دانلود تحقیق در مورد باورهای فراشناختی

افسردگی را تبیین می کنند. در پیش بینی علایم اضطراب و استرس متغیر کنترل ناپذیری بیشترین سهم را دارد .
بشارت و عباسپور دوپلانی ( 1389 ) ، به منظور بررسی رابطه راهبردهای فراشناختی و خلاقیت با تاب آوری بر روی 386 دانشجوی دختر و پسر پژوهشی انجام داده اند . نتایج بدست آمده نشان داد که بین راهبردهای فراشناختی و تاب آوری رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. بین خلاقیت و تاب آوری رابطه مثبت معنی دار مشاهده شد. بین راهبردهای فراشناختی و خلاقیت با تاب آوری رابطه چندگانه ای وجود دارد. همچنین این نتایج نشان داد فراشناخت و خلاقیت پیش بینی کننده های خوبی برای متغیرتاب آوری هستند.
خانی پور ، سهرابی و طباطبایی ( 1388 ) ، در مطالعه ای با هدف مقایسه برخی از مهمترین باور های فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر در میان دانشجویان با سطوح طبیعی و بیمارگون نگرانی بر روی 146 دانشجوی دختر و پسر پژوهشی را انجام داده اند . نتایج نشان داد بین دو گروه از لحاظ سه متغیر باورهای فراشناختی مثبت درباره نگرانی ، باورهای کنترل ناپذیری و خطر و راهبرد کنترل فکر خود تنبیهی تفاوت معناداری وجود دارد. اما میان راهبرد کنترل اجتماعی میان دو گروه تفاوت معناداری به دست نیامد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که تنها باور های فراشناختی مرتبط با کنترل ناپذیری و خطر توانایی پیش بینی نگرانی بیمارگون را دارند. نتایج این پژوهش از این دیدگاه حمایت می کند که باورهای فراشناختی و راهبرد های کنترل فکر نقش مهمی را در تداوم نگرانی دارند .
کوچکی (1389) ، در پژوهشی به بررسی تاثیر آموزش گروهی مهارتهای اجتماعی بر سازگاری فردی – اجتماعی نوجوانان بزهکار پرداخت ، نتایج نشان داد که مداخله درمانی باعث افزایش سازگاری فرد – اجتماعی بزهکاران می شود .
ساداتی (1391) ، پژوهشی به عنوان مقایسه باورهای فراشناختی در بیماران اسکیزوفرنی ، اختلال افسرده و گروه بهنجار انجام داده و نتیجه گرفت که بین میانگین نمرات باورهای فراشناختی در بیماران اسکیزوفرنی ، بیماران مبتلا به اختلال افسردگی و گروه بهنجار تفاوت معناداری وجود دارد . میانگین نمرات باورهای فراشناختی و مولفه های آن به غیر از خود آگاهی شناختی در بین بیماران اسکیزوفرنیا نسبت به بیماران افسرده و آزمودنی های بهنجار بیشتر می باشد . همچنین نمرات باورهای فراشناختی بیماران دارای اختلال افسردگی نسبت به گروه بهنجار به طور معناداری بیشتر به دست آمده است .
میکائیلی و همکاران (1391) ، پژوهشی را با عنوان « مقایسه باورهای فراشناختی در دانش آموزان تیز هوش و عادی » انجام داده و نتیجه گرفتند که بین دانش آموزان تیز هوش و عادی در باورهای فراشناختی تفاوت معنی دار وجود دارد . همچنین بین دانش آموزان تیز هوش و عادی در خرده عاملهای خود آگاهی شناختی و باور در مورد نیاز به کنترل افکار ، تفاوت معنی دار وجود دارد . امادر عامل های اعتماد شناختی ، باورهای مثبت در مورد نگرانی و باورهای منفی در مورد کنترل ناپذیری و خطر ، تفاوت معنی دار مشاهده نشد .
باقری و همکاران (1390) ، در پژوهشی با عنوان « رابطه بین هوش معنوی و شادکامی و متغیرهای دموگرافیک در پرستاران بیمارستان فاطمه الزهرا و بنت الهدی شهرستان بوشهر » نتیجه گرفتند که ، بین سه متغیر هوش معنوی و شادکامی و تجربیات معنوی و همچنین با نمره کل هوش معنوی و شادکامی رابطه معنی دار خطی وجود داشت . از بین مشخصات دموگرافیک مثل سن ، جنسیت ، وضیعت تاهل ، سالهای خدمت و نوع مدرک تحصیلی تنها بخش محل کار با مؤلفه سوم هوش معنوی رابطه معنی دار بود .
