010 ) ؛ باستین ، برز و نتلبک ( 2005 ) ؛ تاسیس و نیکلا ( 2005 ) همسو می باشد .
در تبیین پژوهش حاضر می توان گفت که باورهای فراشناختی توانسته است سازگاری فردی نوجوانان دختر را تحت تاثیر قرار دهد ، یعنی به عبارتی با افزایش باورهای فراشناختی در نوجوانان دختر سازگاری فردی آن ها افزایش می یابد . بدین صورت که تقویت خرده مقیاس های باورهای فراشناخت مانند نیاز به کنترل افکار باعث افزایش سازگاری فردی یعنی همان راهبردهای اداره کردن موقعیت ها فردی می شود .
فرضیه فرعی دوم : بین باورهای فراشناختی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دختر رابطه وجود دارد .
با توجه به داده های به دست آمده مقدار همبستگی بین باورهای فراشناختی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دختر (53/0 =r) ، از نظر آماری معنی دار است ( 01/0P) . بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که بین باورهای فراشناختی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دختر رابطه معنی داری مثبت وجود دارد ؛ به عبارتی دیگر با افزایش باورهای فراشناختی ، سازگاری اجتماعی نوجوانان دختر افزایش می یابد . پژوهش حاضر با پژوهش های ، عمیدنیا ، نیسی و سودانی ( 1389 ) ؛ عاشوری ، وکیلی ، بن سعید و نوعی ( 1388 ) ؛ بشارت و عباسپور دوپلانی ( 1389 ) ؛ خانی پور ، سهرابی و طباطبایی ( 1388 ) ؛ میکائیلی و همکاران ( 1391 ) ؛ شومر ( 2011 ) ؛ پنتریچ و همکاران ( 2010 ) ؛ باستین ، برز و نتلبک ( 2005 ) ؛ تاسیس و نیکلا ( 2005 ) همسو می باشد .
در تبیین پژوهش حاضر می توان گفت که باورهای فراشناختی توانسته است سازگاری اجتماعی نوجوانان دختر را تحت تاثیر قرار دهد ، یعنی به عبارتی با افزایش باورهای فراشناختی در نوجوانان دختر سازگاری اجتماعی آن ها افزایش می یابد . بدین صورت که تقویت خرده مقیاس های باورهای فراشناخت مانند اطمینان شناختی و وقوف شناختی باعث افزایش سازگاری