دانلود تحقیق با موضوع امواج مغزی، ورزشکاران

امواج مغزی، امواج آلفا را نشان می‌دهد که ریتم غالب امواج مغزی در حال استراحت با چشمان بسته می‌باشد. در این خصوص پتس۲۱ (۲۰۰۲) طیتحقیقی که بر روی ورزشکاران در رشته بدمینتون انجام داد آنها را تحت تاثیر هیپنوتیزم قرار داد و دریافت که هیپنوتیزم باعث افزایش امواج مغزی افراد می شود ، که طول زمان مطالعه، ورزشکاران آرامش بیشتر و آسودگی،