یعقوبی (1388) ، پژوهشی را با عنوان « بررسی رابطه هوش معنوی با میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان » انجام داد و نتیجه گرفت که بین میانگین گروهای مختلف دانشجویان ، تفاوت معناداری وجود دارد . بدین معنا که با افزایش نمره هوش معنوی ، میزان نمره شادکامی نیز افزایش نشان می دهد .
محمدامینی (1386) ، در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسرشهرستان اشنویه نتیجه گرفت که ، فراشناخت با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت و معنادار دارد . همچنین میان نمرات سلامت روانی و دانش آموزانی که در سطوح مختلف فراشناخت قرار داشتند تفاوت وجود دارد .
احمدی و همکاران (1390) ، در پژوهش با عنوان « مقایسه باورهای فراشناختی و تحمل ابهام در افراد معتاد ، سیگاری و عادی » به این نتیجه رسیدند که باورهای فراشناختی مختل تر و تحمل ابهام پایین به عنوان دو عامل روان شناختی مهم در پیش بینی گرایش افراد به مصرف مواد عمل می کنند و توجه به آنها می تواند نقش مهمی در پیشگیری از سوء مصرف مواد داشته باشد .
بهرامی و رضوان (1388) ، با انجام پژوهشی با عنوان « رابطه افکار اضطرابی با باورهای فراشناختی در دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر » دریافتند که ، افکار اضطرابی ( جسمانی ، اجتماعی و فرانگرانی ) دختران و پسران با باورهای فراشناختی غیر قابل کنترل بودن نگرانی رابطه معنی داری دارد . دختران بیش از پسران دارای باورهای فراشناختی منفی درباره نگرانی هستند . بین افکار فرانگرانی و باورهای فراشناختی غیر قابل کنترل بودن نگرانی و همچنین بین باور فراشناختی پرهیز از نگرانی و فرانگرانی در هر دو گروه رابطه وجود داشت .
شیرین زاده دستگیری و همکاران (1387) ، در پژوهشی با عنوان « مقایسه باورهای فراشناختی و مسئولیت پذیری در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی – اجباری ، اختلال اضطراب منتشر و افراد بهنجار » به این نتیجه رسیدند که با کنترل مسئولیت پذیری و نگرانی ، گروهای وسواسی و اضطراب منتشر در باورهای فراشناختی با گروه بهنجار تفاوت معنی داری دارند . اما با کنترل باورهای فراشناختی و نگرانی ، گروه های وسواسی و اضطراب منتشر به غیر از باور نیازبه کنترل افکار در سایر باورهای فراشناختی با هم تفاوت معنی داری نداشتند.
عاشوری و همکاران (1388) ، با مقایسه باورهای فراشناختی و سلامت عمومی معلمان مدارس عادی و استثنایی در یافتند که باورهای فراشناختی که از عوامل موثر در وضیعت سلامت روانی هستند و به بهبود وضعیت سلامت روانی افراد کمک می کنند . این باورها در معلمان مدارس استثنایی مختل هستند .
در پژوهشی که کرمی و همکاران (1391) ، تحت عنوان نقش باورهای فراشناخت و خود کار آمدی در پیش بینی هراس اجتماعی دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر کرمانشاه انجام شد ، نشان داد که بین باورهای فراشناخت ، فراشناخت کل و خودکار آمدی با هراس اجتماعی رابطه منفی و معکوس وجود دارد . بین نیاز به کنترل افکار و هراس اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد .
4-2-یافته های پژوهشی خارجی
نتایج پژوهش های ، ولز و پاپاجیورجیو ( 1980 ) ، حاکی از این است که باورهای فراشناختی مثبت و منفی ارتباط مثبتی با استعداد فرد در برابر نگرانی آسیب شناختی دارد . نتایج پژوهش های انجام یافته در زمینه ی فراشناخت حاکی از نقش قابل توجه باورهای فراشناختی در پیدایش و حفظ اختلال های روانشناختی است . پژوهش در خصوص ارتباط باورهای فراشناختی با هیجانات در جنبه نظری عملی دارای ضرورت است .
کاستا و گری (1980) ، در پژوهش های خود دریافتند که برونگردی ، شادکامی و رضایت خاطر می تواند شادکامی فرد را در سیزده سال بعد پیش بینی کنند . افراد برونگرا با محیط اجتماعی بهتر کنار می آیند چرا که این ویزگی نیازمند درگیر شدن مکرر در تعاملهای اجتماعی است . بنابر این چنین افرادی خود را در معرض موقیعتهای قرار می دهند که نیاز به تعامل اجتماعی آنها ارضا کنند و در نتیجه شادتر می شوند ، ( چنگ و فورنهام ، 2003 ؛ به نقل از علی پور و آگاه هریس ، 1386 ) .
