دانلود تحقیق با موضوع تماشاگران

معلوم نیست اولین استفاده کنندگان هیپنوتیزم چه کسانی بودند ولی همان‌طور که امروزه در سیرک‌ها و نمایش‌ها شعبده‌بازان از تکنیک‌ها وروش‌های هیپنوتیزمی جهت سرگرمی و به حیرت در آوردن تماشاگران استفاده می‌کنند، جادوگران‌کهن نیز با علم به قابلیت‌ها و تکنیک‌های هیپنوتیزم، از آن جهت رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کرده‌اند. در ایران تحت