بررسیهای طولی نشان می دهد که شادکامی در طول عمر موثر است ، مطالعه طولی که توسط اسیتر ، مارکیدز ، بلک و گودوین ( 2000 ) ، در بیش از دو هزار تن از آمریکای های مکزیکی تبار و بالاتر از شصت و پنج سال انجام شد نشان داد که میزان هیجان های مثبت تعیین شده در شروع مطالعه توانستند پیش بینی کنند که پس از دو سال چه کسی زنده می ماند و چه کسی می میرد و چه کسی دچار ناتوانی و استقلال در کنش وری خواهد شد ، ( کار ، 2004 ؛ به نقل از علی پور و آگاه هریس ، 1386 ) .
لین (2010 ) ، به ارزیابی آموزش مهارت کنترل خشم بر سازگاری فردی – اجتماعی در دانشجویان پرستاری و پزشکی پرداخت . نتایج بدست آمده حاکی از این بود که آموزش مهارت کنترل خشم ، سازگاری فردی – اجتماعی در دانشجویان را افزایش داده و همچنین روابط بین فردی آنان رضایت مندی بیشتری یافت .
دالبس (2010) ، در یک مطالعه طولی 2 ساله که میان 159 دانش آموز کلاس های چهارم تا ششم انجام دادند ، رابطه معناداری میان ساختار خانواده ، روابط والدین و فرزندان و تاثیر آن در ارتباط با سازگاری با مدرسه مشخص کردند که نشان دهنده هماهنگی بین تجارب خانوادگی و سازگاری در ابتدای نوجوانی است .
برانسورد (2010) در پژوهشی نشان داد که باورهای فراشناختی و یادگیری ارتباط مثبت وجود دارد و خود آگاهی شناختی لازمه ی یادگیری است .
لوپان و همکاران (2010) بر اساس پژوهشی عنوان کردند که باورهای فراشناختی در بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی به ویژه در اختلال اضطراب فراگیر ، اختلال پانیک ، اختلال وسواس فکری و عملی و اختلال استرس پس از ضربه مختل تر است .
رادزیزوسکا و همکاران (2009) در پژوهشی نشان دادند که میان شادکامی روانشناختی و پیشرفت تحصیلی ، ارتباط وجود دارد.
شومر (2011) در پژوهشی نتیجه گرفت که میان باورهای شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد . هر چه توانایی های شناختی دانش آموزان بالاتر باشد ، پیشرفت تحصیلی بهتری خواهند داشت .
مارلوو همکاران (2010) ، در پژوهش خود با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی و شادکامی بر روی دانشجویان ( N=6500 ) شهر دنور نشان دادند که خودکارآمدی با شادکامی نوجوانان همبسته است . بدین معنی که خودکارآمدی با عملکرد مثبت رابطه معنادار دارد و این مساله افزایش شادمانی آنان را سبب شده است.
هدوک و کیندرمن (2010) ، پژوهشی را با عنوان « مقایسه باورهای فراشناختی در بیماران اضطرابی و گروه غیر بیمار » انجام داده و نتیجه گرفتند که بیماران اسکیزوفرنی دارای توهم و فاقد توهم در مقایسه با بیماران غیر بیمار ، باورهای فراشناختی مختل تری دارند . بیماران دارای توهم و گروه کنترل اضطرابی اعتماد پایین تری در فرایندهای شناختی در مقایسه با اسکیزوفرن های فاقد توهم و گروه کنترل بهنجار داشتند . همچنین نتایج این پژوهش نیز نشان داد که فراشناخت در تحول علائم بیماران سایکوتیک نقش مهمی دارد .
میتوز و همکاران (2009) ، در پژوهشی نشان دادند که فراشناخت ، رویارویی متمرکز بر هیجان و نگرانی از جمله شاخص هایی هستند که می توان بر اساس آنها تنش ، نگرانی ، تفکر نامربوط به امتحان و علائم بدنی همراه با اضطراب امتحان را پیش بینی کرد .
ولز و کارتر (2009) ، پژوهشی را با عنوان « مقایسه باورهای فراشناختی در بین بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی » انجام داده و نتیجه گرفت که بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی ، باورهای فراشناختی و فرانگری مختل بیشتری در مقایسه با بیماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر ، فوبیای اجتماعی ، اختلال پانیک و گروه بهنجار دارند .
موریسون و فرنچ (2008) ، در پژوهشی با عنوان « بررسی و مقایسه مولفه های فراشناختی در اختلالات طیف روان پریشی » نتیجه گرفتند که بیماران دارای تشخیص روان پریشی ( اسکیزوفرنیا ، اسکیزوافکتیو و اسکیزوفرنی ) و بیماران در معرض خطر روان پریشی ، در مقایسه با گروه غیر بیمار ، در مولفه های باورهای فراشناختی نمرات بالاتری کسب نمودند . همچنین بیماران دارای تشخیص روان پریشی در مقایسه با بیماران در معرض روان پریشی ، باورهای فراشناختی مثبت بیشتری نشان دادند که نشانگر دامنه وسیعی از فراشناختهای نا کار آمد و غیر سودمند است .
پنتریچ و همکاران (2010) ، در پژوهشی با عنوان بررسی فراشناخت با عملکرد یادگیری بر روی دانش آموزان پایه هفتم در دروس علوم و زبان انگلیسی ، به این نتیجه رسیدند که فراشناخت با عملکرد یادگیری دانش آموزان رابطه مثبت دارد .
ولز و پاپاجیوجیو (2009) ، در پژوهشی که بین شادکامی روان شناختی و علائم وسواس فکری – عملی انجام دادند ، دریافتند که میان شادکامی روان شناختی و علائم وسواس فکری – عملی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد .
باستین ، برز و نتلبک ( 2005 ) ، در پژوهش خود بین باورهای فراشناخت با راهبرد مساله مدار ، رضایت از زندگی و اضطراب نشان دادند که باورهای فراشناخت بالاتر با راهبرد مساله مدار کار آمدتر ، رضایت زندگی بالاتر و اضطراب پایین ارتباط دارد .
تاسیس و نیکلا (2005) ، دو مطالعه ای با عنوان بررسی ارتباط باورهای فراشناخت با عملکرد سلامت روان و جسمانی نشان داد که بین باورهای فراشناخت و سلامت روانشناختی و جسمانی آنها رابطه وجود دارد و آنهایی که از باورهای فراشناخت بالاتری برخوردارند سلامت روانشناختی بیشتری داشتند.
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه
ابزار اندازه گیری
روش گردآوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این فصل به بررسی روش اجرای پژوهش پرداخته شده است . در ابتدا از روش پژوهش و سپس جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه صحبت می شود . در ادامه ابزار اندازه گیری ، روش گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات توضیح داده می شود .
1-روش پژوهش :
با توجه به فرضیه ها در پژوهش حاضر از روش همبستگی استفاده شده است که برای بررسی هدف پژوهش مبنی بر بررسی باورهای فراشناختی ، سازگاری فردی – اجتماعی و شادکامی در نوجوانان مورد استفاده قرار گرفته است .
2-جامعه آماری ، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه :
جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستان های ناحیه 2 شهرستان رشت به تعداد 2765 نفر بودند . از بین این مدارس با بهره گرفتن از نمونه گیری خوشه ای 2 مدرسه پسرانه و 2 مدرسه دخترانه انتخاب شدند که با بهره گرفتن از جدول مورگان حجم نمونه مشخص گردید و از بین این مدارس تعداد 338 دانش آموز به صورت تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است .
3-ابزار اندازه گیری :
3-1- باورهای فراشناخت :
در این پژوهش برای بررسی باورهای فراشناختی نوجوانان از پرسشنامه فراشناخت (MCQ-30) استفاده شده است : پرسشنامه ی فراشناخت (MCQ-30)یک مقیاس 30 گزینه ای خود گزارش است که باورهای افراد در باره ی تفکر شان را می سنجد . پاسخها در این مقیاس بر اساس چهار درجه ای لیکرت (1=موافق نیستم تا 4=خیلی زیاد موافقم) محاسبه شده است .
این مقیاس دارای پنج خرده مقیاس است:
1-کنترل ناپذیری و خطر افکار که روی غیر قابل کنترل بودن و خطرناک بودن نگرانی ها تاکید می کند.
2-باورهای مثبت در باره ی نگرانی( مثلا نگرانی کمک می کند با مشکلات کنار بیایم) .
3-وقوف شناختی( خود اگاهی شناختی ) ، (مثلا به نحوه ی کار ذهنم به شدت توجه میکنم) .
4-اطمینان شناختی(مثلا حافظه ی ضعیفی دارم ) .
5-نیاز به کنترل افکار .
این پرسشنامه توسط ولز و کارتریت ساخته شده و توسط شیرین زاده برای جمعیت ایران ترجمه و آماده شده است ، ( شیرین زاده ، دستگیری ، گودرزی ، رحیمی و نظیری ، 1387 ).
3-2- سازگاری فردی – اجتماعی :
در این پژوهش برای سنجش ساز گاری فردی اجتماعی نوجوانان از پرسشنامه روانی کالیفرنیا CPI استفاده شده است . کلارک و همکاران در سال 1953 این آزمون را به منظور سنجش سازشهای مختلف زندگی که دارای دو قطب سازگاری فردی و اجتماعی است تهیه کرده اند ، که 180 سوال دو گزینه ای بله یا خیر دارد . این آزمون دارای 12 خرده مقیاس است که نیمی از آنها برای سنجش سازگاری فردی و نیمی دیگر برای سنجش سازگاری